Home
Show Map

Jiāxiáng Xiàn

County in Jìníng Shì / 济宁市

County

The population of Jiāxiáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiāxiáng Xiàn嘉祥县County818,188
Jìníng Shì济宁市Prefecture-level City8,081,905

Contents: Townships

The population of the townships in Jiāxiáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàzhānglóu Zhèn大张楼镇TownJiāxiáng Xiàn36,667
Huánggāi Zhèn黄垓镇TownJiāxiáng Xiàn30,821
Jiāxiángzhèn Jiēdào嘉祥镇街道办事处Urban SubdistrictJiāxiáng Xiàn108,407
Jīntún Zhèn金屯镇TownJiāxiáng Xiàn58,967
Lăosēngtáng Zhèn老僧堂镇TownJiāxiáng Xiàn38,458
Liángbăosì Zhèn梁宝寺镇TownJiāxiáng Xiàn64,944
Măcūn Zhèn马村镇TownJiāxiáng Xiàn41,359
Măjí Zhèn马集镇TownJiāxiáng Xiàn37,526
Măndòng Zhèn满硐镇TownJiāxiáng Xiàn31,997
Mènggūjí Zhèn孟姑集镇TownJiāxiáng Xiàn37,751
Tuănlĭ Zhèn疃里镇TownJiāxiáng Xiàn90,480
Wànzhāng Xiāng万张乡Rural TownshipJiāxiáng Xiàn40,003
Wòlóngshān Jiēdào卧龙山街道Urban SubdistrictJiāxiáng Xiàn65,568
Zhĭfāng Zhèn纸坊镇TownJiāxiáng Xiàn79,077
Zhòngshān Zhèn仲山镇TownJiāxiáng Xiàn56,163

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).