Home
Show Map

China: Jiŭquán Shì (Gānsù)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiŭquán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn [Aksai]阿克塞哈萨克族自治县Autonomous County10,545
Dūnhuáng Shì敦煌市County-level City186,027
Guāzhōu Xiàn [Anxi]瓜州县County148,798
Jīntă Xiàn金塔县County147,460
Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn肃北蒙古族自治县Autonomous County14,979
Sùzhōu Qū肃州区District428,346
Yùmén Shì玉门市County-level City159,792
Jiŭquán Shì酒泉市Prefecture-level City1,095,947

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiŭquán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèqí Xiāng阿克旗乡Rural TownshipĀkèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn347
Ālèténg Xiāng阿勒腾乡Rural TownshipĀkèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn119
Bùlóngjí Xiāng布隆吉乡Rural TownshipGuāzhōu Xiàn4,975
Chāngmă Zhèn昌马镇TownYùmén Shì3,970
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictJīntă Xiàn30,850
Chìjīn Zhèn赤金镇TownYùmén Shì11,963
Dăngchéngwān Zhèn [incl. Yánchíwān Xiāng]党城湾镇TownSùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,792
Dàzhuāngzi Zhèn大庄子镇TownJīntă Xiàn9,130
Dĭngxīn Zhèn鼎新镇TownJīntă Xiàn11,054
Dōngbà Zhèn东坝镇TownJīntă Xiàn12,081
Dōngbĕijiē Jiēdào东北街街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū26,041
Dōngdòng Zhèn东洞镇TownSùzhōu Qū7,437
Dōngfēng Chăngqū 东风场区Township-like AreaSùzhōu Qū7,655
Dōngnánjiē Jiēdào东南街街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū61,826
Dúshānzi Xiāng独山子乡Rural TownshipYùmén Shì7,159
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownSùzhōu Qū5,918
Gānsù Kuàngqū 甘肃矿区Township-like AreaYùmén Shì1,548
Gānsù Nóngkĕn Yùshèng Nóngyè Gōngsī甘肃农垦裕盛农业公司Township-like AreaYùmén Shì2,833
Gānsù Shĕng Nóngkĕn Jiànzhù Gōngchéng Gōngsī甘肃省农垦建筑工程公司Township-like AreaYùmén Shì2,130
Gānsù Yàshèng Nónggōng Shāngjí Tuán甘肃亚盛农工商集团Township-like AreaJīntă Xiàn2,972
Gōngyèyuán Jiēdào工业园街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū11,281
Gōngyè Yuánqū Guănwĕihuì工业园区管委会Township-like AreaJīntă Xiàn1,812
Guăngzhì Zàngzú Xiāng广至藏族乡Rural TownshipGuāzhōu Xiàn8,349
Guāzhōu Zhèn瓜州镇TownGuāzhōu Xiàn8,022
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipJīntă Xiàn11,375
Guōjiābăo Zhèn郭家堡镇TownDūnhuáng Shì6,936
Guóyíng Dūnhuáng Nóngchăng国营敦煌农场Township-like AreaDūnhuáng Shì2,776
Guóyíng Huánghuā Nóngchăng国营黄花农场Township-like AreaYùmén Shì6,274
Guóyíng Xiàhéqīng Nóngchăng国营下河清农场Township-like AreaSùzhōu Qū2,716
Guóyíng Xiăowăn Nóngchăng国营小宛农场Township-like AreaGuāzhōu Xiàn6,432
Guóyíng Yĭnmă Nóngchăng国营饮马农场Township-like AreaYùmén Shì5,491
Guŏyuán Zhèn果园镇TownSùzhōu Qū13,772
Hángtiān Zhèn航天镇TownJīntă Xiàn11,207
Hédōng Zhèn河东镇TownGuāzhōu Xiàn5,580
Hóngliŭwān Zhèn红柳湾镇TownĀkèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn10,079
Huāhăi Zhèn花海镇TownYùmén Shì12,636
Huájiān Zhèn铧尖镇TownSùzhōu Qū9,644
Huángníbăo Xiāng黄泥堡乡Rural TownshipSùzhōu Qū1,207
Huángqú Zhèn黄渠镇TownDūnhuáng Shì11,239
Huángzháwān Zhèn黄闸湾镇TownYùmén Shì8,267
Jīnfósì Zhèn金佛寺镇TownSùzhōu Qū14,266
Jīntă Zhèn金塔镇TownJīntă Xiàn20,737
Lǎojūnmiào Zhèn [incl. Lǎoshì Qū, Dōngzhèn Jiēdào, Qīngquán Xiāng]老君庙镇Urban SubdistrictYùmén Shì26,710
Liánghú Xiāng梁湖乡Rural TownshipGuāzhōu Xiàn7,141
Liùdūn Zhèn六墩镇TownYùmén Shì2,245
Liŭhé Zhèn柳河镇TownYùmén Shì10,304
Liŭhú Zhèn柳湖镇TownYùmén Shì4,181
Liŭyuán Zhèn柳园镇TownGuāzhōu Xiàn7,673
Măzōngshān Zhèn马鬃山镇TownSùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,610
Mògāo Zhèn莫高镇TownDūnhuáng Shì12,242
Nánchà Zhèn南岔镇TownGuāzhōu Xiàn10,189
Nónglín Chăngzhàn 农林场站Township-like AreaJīntă Xiàn141
Qīdūn Huízú Dōngxiāngzú Xiāng七墩回族东乡族乡Rural TownshipGuāzhōu Xiàn2,924
Qīlĭ Zhèn七里镇TownDūnhuáng Shì14,734
Qīnghăi Shí Yóuguăn Lĭjú Shēnghuó Jīdì 青海石油管理局生活基地Township-like AreaDūnhuáng Shì39,512
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownSùzhōu Qū17,316
Quánhú Zhèn泉湖镇TownSùzhōu Qū26,740
Sāndàogōu Zhèn三道沟镇TownGuāzhōu Xiàn9,716
Sāndūn Zhèn三墩镇TownSùzhōu Qū20,253
Sānhé Xiāng三合乡Township-like AreaJīntă Xiàn9,397
Shāhé Huízú Xiāng沙河回族乡Rural TownshipGuāzhōu Xiàn7,219
Shàngbà Zhèn上坝镇TownSùzhōu Qū18,738
Shāzhōu Zhèn沙州镇TownDūnhuáng Shì44,870
Shíbāochéng Xiāng石包城乡Rural TownshipSùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn1,577
Shuāngtă Zhèn双塔镇TownGuāzhōu Xiàn9,878
Suŏyángchéng Zhèn锁阳城镇TownGuāzhōu Xiàn5,426
Sùzhōu Zhèn肃州镇TownDūnhuáng Shì20,832
Xiàhéqīng Zhèn下河清镇TownSùzhōu Qū7,969
Xiăojīnwān Xiāng小金湾乡Rural TownshipYùmén Shì6,177
Xiàxīhào Zhèn下西号镇TownYùmén Shì9,348
Xībà Zhèn西坝镇TownJīntă Xiàn9,753
Xībĕijiē Jiēdào西北街街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū30,303
Xīdòng Zhèn西洞镇TownSùzhōu Qū8,654
Xīfēng Zhèn西峰镇TownSùzhōu Qū11,237
Xīhú Zhèn西湖镇TownGuāzhōu Xiàn13,089
Xīnánjiē Jiēdào西南街街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū19,944
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū22,247
Xīnshìqū Jiēdào新市区街道Urban SubdistrictYùmén Shì22,944
Yángguān Zhèn阳关镇TownDūnhuáng Shì4,961
Yángjĭng Ziwān Xiāng羊井子湾乡Rural TownshipJīntă Xiàn5,030
Yāozhànzi Dōngxiāngzú Zhèn腰站子东乡族镇TownGuāzhōu Xiàn12,735
Yíndá Zhèn银达镇TownSùzhōu Qū26,952
Yuānquán Zhèn渊泉镇TownGuāzhōu Xiàn29,450
Yuèyáquán Zhèn [Yángjiāqiáo Xiāng]月牙泉镇TownDūnhuáng Shì9,977
Yùguǎnjú Shēnghuó Jīdì Jiēdào玉管局生活基地街道Urban SubdistrictSùzhōu Qū37,746
Yùmén Zhèn玉门镇TownYùmén Shì15,612
Zhōngdōng Zhèn中东镇TownJīntă Xiàn11,921
Zhuănqúkŏu Zhèn转渠口镇TownDūnhuáng Shì17,948
Zŏngzhài Zhèn总寨镇TownSùzhōu Qū18,484

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).