Home
Show Map

Zōuchéng Shì

County-level City in Jìníng Shì / 济宁市

County-level City

The population of Zōuchéng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zōuchéng Shì邹城市County-level City1,116,692
Jìníng Shì济宁市Prefecture-level City8,081,905

Contents: Townships

The population of the townships in Zōuchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕisù Zhèn北宿镇TownZōuchéng Shì106,962
Chéngqián Zhèn城前镇TownZōuchéng Shì71,465
Dàshù Zhèn大束镇TownZōuchéng Shì73,414
Fúshān Jiēdào凫山街道办事处Urban SubdistrictZōuchéng Shì62,766
Gāngshān Jiēdào钢山街道办事处Urban SubdistrictZōuchéng Shì123,014
Guōlĭ Zhèn郭里镇TownZōuchéng Shì42,555
Kànzhuāng Zhèn看庄镇TownZōuchéng Shì31,460
Qiānquán Jiēdào千泉街道办事处Urban SubdistrictZōuchéng Shì91,620
Shíqiáng Zhèn石墙镇TownZōuchéng Shì70,098
Tàipíng Zhèn太平镇TownZōuchéng Shì110,992
Tángcūn Zhèn唐村镇TownZōuchéng Shì36,446
Tiánhuáng Zhèn田黄镇TownZōuchéng Shì35,677
Xiāngchéng Zhèn香城镇TownZōuchéng Shì69,731
Yìshān Zhèn峄山镇TownZōuchéng Shì47,720
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownZōuchéng Shì61,922
Zhōngxīndiàn Zhèn中心店镇TownZōuchéng Shì80,850

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).