Home
Show Map

China: Jiāngmén Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiāngmén Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ēnpíng Shì恩平市County-level City492,814
Hèshān Shì鹤山市County-level City494,938
Jiānghăi Qū江海区District254,313
Kāipíng Shì开平市County-level City699,242
Péngjiāng Qū蓬江区District719,146
Táishān Shì台山市County-level City941,095
Xīnhuì Qū新会区District849,155
Jiāngmén Shì江门市Prefecture-level City4,450,703

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiāngmén Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băihé Zhèn百合镇TownKāipíng Shì17,621
Báishā Jiēdào [incl. Dīdōng Jiēdào, Bĕijiē Jiēdào, Cānghòu Jiēdào]白沙街道Urban SubdistrictPéngjiāng Qū304,495
Báishā Zhèn白沙镇TownTáishān Shì52,462
Bĕidŏu Zhèn北陡镇TownTáishān Shì28,091
Cāngchéng Zhèn苍城镇TownKāipíng Shì26,750
Chángshā Jiēdào长沙街道Urban SubdistrictKāipíng Shì124,829
Cháolián Jiēdào潮连街道Urban SubdistrictPéngjiāng Qū29,395
Chìkăn Zhèn赤坎镇TownKāipíng Shì37,260
Chìshuĭ Zhèn赤水镇TownKāipíng Shì25,894
Chìxī Zhèn赤溪镇TownTáishān Shì34,450
Chōnglóu Zhèn冲蒌镇TownTáishān Shì32,483
Chuāndăo Zhèn川岛镇TownTáishān Shì28,272
Dà'áo Zhèn大鳌镇TownXīnhuì Qū35,367
Dàhuái Zhèn大槐镇TownĒnpíng Shì18,625
Dàjiāng Zhèn大江镇TownTáishān Shì46,674
Dàshā Zhèn大沙镇TownKāipíng Shì22,298
Dàtián Zhèn大田镇TownĒnpíng Shì27,943
Dàzé Zhèn大泽镇TownXīnhuì Qū37,677
Dōngchéng Zhèn东成镇TownĒnpíng Shì26,129
Dòushān Zhèn斗山镇TownTáishān Shì48,229
Duānfēn Zhèn端芬镇TownTáishān Shì45,729
Dūhú Zhèn都斛镇TownTáishān Shì42,657
Dùruăn Zhèn杜阮镇TownPéngjiāng Qū101,727
Ēnchéng Jiēdào恩城街道Urban SubdistrictĒnpíng Shì197,788
Gònghé Zhèn共和镇TownHèshān Shì41,338
Guănghăi Zhèn广海镇TownTáishān Shì43,465
Gŭjĭng Zhèn古井镇TownXīnhuì Qū42,027
Gŭláo Zhèn古劳镇TownHèshān Shì35,606
Hăiyàn Zhèn海宴镇TownTáishān Shì69,583
Hèchéng Zhèn鹤城镇TownHèshān Shì32,170
Héngpō Zhèn横陂镇TownĒnpíng Shì31,694
Hétáng Zhèn荷塘镇TownPéngjiāng Qū88,085
Huánshì Jiēdào环市街道Urban SubdistrictPéngjiāng Qū119,423
Huáqiáo Nóngchăng华侨农场Township-like AreaTáishān Shì3,629
Huìchéng Jiēdàobàn会城街道Urban SubdistrictXīnhuì Qū385,177
Jiāngnán Jiēdào [incl. Jiàotóu Jiēdào, Jiàobĕi Jiēdào]江南街道Urban SubdistrictJiānghăi Qū77,035
Jīnjī Zhèn金鸡镇TownKāipíng Shì16,493
Jūntáng Zhèn君堂镇TownĒnpíng Shì46,475
Liángxī Zhèn良西镇TownĒnpíng Shì20,091
Lĭlè Jiēdào礼乐街道Urban SubdistrictJiānghăi Qū82,612
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownHèshān Shì36,625
Lóngshèng Zhèn龙胜镇TownKāipíng Shì26,161
Luókēng Zhèn罗坑镇TownXīnhuì Qū31,527
Măgāng Zhèn马冈镇TownKāipíng Shì30,728
Mùzhōu Zhèn睦洲镇TownXīnhuì Qū42,117
Nàjí Zhèn那吉镇TownĒnpíng Shì19,384
Niújiāng Zhèn牛江镇TownĒnpíng Shì23,430
Sānbù Jiēdào三埠街道Urban SubdistrictKāipíng Shì173,100
Sānhé Zhèn三合镇TownTáishān Shì36,215
Sānjiāng Zhèn三江镇TownXīnhuì Qū43,113
Shāduī Zhèn沙堆镇TownXīnhuì Qū36,957
Shāhú Zhèn沙湖镇TownĒnpíng Shì56,217
Shāpíng Jiēdào沙坪街道Urban SubdistrictHèshān Shì197,155
Shātáng Zhèn沙塘镇TownKāipíng Shì24,667
Shèngtáng Zhèn圣堂镇TownĒnpíng Shì25,038
Shēnjĭng Zhèn深井镇TownTáishān Shì52,767
Shuānghé Zhèn双合镇TownHèshān Shì16,575
Shuāngshuĭ Zhèn双水镇TownXīnhuì Qū87,295
Shuĭbù Zhèn水步镇TownTáishān Shì42,578
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownKāipíng Shì90,835
Sìjiŭ Zhèn四九镇TownTáishān Shì37,402
Sīqián Zhèn司前镇TownXīnhuì Qū69,935
Táichéng Jiēdào台城街道Urban SubdistrictTáishān Shì246,844
Tángkŏu Zhèn塘口镇TownKāipíng Shì22,626
Tángxià Zhèn棠下镇TownPéngjiāng Qū76,021
Táoyuán Zhèn桃源镇TownHèshān Shì25,902
Wàihăi Jiēdào外海街道Urban SubdistrictJiānghăi Qū94,666
Wèncūn Zhèn汶村镇TownTáishān Shì49,565
Xiăngāng Zhèn蚬冈镇TownKāipíng Shì13,280
Yámén Zhèn崖门镇TownXīnhuì Qū37,963
Yăyáo Zhèn雅瑶镇TownHèshān Shì38,851
Yíngdĭng Cháchăng营顶茶场Township-like AreaHèshān Shì7,046
Yuèshān Zhèn月山镇TownKāipíng Shì46,700
Zháiwú Zhèn宅梧镇TownHèshān Shì26,254
Zhĭshān Zhèn [incl. Yúnxiāng Zhèn]址山镇TownHèshān Shì37,416

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).