Home
Show Map

China: Jìnzhōng Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jìnzhōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héshùn Xiàn和顺县County144,178
Jièxiū Shì介休市County-level City406,517
Língshí Xiàn灵石县County261,402
Píngyáo Xiàn平遥县County502,712
Qí Xiàn祁县County265,310
Shòuyáng Xiàn寿阳县County211,014
Tàigŭ Qū太谷区District298,783
Xīyáng Xiàn昔阳县County227,896
Yúcì Qū榆次区District635,651
Yúshè Xiàn榆社县County134,648
Zuǒquán Xiàn左权县County161,314
Jìnzhōng Shì晋中市Prefecture-level City3,249,425

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jìnzhōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānníng Jiēdào安宁街道Urban SubdistrictYúcì Qū68,045
Bĕichéng Guănlĭ Wĕiyuánhuì北城管理委员会Urban SubdistrictLíngshí Xiàn14,632
Bĕiguān Jiēdào北关街道Urban SubdistrictYúcì Qū24,165
Bĕiguān Jiēdào北关街道Urban SubdistrictJièxiū Shì21,048
Bĕitán Jiēdào北坛街道Urban SubdistrictJièxiū Shì16,635
Bĕitián Zhèn北田镇TownYúcì Qū20,250
Bĕiwāng Xiāng北汪乡Rural TownshipTàigŭ Qū22,690
Bĕizhài Xiāng北寨乡Rural TownshipYúshè Xiàn6,656
Bŭyí Xiāng卜宜乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn33,596
Chángníng Zhèn长凝镇TownYúcì Qū9,477
Chāngyuán Chéngqū 昌源城区Urban SubdistrictQí Xiàn19,871
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownShòuyáng Xiàn89,216
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipJièxiū Shì31,049
Chéngqū 城区Township-like AreaYúshè Xiàn20,681
Chéngqū 城区Urban SubdistrictZuǒquán Xiàn47,403
Chéngzhào Zhèn城赵镇TownQí Xiàn34,888
Cuìfēng Zhèn翠峰镇TownLíngshí Xiàn38,548
Dānfēng Chéngqū 丹枫城区Urban SubdistrictQí Xiàn20,816
Dàzhài Zhèn大寨镇TownXīyáng Xiàn32,104
Dōngchéng Guănlĭ Wĕiyuánhuì东城管理委员会Urban SubdistrictLíngshí Xiàn24,910
Dōngguān Zhèn [incl. Qíxiàn Jīngjì Kāifāqū]东观镇TownQí Xiàn51,558
Dōngnán Jiēdào东南街道Urban SubdistrictJièxiū Shì24,161
Dōngquán Zhèn东泉镇TownPíngyáo Xiàn20,937
Dōngyáng Zhèn东阳镇TownYúcì Qū25,936
Dōngzhào Xiāng东赵乡Rural TownshipYúcì Qū11,184
Duànchún Zhèn段纯镇TownLíngshí Xiàn15,077
Duàncūn Zhèn段村镇TownPíngyáo Xiàn31,929
Dùjiāzhuāng Xiāng杜家庄乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn17,070
Fàncūn Zhèn范村镇TownTàigŭ Qū13,230
Gāoluò Zhèn皋落镇TownXīyáng Xiàn11,045
Guăi'ér Zhèn拐儿镇TownZuǒquán Xiàn9,675
Guōjiābăo Xiāng郭家堡乡Rural TownshipYúcì Qū70,442
Gŭtáo Zhèn [incl. Gǔchéng Jiēdào, Chéngdōng Jiēdào, Chéngxī Jiēdào]古陶镇TownPíngyáo Xiàn133,675
Gŭxiàn Zhèn古县镇TownQí Xiàn31,538
Hánwáng Xiāng寒王乡Rural TownshipZuǒquán Xiàn12,729
Hăobĕi Zhèn郝北镇TownYúshè Xiàn13,063
Hénglĭng Zhèn横岭镇TownHéshùn Xiàn4,540
Héyù Xiāng河峪乡Rural TownshipYúshè Xiàn11,141
Hóngshàn Zhèn洪善镇TownPíngyáo Xiàn35,318
Hóngshān Zhèn洪山镇TownJièxiū Shì11,335
Hòuchéng Xiāng侯城乡Rural TownshipTàigŭ Qū56,420
Húcūn Zhèn胡村镇TownTàigŭ Qū45,359
Jiălìng Zhèn贾令镇TownQí Xiàn25,942
Jiăngtáng Xiāng讲堂乡Rural TownshipYúshè Xiàn2,701
Jiāokŏu Xiāng交口乡Rural TownshipLíngshí Xiàn9,399
Jīchéng Zhèn箕城镇TownYúshè Xiàn43,484
Jiĕchóu Xiāng解愁乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn9,557
Jièdū Xiāng界都乡Rural TownshipXīyáng Xiàn11,675
Jĭngshàng Xiāng景尚乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn4,593
Jìngshēng Zhèn静升镇TownLíngshí Xiàn28,767
Jīngwĕi Jiēdào经纬街道Urban SubdistrictYúcì Qū20,037
Jìnhuá Jiēdào晋华街道Urban SubdistrictYúcì Qū50,413
Jĭnlún Jiēdào锦纶街道Urban SubdistrictYúcì Qū41,713
Jìnzhōng Jīngjì Kāifāqū晋中经济开发区Township-like AreaYúcì Qū49,720
Kŏngshì Xiāng孔氏乡Rural TownshipXīyáng Xiàn10,615
Láiyuăn Zhèn来远镇TownQí Xiàn2,011
Lányù Xiāng岚峪乡Rural TownshipYúshè Xiàn4,032
Lèpíng Zhèn乐平镇TownXīyáng Xiàn88,559
Liánfú Zhèn连福镇TownJièxiū Shì28,021
Liăngdù Zhèn两渡镇TownLíngshí Xiàn27,669
Liángjiāyān Xiāng梁家焉乡Rural TownshipLíngshí Xiàn7,457
Liáoyáng Zhèn辽阳镇TownZuǒquán Xiàn18,638
Lĭjiāzhuāng Xiāng李家庄乡Rural TownshipXīyáng Xiàn15,016
Lĭyáng Zhèn李阳镇TownHéshùn Xiàn17,748
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownJièxiū Shì12,666
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipZuǒquán Xiàn7,476
Lùtái Chéngqū 麓台城区Urban SubdistrictQí Xiàn17,163
Lùxī Jiēdào路西街道Urban SubdistrictYúcì Qū24,238
Măfāng Xiāng马坊乡Rural TownshipHéshùn Xiàn3,898
Măhé Xiāng马和乡Rural TownshipLíngshí Xiàn8,851
Măshŏu Xiāng马首乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn4,818
Mátián Zhèn麻田镇TownZuǒquán Xiàn18,168
Mèngshān Xiāng孟山乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn2,053
Miánshān Zhèn绵山镇TownJièxiū Shì29,578
Míngxīng Zhèn明星镇TownTàigŭ Qū82,981
Nánguān Zhèn南关镇TownLíngshí Xiàn34,627
Nányànzhú Zhèn南燕竹镇TownShòuyáng Xiàn13,691
Nánzhèng Xiāng南政乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn38,365
Nínggù Zhèn宁固镇TownPíngyáo Xiàn36,708
Niúchuān Xiāng牛川乡Rural TownshipHéshùn Xiàn7,360
Píngshū Xiāng平舒乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn14,405
Píngsōng Xiāng平松乡Rural TownshipHéshùn Xiàn7,406
Píngtóu Zhèn平头镇TownShòuyáng Xiàn21,273
Qīngchéng Zhèn青城镇TownHéshùn Xiàn7,546
Qínquán Zhèn芹泉镇TownZuǒquán Xiàn12,599
Rèncūn Xiāng任村乡Rural TownshipTàigŭ Qū15,166
Sāndū Xiāng三都乡Rural TownshipXīyáng Xiàn8,810
Sānjiā Xiāng三佳乡Rural TownshipJièxiū Shì18,314
Shànghú Xiāng上湖乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn3,219
Shèchéng Zhèn社城镇TownYúshè Xiàn6,546
Shítiē Zhèn什贴镇TownYúcì Qū12,294
Shíxiá Xiāng石匣乡Rural TownshipZuǒquán Xiàn10,881
Shuĭxiù Xiāng水秀乡Rural TownshipTàigŭ Qū23,585
Sònggŭ Xiāng宋古乡Rural TownshipJièxiū Shì36,456
Sōngtă Zhèn松塔镇TownShòuyáng Xiàn7,802
Sōngyān Zhèn松烟镇TownHéshùn Xiàn13,521
Sùchéng Xiāng粟城乡Rural TownshipZuǒquán Xiàn8,818
Tánzhèn Xiāng坛镇乡Rural TownshipLíngshí Xiàn6,751
Tóngyù Zhèn桐峪镇TownZuǒquán Xiàn9,423
Wángyŭ Xiāng王禹乡Rural TownshipLíngshí Xiàn6,095
Wèimă Xiāng喂马乡Rural TownshipHéshùn Xiàn7,651
Wēnjiāzhuāng Xiāng温家庄乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn8,603
Wūjīnshān Zhèn乌金山镇TownYúcì Qū33,115
Xiàmén Zhèn夏门镇TownLíngshí Xiàn11,653
Xiānglè Xiāng香乐乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn22,951
Xiāngyuán Xiāng襄垣乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn22,076
Xiăobái Xiāng小白乡Rural TownshipTàigŭ Qū15,656
Xīchéng Guănlĭ Wĕiyuánhuì西城管理委员会Urban SubdistrictLíngshí Xiàn19,046
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictJièxiū Shì22,041
Xīliùzhī Xiāng西六支乡Rural TownshipQí Xiàn20,527
Xīluò Zhèn西洛镇TownShòuyáng Xiàn7,513
Xīmă Xiāng西马乡Rural TownshipYúshè Xiàn10,191
Xīnán Jiēdào西南街道Urban SubdistrictYúcì Qū23,173
Xīnán Jiēdào西南街道Urban SubdistrictJièxiū Shì29,579
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictYúcì Qū32,581
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urban SubdistrictYúcì Qū38,634
Xiūwén Zhèn修文镇TownYúcì Qū29,183
Xīzhài Xiāng西寨乡Rural TownshipXīyáng Xiàn3,919
Yángguāngzhàn Xiāng阳光占乡Rural TownshipHéshùn Xiàn3,237
Yángjiăo Xiāng羊角乡Rural TownshipZuǒquán Xiàn5,504
Yángtóuyá Xiāng羊头崖乡Rural TownshipShòuyáng Xiàn5,686
Yángyì Xiāng阳邑乡Rural TownshipTàigŭ Qū23,696
Yánzhuāng Xiāng闫庄乡Rural TownshipXīyáng Xiàn9,145
Yĕtóu Zhèn冶头镇TownXīyáng Xiàn12,341
Yì'ān Zhèn义安镇TownJièxiū Shì54,246
Yīngwŭ Xiāng英武乡Rural TownshipLíngshí Xiàn7,920
Yĭnlíngzhī Zhèn尹灵芝镇TownShòuyáng Xiàn8,915
Yìtáng Zhèn义棠镇TownJièxiū Shì28,237
Yìxīng Zhèn义兴镇TownHéshùn Xiàn71,271
Yuèbì Xiāng岳壁乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn49,113
Yùkŏu Xiāng峪口乡Rural TownshipQí Xiàn9,311
Yúncù Zhèn云簇镇TownYúshè Xiàn16,153
Zhānglán Zhèn张兰镇TownJièxiū Shì43,151
Zhāngqìng Xiāng张庆乡Rural TownshipYúcì Qū38,595
Zhānshàng Zhèn沾尚镇TownXīyáng Xiàn7,808
Zhàobì Xiāng赵壁乡Rural TownshipXīyáng Xiàn16,859
Zhāoyú Zhèn昭馀镇TownQí Xiàn31,685
Zhōngdū Xiāng中都乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn33,438
Zhuāngzi Xiāng庄子乡Rural TownshipYúcì Qū12,456
Zhūkēng Xiāng朱坑乡Rural TownshipPíngyáo Xiàn25,483
Zōng'ài Zhèn宗艾镇TownShòuyáng Xiàn11,723

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.