Home
Show Map

Lìchéng Qū

District in Jìnán Shì (Shāndōng)

District

The population of Lìchéng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lìchéng Qū [incl. Jǐnán High-tech Industrial Development Zone (parts), Nánbùshān Qū]历城区District1,124,306
Jìnán Shì济南市Sub-provincial City8,112,513

Contents: Townships

The population of the townships in Lìchéng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàoshān Jiēdào鲍山街道Urban SubdistrictLìchéng Qū80,175
Căishí Jiēdào彩石街道Urban SubdistrictLìchéng Qū52,570
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictLìchéng Qū99,367
Dŏngjiā Jiēdào董家街道Urban SubdistrictLìchéng Qū44,870
Gănggōu Jiēdào港沟街道Urban SubdistrictLìchéng Qū66,856
Guōdiàn Jiēdào郭店街道Urban SubdistrictLìchéng Qū28,565
Héhuālù Jiēdào荷花路街道Urban SubdistrictLìchéng Qū21,782
Hóngjiālóu Jiēdào洪家楼街道Urban SubdistrictLìchéng Qū43,152
Huáshān Jiēdào华山街道Urban SubdistrictLìchéng Qū61,613
Jùyĕhé Jiēdào巨野河街道Urban SubdistrictLìchéng Qū54,497
Língăng Jiēdào临港街道Urban SubdistrictLìchéng Qū35,533
Liŭbù Jiēdào柳埠街道Urban SubdistrictLìchéng Qū55,307
Quánfú Jiēdào全福街道Urban SubdistrictLìchéng Qū67,528
Shāndàlù Jiēdào山大路街道Urban SubdistrictLìchéng Qū67,135
Sūncūn Jiēdào孙村街道Urban SubdistrictLìchéng Qū30,937
Tángwáng Jiēdào唐王街道Urban SubdistrictLìchéng Qū56,270
Tángyĕ Jiēdào唐冶街道Urban SubdistrictLìchéng Qū29,089
Wángshèrén Jiēdào王舍人街道Urban SubdistrictLìchéng Qū66,556
Xīyíng Jiēdào西营街道Urban SubdistrictLìchéng Qū28,794
Yáoqiáng Jiēdào遥墙街道Urban SubdistrictLìchéng Qū25,732
Zhònggōng Jiēdào仲宫街道Urban SubdistrictLìchéng Qū107,978

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).