Home
Show Map

China: Jĭnzhōu Shì / 锦州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jĭnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕizhèn Shì北镇市County-level City514,898
Gŭtă Qū古塔区District287,599
Hēishān Xiàn黑山县County615,085
Línghăi Shì凌海市County-level City508,079
Línghé Qū凌河区District409,606
Tàihé Qū太和区District394,594
Yì Xiàn义县County396,602
Jĭnzhōu Shì锦州市Prefecture-level City3,126,463

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jĭnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntún Zhèn安屯镇TownLínghăi Shì10,761
Bādàoháo Zhèn八道壕镇TownHēishān Xiàn40,761
Báichăngmén Zhèn白厂门镇TownHēishān Xiàn16,004
Băigŭ Jiēdào百股街道Urban SubdistrictLínghé Qū27,610
Báimiàozi Xiāng白庙子乡Rural TownshipYì Xiàn19,063
Báitáizi Zhèn白台子镇TownLínghăi Shì28,182
Bānjítă Zhèn班吉塔镇TownLínghăi Shì16,728
Bànlāmén Zhèn半拉门镇TownHēishān Xiàn18,876
Bănshígōu Xiāng板石沟乡Rural TownshipLínghăi Shì11,245
Băo'ān Jiēdào保安街道Urban SubdistrictGŭtă Qū38,625
Bàojiā Xiāng鲍家乡Rural TownshipBĕizhèn Shì12,605
Bĕijiē Jiēdào北街街道Urban SubdistrictGŭtă Qū25,333
Bĕizhèn Jiēdào北镇街道办事处Urban SubdistrictBĕizhèn Shì49,153
Chángxīngdiàn Zhèn常兴店镇TownBĕizhèn Shì21,916
Chángxīng Zhèn常兴镇TownHēishān Xiàn22,099
Chéngguān Mănzú Xiāng城关满族乡Rural TownshipYì Xiàn41,605
Cuìyán Zhèn翠岩镇TownLínghăi Shì15,426
Dàdìngbăo Mănzú Xiāng大定堡满族乡Rural TownshipYì Xiàn7,454
Dàhŭshān Jiēdào大虎山街道办事处Urban SubdistrictHēishān Xiàn43,591
Dàlínghé Jiēdào大凌河街道Urban SubdistrictLínghăi Shì87,418
Dàshì Zhèn大市镇TownBĕizhèn Shì11,329
Dàtún Xiāng大屯乡Rural TownshipBĕizhèn Shì15,472
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipHēishān Xiàn9,734
Dàxuē Jiēdào大薛街道Urban SubdistrictTàihé Qū18,883
Dàyè Zhèn大业镇TownLínghăi Shì21,352
Dàyŏu Nóngchăng大有农场Township-like AreaLínghăi Shì13,185
Dàyúshùbăo Zhèn大榆树堡镇TownYì Xiàn29,342
Dìzàngsì Mănzú Xiāng地藏寺满族乡Rural TownshipYì Xiàn6,891
Duànjiā Xiāng段家乡Rural TownshipHēishān Xiàn24,320
Fāngshān Zhèn芳山镇TownHēishān Xiàn29,524
Fùtún Xiāng富屯乡Rural TownshipBĕizhèn Shì19,093
Gāoshānzi Zhèn高山子镇TownBĕizhèn Shì19,578
Gāotáizi Zhèn高台子镇TownYì Xiàn22,981
Gōubāngzi Jiēdào沟帮子街道办事处Urban SubdistrictBĕizhèn Shì62,989
Guăngníng Xiāng广宁乡Rural TownshipBĕizhèn Shì36,243
Guānyīngé Jiēdào观音阁街道办事处Urban SubdistrictBĕizhèn Shì2,755
Hēishān Jiēdào黑山街道办事处Urban SubdistrictHēishān Xiàn102,888
Hújiā Zhèn胡家镇TownHēishān Xiàn22,829
Jiāngtún Zhèn姜屯镇TownHēishān Xiàn21,037
Jiànyè Zhèn建业镇TownLínghăi Shì26,767
Jīnchéng Jiēdào金城街道Urban SubdistrictLínghăi Shì34,497
Jìngyè Jiēdào敬业街道Urban SubdistrictGŭtă Qū55,877
Jĭntiĕ Jiēdào锦铁街道Urban SubdistrictLínghé Qū63,100
Jĭnzhōubĕishānnónggōngshāngzŏng Gōngsī锦州北山农工商总公司Township-like AreaLínghé Qū2,570
Jĭnzhōushìguŏshù Nóngchăng锦州市果树农场Township-like AreaTàihé Qū14,186
Jiŭdàolĭng Zhèn九道岭镇TownYì Xiàn32,671
Jùliángtún Mănzú Xiāng聚粮屯满族乡Rural TownshipYì Xiàn19,446
Júyuán Jiēdào菊园街道Urban SubdistrictLínghé Qū48,553
Kāngníng Jiēdào康宁街道Urban SubdistrictLínghé Qū35,368
Liáoníngshĕngbĕizhènshìgāoshānzi Jiānyù辽宁省北镇市高山子监狱Township-like AreaBĕizhèn Shì4,769
Liáoníngshĕngjīnchéng Yuánzhŏngchăng辽宁省金城原种场Township-like AreaLínghăi Shì4,302
Liáoníngshĕngjĭnzhōushìxiăodōng Zhŏngchùchăng辽宁省锦州市小东种畜场Township-like AreaHēishān Xiàn30,848
Liàotún Zhèn廖屯镇TownBĕizhèn Shì34,771
Lìjiā Zhèn励家镇TownHēishān Xiàn23,982
Líng'ān Jiēdào凌安街道Urban SubdistrictLínghé Qū38,248
Língnán Jiēdào凌南街道Urban SubdistrictTàihé Qū81,079
Língxī Jiēdào凌西街道Urban SubdistrictTàihé Qū27,826
Liúhuā Jiēdào榴花街道Urban SubdistrictLínghé Qū45,256
Liŭjiā Xiāng柳家乡Rural TownshipBĕizhèn Shì11,012
Liúlónggōu Mănzú Xiāng留龙沟满族乡Rural TownshipYì Xiàn10,199
Liúlóngtái Zhèn刘龙台镇TownYì Xiàn7,295
Lóngjiāng Jiēdào龙江街道Urban SubdistrictLínghé Qū36,752
Luóluóbăo Zhèn罗罗堡镇TownBĕizhèn Shì21,780
Lǘyáng Zhèn闾阳镇TownBĕizhèn Shì29,836
Măjiā Jiēdào马家街道Urban SubdistrictLínghé Qū35,869
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictGŭtă Qū15,521
Niángniánggōng Jiēdào娘娘宫街道办事处Urban SubdistrictTàihé Qū25,783
Nǚ'érhé Xiāng女儿河乡Rural TownshipTàihé Qū19,495
Qiányáng Zhèn前杨镇TownYì Xiàn22,114
Qīlĭhé Zhèn七里河镇TownYì Xiàn30,213
Qīngduīzi Zhèn青堆子镇TownBĕizhèn Shì21,456
Răoyánghé Zhèn绕阳河镇TownHēishān Xiàn24,815
Ráoyáng Jiēdào饶阳街道Urban SubdistrictGŭtă Qū27,228
Sāntáizi Zhèn三台子镇TownLínghăi Shì38,278
Shāohùyíngzi Zhèn稍户营子镇TownYì Xiàn24,254
Shĕnjiātái Zhèn沈家台镇TownLínghăi Shì20,868
Shíqiáozi Jiēdào石桥子街道Urban SubdistrictLínghé Qū31,759
Shíshān Zhèn石山镇TownLínghăi Shì30,911
Shìyīng Jiēdào士英街道Urban SubdistrictGŭtă Qū11,148
Shíyóu Jiēdào石油街道Urban SubdistrictGŭtă Qū44,753
Shuāngyáng Zhèn双羊镇TownLínghăi Shì25,952
Sìjiāzi Zhèn四家子镇TownHēishān Xiàn20,205
Sōngshān Jiēdào松山街道办事处Urban SubdistrictTàihé Qū35,734
Tàihé Jiēdào太和街道Urban SubdistrictTàihé Qū17,731
Tàihé Zhèn太和镇TownHēishān Xiàn24,077
Tānghézi Jiēdào汤河子街道Urban SubdistrictTàihé Qū20,146
Tiān'ān Jiēdào天安街道Urban SubdistrictGŭtă Qū29,070
Tiānqiáo Jiēdào天桥街道Urban SubdistrictTàihé Qū14,662
Tiĕxīn Jiēdào铁新街道Urban SubdistrictLínghé Qū15,860
Tóudàohé Mănzú Xiāng头道河满族乡Rural TownshipYì Xiàn13,125
Tóutái Mănzú Xiāng头台满族乡Rural TownshipYì Xiàn10,717
Wángjiā Jiēdào王家街道Urban SubdistrictTàihé Qū24,703
Wăziyù Zhèn瓦子峪镇TownYì Xiàn24,427
Wēndīlóu Mănzú Zhèn温滴楼满族镇TownLínghăi Shì18,142
Wújiā Zhèn吴家镇TownBĕizhèn Shì11,198
Wúliángdiàn Zhèn无梁殿镇TownHēishān Xiàn23,501
Xībāqiān Xiāng西八千乡Rural TownshipLínghăi Shì9,269
Xiètún Xiāng谢屯乡Rural TownshipLínghăi Shì15,247
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道Urban SubdistrictTàihé Qū10,377
Xìngshān Jiēdào杏山街道Urban SubdistrictTàihé Qū14,191
Xīnlì Nóngchăng新立农场Township-like AreaBĕizhèn Shì2,877
Xīnlìtún Zhèn新立屯镇TownHēishān Xiàn28,859
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipTàihé Qū43,237
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownHēishān Xiàn14,742
Xīnzhuāngzi Zhèn新庄子镇TownLínghăi Shì29,471
Xuētún Xiāng薛屯乡Rural TownshipHēishān Xiàn18,082
Yánjiā Zhèn阎家镇TownLínghăi Shì12,759
Yīngchéngzi Xiāng英城子乡Rural TownshipHēishān Xiàn20,037
Yíngpán Xiāng营盘乡Rural TownshipTàihé Qū10,669
Yìzhōu Jiēdào义州街道办事处Urban SubdistrictYì Xiàn51,168
Yòuwèi Mănzú Zhèn右卫满族镇TownLínghăi Shì16,796
Yújī Zhèn余积镇TownLínghăi Shì20,523
Zhāngjiābăo Zhèn张家堡镇TownYì Xiàn23,637
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictGŭtă Qū40,044
Zhàotún Zhèn赵屯镇TownBĕizhèn Shì26,209
Zhèn'ān Zhèn镇安镇TownHēishān Xiàn34,274
Zhèng'ān Zhèn正安镇TownBĕizhèn Shì26,083
Zhèngdà Jiēdào正大街道Urban SubdistrictLínghé Qū28,661
Zhōng'ān Zhèn中安镇TownBĕizhèn Shì73,774
Zhōngtún Xiāng钟屯乡Rural TownshipTàihé Qū15,892

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).