Home
Show Map

Sìshuĭ Xiàn

County in Jìníng Shì / 济宁市

County

The population of Sìshuĭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sìshuĭ Xiàn泗水县County536,087
Jìníng Shì济宁市Prefecture-level City8,081,905

Contents: Townships

The population of the townships in Sìshuĭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàhuánggōu Xiāng大黄沟乡Rural TownshipSìshuĭ Xiàn21,550
Gāoyù Zhèn高峪镇TownSìshuĭ Xiàn37,414
Jìhé Jiēdào济河街道办事处Urban SubdistrictSìshuĭ Xiàn59,145
Jīnzhuāng Zhèn金庄镇TownSìshuĭ Xiàn47,288
Miáoguăn Zhèn苗馆镇TownSìshuĭ Xiàn44,700
Quánlín Zhèn泉林镇TownSìshuĭ Xiàn56,213
Shèngshuĭyù Zhèn圣水峪镇TownSìshuĭ Xiàn37,335
Sìhé Jiēdào泗河街道办事处Urban SubdistrictSìshuĭ Xiàn53,505
Sìzhāng Zhèn泗张镇TownSìshuĭ Xiàn41,158
Xīngcūn Zhèn星村镇TownSìshuĭ Xiàn44,136
Yángliŭ Zhèn杨柳镇TownSìshuĭ Xiàn33,606
Zhègōu Zhèn柘沟镇TownSìshuĭ Xiàn29,747
Zhōngcè Zhèn中册镇TownSìshuĭ Xiàn30,290

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).