Home
Show Map

Táishān Shì

County-level City in Jiāngmén Shì (Guăngdōng)

County-level City

The population of Táishān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Táishān Shì台山市County-level City941,095
Jiāngmén Shì江门市Prefecture-level City4,450,703

Contents: Townships

The population of the townships in Táishān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownTáishān Shì52,462
Bĕidŏu Zhèn北陡镇TownTáishān Shì28,091
Chìxī Zhèn赤溪镇TownTáishān Shì34,450
Chōnglóu Zhèn冲蒌镇TownTáishān Shì32,483
Chuāndăo Zhèn川岛镇TownTáishān Shì28,272
Dàjiāng Zhèn大江镇TownTáishān Shì46,674
Dòushān Zhèn斗山镇TownTáishān Shì48,229
Duānfēn Zhèn端芬镇TownTáishān Shì45,729
Dūhú Zhèn都斛镇TownTáishān Shì42,657
Guănghăi Zhèn广海镇TownTáishān Shì43,465
Hăiyàn Zhèn海宴镇TownTáishān Shì69,583
Huáqiáo Nóngchăng华侨农场Township-like AreaTáishān Shì3,629
Sānhé Zhèn三合镇TownTáishān Shì36,215
Shēnjĭng Zhèn深井镇TownTáishān Shì52,767
Shuĭbù Zhèn水步镇TownTáishān Shì42,578
Sìjiŭ Zhèn四九镇TownTáishān Shì37,402
Táichéng Jiēdào台城街道Urban SubdistrictTáishān Shì246,844
Wèncūn Zhèn汶村镇TownTáishān Shì49,565

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).