Home
Show Map

China: Jīnhuá Shì / 金华市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jīnhuá Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngyáng Shì东阳市County-level City804,398
Jīndōng Qū金东区District315,583
Lánxī Shì兰溪市County-level City560,514
Pán'ān Xiàn磐安县County174,665
Pŭjiāng Xiàn浦江县County437,346
Wùchéng Qū婺城区District761,662
Wŭyì Xiàn武义县County349,899
Yìwū Shì义乌市County-level City1,234,015
Yŏngkāng Shì永康市County-level City723,490
Jīnhuá Shì金华市Prefecture-level City5,361,572

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jīnhuá Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndì Zhèn安地镇TownWùchéng Qū9,822
Ānwén Jiēdào安文街道Urban SubdistrictPán'ān Xiàn47,795
Báilóngqiáo Zhèn白龙桥镇TownWùchéng Qū63,570
Báimă Zhèn白马镇TownPŭjiāng Xiàn23,409
Báimŭ Xiāng白姆乡Rural TownshipWŭyì Xiàn6,936
Bǎishè Xiāng柏社乡Rural TownshipLánxī Shì19,715
Báiyáng Jiēdào白洋街道Urban SubdistrictWŭyì Xiàn63,842
Báiyún Jiēdào白云街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì91,382
Bĕiyuàn Jiēdào北苑街道Urban SubdistrictYìwū Shì130,237
Cáozhái Zhèn曹宅镇TownJīndōng Qū34,899
Chángshān Xiāng长山乡Rural TownshipWùchéng Qū9,283
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictWùchéng Qū67,480
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictWùchéng Qū32,674
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì35,902
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictWùchéng Qū24,490
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictYìwū Shì52,581
Chéngzhōng Jiēdào城中街道Urban SubdistrictWùchéng Qū20,559
Chì'àn Zhèn赤岸镇TownYìwū Shì31,495
Chìsōng Zhèn赤松镇TownJīndōng Qū24,581
Chìxī Jiēdào赤溪街道Urban SubdistrictLánxī Shì13,958
Chóuchéng Jiēdào稠城街道Urban SubdistrictYìwū Shì208,984
Chóujiāng Jiēdào稠江街道Urban SubdistrictYìwū Shì125,668
Dàchén Zhèn大陈镇TownYìwū Shì49,696
Dàfàn Xiāng大畈乡Rural TownshipPŭjiāng Xiàn6,897
Dàpán Zhèn大盘镇TownPán'ān Xiàn5,040
Dàtián Xiāng大田乡Rural TownshipWŭyì Xiàn6,736
Dàxīkŏu Xiāng大溪口乡Rural TownshipWŭyì Xiàn1,908
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictYŏngkāng Shì154,493
Dōngxiào Jiēdào东孝街道Urban SubdistrictJīndōng Qū33,039
Dōngyángjiāng Zhèn东阳江镇TownDōngyáng Shì13,247
Duōhú Jiēdào多湖街道Urban SubdistrictJīndōng Qū40,530
Fāngqián Zhèn方前镇TownPán'ān Xiàn8,664
Fāngyán Zhèn方岩镇TownYŏngkāng Shì24,625
Fótáng Zhèn佛堂镇TownYìwū Shì115,571
Fùcūn Zhèn傅村镇TownJīndōng Qū30,144
Gāo'èr Xiāng高二乡Rural TownshipPán'ān Xiàn1,728
Gēshān Zhèn歌山镇TownDōngyáng Shì29,788
Gŭshān Zhèn古山镇TownYŏngkāng Shì60,674
Hángpíng Zhèn杭坪镇TownPŭjiāng Xiàn11,400
Héngdiàn Zhèn横店镇TownDōngyáng Shì108,216
Héngxī Zhèn横溪镇TownLánxī Shì22,774
Hòuzhái Jiēdào后宅街道Urban SubdistrictYìwū Shì75,641
Huājiē Zhèn花街镇TownYŏngkāng Shì27,236
Huángdiàn Zhèn黄店镇TownLánxī Shì26,274
Huángzhái Zhèn黄宅镇TownPŭjiāng Xiàn70,803
Huāqiáo Xiāng花桥乡Rural TownshipPŭjiāng Xiàn4,681
Huàshuĭ Zhèn画水镇TownDōngyáng Shì46,158
Hŭlù Zhèn虎鹿镇TownDōngyáng Shì20,079
Húshān Jiēdào壶山街道Urban SubdistrictWŭyì Xiàn49,716
Húxī Zhèn湖溪镇TownDōngyáng Shì33,234
Húzhái Xiāng胡宅乡Rural TownshipPán'ān Xiàn8,750
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì63,810
Jiāngdōng Jiēdào江东街道Urban SubdistrictYìwū Shì171,106
Jiāngdōng Zhèn江东镇TownJīndōng Qū9,948
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictWùchéng Qū37,096
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictYŏngkāng Shì72,881
Jiăngtáng Zhèn蒋堂镇TownWùchéng Qū18,702
Jiānshān Zhèn尖山镇TownPán'ān Xiàn12,734
Jiāodào Zhèn茭道镇TownWŭyì Xiàn12,599
Jiŭhé Xiāng九和乡Rural TownshipPán'ān Xiàn3,763
Lángyá Zhèn琅琊镇TownWùchéng Qū14,633
Lánjiāng Jiēdào兰江街道Urban SubdistrictLánxī Shì116,951
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownPán'ān Xiàn7,308
Língdòng Xiāng灵洞乡Rural TownshipLánxī Shì17,971
Lĭngshàng Xiāng岭上乡Rural TownshipWùchéng Qū4,306
Lĭngxià Zhèn岭下镇TownJīndōng Qū11,697
Lĭpŭ Zhèn澧浦镇TownJīndōng Qū26,731
Liŭchéng Shēzú Zhèn柳城畲族镇TownWŭyì Xiàn20,515
Liùshí Jiēdào六石街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì29,859
Lóngshān Zhèn龙山镇TownYŏngkāng Shì37,127
Luóbù Zhèn罗埠镇TownWùchéng Qū26,762
Luódiàn Zhèn罗店镇TownWùchéng Qū20,065
Lǚtăn Zhèn履坦镇TownWŭyì Xiàn12,746
Măjiàn Zhèn马涧镇TownLánxī Shì38,159
Măzhái Zhèn马宅镇TownDōngyáng Shì16,702
Méijiāng Zhèn梅江镇TownLánxī Shì30,818
Nánmă Zhèn南马镇TownDōngyáng Shì62,121
Nánshì Jiēdào南市街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì39,501
Niànsānlĭ Jiēdào廿三里街道Urban SubdistrictYìwū Shì84,980
Nǚbù Jiēdào女埠街道Urban SubdistrictLánxī Shì30,277
Pánfēng Xiāng盘峰乡Rural TownshipPán'ān Xiàn1,769
Pŭnán Jiēdào浦南街道Urban SubdistrictPŭjiāng Xiàn52,953
Pŭyáng Jiēdào浦阳街道Urban SubdistrictPŭjiāng Xiàn97,852
Qiáncāng Zhèn前仓镇TownYŏngkāng Shì22,433
Qiánwú Xiāng前吴乡Rural TownshipPŭjiāng Xiàn9,273
Qiānxiáng Zhèn千祥镇TownDōngyáng Shì38,963
Qiánxī Xiāng乾西乡Rural TownshipWùchéng Qū27,576
Qiūbīn Jiēdào秋滨街道Urban SubdistrictWùchéng Qū55,894
Quánxī Zhèn泉溪镇TownWŭyì Xiàn31,871
Rénchuān Zhèn仁川镇TownPán'ān Xiàn9,348
Ruòyáng Xiāng箬阳乡Rural TownshipWùchéng Qū2,124
Sāndān Xiāng三单乡Rural TownshipDōngyáng Shì8,017
Sāngăng Xiāng三港乡Rural TownshipWŭyì Xiàn2,076
Sānjiāng Jiēdào三江街道Urban SubdistrictWùchéng Qū103,938
Shāfàn Xiāng沙畈乡Rural TownshipWùchéng Qū7,458
Shànghuá Jiēdào上华街道Urban SubdistrictLánxī Shì37,112
Shànghú Zhèn尚湖镇TownPán'ān Xiàn13,856
Shàngxī Zhèn上溪镇TownYìwū Shì54,500
Shēnzé Xiāng深泽乡Rural TownshipPán'ān Xiàn10,743
Shízhù Zhèn石柱镇TownYŏngkāng Shì36,243
Shuāngfēng Xiāng双峰乡Rural TownshipPán'ān Xiàn3,020
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipPán'ān Xiàn4,034
Shuĭtíng Shēzú Xiāng水亭畲族乡Rural TownshipLánxī Shì14,929
Shúxī Jiēdào熟溪街道Urban SubdistrictWŭyì Xiàn44,941
Sūmèng Xiāng苏孟乡Rural TownshipWùchéng Qū15,296
Sūxī Zhèn苏溪镇TownYìwū Shì82,891
Tángxiān Zhèn唐先镇TownYŏngkāng Shì35,691
Tāngxī Zhèn汤溪镇TownWùchéng Qū38,435
Tángyă Zhèn塘雅镇TownJīndōng Qū21,577
Tănhóng Xiāng坦洪乡Rural TownshipWŭyì Xiàn3,846
Tánxī Zhèn檀溪镇TownPŭjiāng Xiàn10,279
Táoxī Zhèn桃溪镇TownWŭyì Xiàn10,559
Tăshí Xiāng塔石乡Rural TownshipWùchéng Qū5,759
Tóngqín Zhèn桐琴镇TownWŭyì Xiàn40,099
Wàncāng Xiāng万苍乡Rural TownshipPán'ān Xiàn6,960
Wángzhái Zhèn王宅镇TownWŭyì Xiàn21,950
Wēishān Zhèn巍山镇TownDōngyáng Shì51,898
Wéixīn Xiāng维新乡Rural TownshipPán'ān Xiàn1,235
Wúníng Jiēdào吴宁街道Urban SubdistrictDōngyáng Shì102,122
Xiāngxī Zhèn香溪镇TownLánxī Shì28,043
Xiàngzhū Zhèn象珠镇TownYŏngkāng Shì43,812
Xiānhuá Jiēdào仙华街道Urban SubdistrictPŭjiāng Xiàn61,929
Xiàoshùn Zhèn孝顺镇TownJīndōng Qū71,012
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictYŏngkāng Shì108,545
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictWùchéng Qū48,370
Xīlián Xiāng西联乡Rural TownshipWŭyì Xiàn3,931
Xīnfàn Xiāng莘畈乡Rural TownshipWùchéng Qū2,821
Xīnshī Jiēdào新狮街道Urban SubdistrictWùchéng Qū64,410
Xīnwò Jiēdào新渥街道Urban SubdistrictPán'ān Xiàn12,948
Xīnzhái Zhèn新宅镇TownWŭyì Xiàn9,146
Xīxī Zhèn西溪镇TownYŏngkāng Shì23,723
Yăfàn Zhèn雅畈镇TownWùchéng Qū18,708
Yángbù Zhèn洋埠镇TownWùchéng Qū11,042
Yántóu Zhèn岩头镇TownPŭjiāng Xiàn23,253
Yăochuān Xiāng窈川乡Rural TownshipPán'ān Xiàn2,375
Yìtíng Zhèn义亭镇TownYìwū Shì50,665
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道Urban SubdistrictLánxī Shì37,044
Yóubù Zhèn游埠镇TownLánxī Shì29,217
Yuándōng Xiāng源东乡Rural TownshipJīndōng Qū11,425
Yúnshān Jiēdào云山街道Urban SubdistrictLánxī Shì77,466
Yùshān Zhèn玉山镇TownPán'ān Xiàn12,595
Yúyuán Xiāng俞源乡Rural TownshipWŭyì Xiàn6,482
Yúzhái Xiāng虞宅乡Rural TownshipPŭjiāng Xiàn12,863
Zhèngjiāwù Zhèn郑家坞镇TownPŭjiāng Xiàn12,433
Zhèngzhái Zhèn郑宅镇TownPŭjiāng Xiàn29,420
Zhīyīng Zhèn芝英镇TownYŏngkāng Shì60,241
Zhōngyú Xiāng中余乡Rural TownshipPŭjiāng Xiàn9,901
Zhōushān Zhèn舟山镇TownYŏngkāng Shì15,766
Zhūgĕ Zhèn诸葛镇TownLánxī Shì19,806
Zhúmă Xiāng竹马乡Rural TownshipWùchéng Qū10,389
Zuŏcūn Zhèn佐村镇TownDōngyáng Shì13,399

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).