Home
Show Map

Chāngjiāng Qū

District in Jĭngdézhèn Shì / 景德镇市

District

The population of Chāngjiāng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngjiāng Qū昌江区District192,203
Jĭngdézhèn Shì景德镇市Prefecture-level City1,587,477

Contents: Townships

The population of the townships in Chāngjiāng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngjiānghuàgōngyuánqū 昌江化工园区Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Chāngjiāng Kāifāqū昌江开发区Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Fēngshùshānzŏngchăng 枫树山总场Township-like AreaChāngjiāng Qū3,402
Hétáng Xiāng荷塘乡Rural TownshipChāngjiāng Qū2,926
Jìngchéng Zhèn竟成镇TownChāngjiāng Qū43,426
Liùlíng'èrsuŏgāokējìyuán 六零二所高科技园Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Lìyáng Zhèn丽阳镇TownChāngjiāng Qū13,322
Lǚmĕng Xiāng吕蒙乡Rural TownshipChāngjiāng Qū18,682
Niányúshān Zhèn鲇鱼山镇TownChāngjiāng Qū32,239
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictChāngjiāng Qū57,211
Xīnfēng Jiēdào新枫街道Urban SubdistrictChāngjiāng Qū20,992

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).