Home
Show Map

China: Jí'ān Shì / 吉安市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jí'ān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfú Xiàn安福县County385,631
Jí'ān Xiàn吉安县County464,295
Jĭnggāngshān Shì井冈山市County-level City152,310
Jíshuĭ Xiàn吉水县County501,337
Jízhōu Qū吉州区District338,523
Qīngyuán Qū青原区District200,176
Suìchuān Xiàn遂川县County535,974
Tàihé Xiàn泰和县County512,225
Wàn'ān Xiàn万安县County301,699
Xiájiāng Xiàn峡江县County184,483
Xīngān Xiàn新干县County329,830
Yŏngfēng Xiàn永丰县County428,276
Yŏngxīn Xiàn永新县County475,580
Jí'ān Shì吉安市Prefecture-level City4,810,339

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jí'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfúxiàn Gōngyèyuán安福县工业园Township-like AreaĀnfú Xiàn1,275
Āntáng Xiāng安塘乡Rural TownshipJí'ān Xiàn11,190
Áochéng Zhèn敖城镇TownJí'ān Xiàn17,877
Àolĭ Xiāng坳里乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì3,229
Àonán Xiāng坳南乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn7,691
Bādū Zhèn八都镇TownJíshuĭ Xiàn34,005
Băijiā Zhèn百加镇TownWàn'ān Xiàn19,606
Bǎilù Xiāng柏露乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì2,334
Báishā Zhèn白沙镇TownJíshuĭ Xiàn20,689
Báishí Kĕnzhíchăng白石垦殖场Township-like AreaJĭnggāngshān Shì559
Báishuĭ Zhèn白水镇TownJíshuĭ Xiàn10,808
Báitáng Jiēdào白塘街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū13,867
Bājiāng Xiāng八江乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn11,058
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn11,653
Bāqiū Zhèn巴邱镇TownXiájiāng Xiàn35,255
Bĕimén Jiēdào北门街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū67,633
Bĕiyuán Xiāng北源乡Rural TownshipJí'ān Xiàn17,625
Bīnjiāng Jiēdào滨江街道办事处Urban SubdistrictQīngyuán Qū17,296
Bìxī Zhèn碧溪镇TownTàihé Xiàn16,772
Bìzhōu Zhèn碧洲镇TownSuìchuān Xiàn11,515
Bùqián Zhèn埠前镇TownYŏngxīn Xiàn20,718
Cáifēng Xiāng才丰乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn15,014
Căolín Zhèn草林镇TownSuìchuān Xiàn30,828
Chángpíng Xiāng长坪乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì1,513
Chángtáng Zhèn长塘镇TownJízhōu Qū33,064
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownTàihé Xiàn112,264
Chéngshàng Xiāng城上乡Rural TownshipXīngān Xiàn13,937
Chìgŭ Xiāng赤谷乡Rural TownshipĀnfú Xiàn7,446
Cípíng Jiēdào茨坪街道Urban SubdistrictJĭnggāngshān Shì12,748
Dàchōng Xiāng大冲乡Rural TownshipJí'ān Xiàn12,436
Dàfén Zhèn大汾镇TownSuìchuān Xiàn37,299
Dàijiāpŭ Xiāng戴家埔乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn13,639
Dàkēng Xiāng大坑乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn15,304
Dàlŏng Zhèn大陇镇TownJĭnggāngshān Shì3,623
Dànqián Xiāng弹前乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn12,593
Dàyángzhōu Zhèn大洋洲镇TownXīngān Xiàn23,736
Dēnglóng Xiāng登龙乡Rural TownshipJí'ān Xiàn15,899
Dīngjiāng Zhèn丁江镇TownJíshuĭ Xiàn12,860
Dōnggùshēzúshăoshù Mínzú Xiāng东固畲族少数民族乡Rural TownshipQīngyuán Qū15,887
Dōngshàng Xiāng东上乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì7,072
Duīziqián Zhèn堆子前镇TownSuìchuān Xiàn20,955
Dūnhòu Zhèn敦厚镇TownJí'ān Xiàn87,908
Élĭng Xiāng鹅岭乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì4,519
Ēnjiāng Zhèn恩江镇TownYŏngfēng Xiàn84,776
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownJí'ān Xiàn18,241
Fēngjiāng Zhèn枫江镇TownJíshuĭ Xiàn32,521
Fēngtián Zhèn枫田镇TownĀnfú Xiàn22,405
Fúmín Xiāng福民乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn9,521
Fúróng Zhèn芙蓉镇TownWàn'ān Xiàn59,029
Fùtān Zhèn富滩镇TownQīngyuán Qū21,656
Fùtián Zhèn富田镇TownQīngyuán Qū25,926
Fùtián Zhèn阜田镇TownJíshuĭ Xiàn36,573
Gānluò Xiāng甘洛乡Rural TownshipĀnfú Xiàn11,675
Gāopíng Zhèn高坪镇TownSuìchuān Xiàn14,033
Gāopō Zhèn高陂镇TownWàn'ān Xiàn12,189
Gāoqiáolóu Zhèn高桥楼镇TownYŏngxīn Xiàn15,362
Gāoshì Xiāng高市乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn12,491
Gāoxīn Jiēdào高新街道办事处Urban SubdistrictJí'ān Xiàn9,169
Gāoxī Xiāng高溪乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn18,675
Gēpíng Xiāng戈坪乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn7,869
Gĕtián Xiāng葛田乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì5,207
Guāncháo Zhèn冠朝镇TownTàihé Xiàn19,513
Guānshān Línchăng官山林场Township-like AreaYŏngfēng Xiàn520
Guānshān Xiāng冠山乡Rural TownshipJíshuĭ Xiàn8,564
Guāntián Xiāng官田乡Rural TownshipJí'ān Xiàn13,112
Guànxī Zhèn灌溪镇TownTàihé Xiàn24,380
Guāshē Xiāng瓜畲乡Rural TownshipĀnfú Xiàn10,618
Gŭchéng Zhèn古城镇TownJĭnggāngshān Shì11,747
Gùjiāng Zhèn固江镇TownJí'ān Xiàn18,842
Gŭnán Jiēdào古南街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū37,768
Gŭxiàn Zhèn古县镇TownYŏngfēng Xiàn21,597
Hébù Xiāng禾埠乡Rural TownshipJízhōu Qū17,381
Héchuān Zhèn禾川镇TownYŏngxīn Xiàn73,652
Hédōng Jiēdào河东街道办事处Urban SubdistrictQīngyuán Qū48,923
Héhuā Xiāng荷花乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì2,570
Héngjiāng Zhèn横江镇TownJí'ān Xiàn19,697
Hénglóng Zhèn横龙镇TownĀnfú Xiàn21,679
Hépŭ Xiāng荷浦乡Rural TownshipXīngān Xiàn17,323
Héshì Zhèn禾市镇TownTàihé Xiàn20,912
Héyuán Zhèn禾源镇TownSuìchuān Xiàn20,915
Huáizhōng Zhèn怀忠镇TownYŏngxīn Xiàn20,386
Huáng'ào Xiāng黄坳乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì6,056
Huángkēng Xiāng黄坑乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn18,056
Huángqiáo Zhèn黄桥镇TownJíshuĭ Xiàn24,536
Hŭkēng Zhèn浒坑镇TownĀnfú Xiàn12,887
Jí'ān Jiānyù吉安监狱Township-like AreaJízhōu Qū504
Jiàntián Xiāng涧田乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn13,631
Jiăntóu Zhèn枧头镇TownWàn'ān Xiàn25,018
Jí'ānxiàn Gōngyè Yuánqū吉安县工业园区Township-like AreaJí'ān Xiàn3,833
Jièbù Zhèn界埠镇TownXīngān Xiàn23,477
Jīnchuān Zhèn金川镇TownXīngān Xiàn87,578
Jĭnggāngshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū井冈山经济技术开发区Township-like AreaJí'ān Xiàn6,537
Jĭnggāngshānzìránbăohùqū 井冈山自然保护区Township-like AreaJĭnggāngshān Shì6,483
Jĭngqĭjí Tuán井企集团Township-like AreaJĭnggāngshān Shì5,588
Jīnjiāng Xiāng金江乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn10,206
Jīnpíng Mínzú Xiāng金坪民族乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn3,097
Jīnshí Xiāng巾石乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn25,043
Jīntān Zhèn金滩镇TownJíshuĭ Xiàn32,380
Jīntián Xiāng金田乡Rural TownshipĀnfú Xiàn20,397
Jízhōuqūgōngyèyuánxiăoqū 吉州区工业园小区Township-like AreaJízhōu Qū2,453
Jūnbù Xiāng君埠乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn11,453
Kēngtián Zhèn坑田镇TownYŏngfēng Xiàn18,251
Láoqiáo Zhèn醪桥镇TownJíshuĭ Xiàn19,384
Lăoyíngpán Zhèn老营盘镇TownTàihé Xiàn5,733
Liánzhōu Xiāng莲洲乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn17,013
Liáotáng Xiāng寮塘乡Rural TownshipĀnfú Xiàn25,564
Lìjiāng Zhèn溧江镇TownXīngān Xiàn19,087
Lĭtián Xiāng澧田乡Rural TownshipJí'ān Xiàn16,220
Lĭtián Zhèn里田镇TownYŏngxīn Xiàn41,589
Lónggāng Shēzú Xiāng龙冈畲族乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn13,053
Lóngmén Zhèn龙门镇TownYŏngxīn Xiàn19,029
Lóngshì Zhèn龙市镇TownJĭnggāngshān Shì27,174
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn17,389
Lóngyuánkŏu Zhèn龙源口镇TownYŏngxīn Xiàn23,842
Lùgāng Xiāng鹿冈乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn13,119
Luópū Kĕnzhíchăng罗铺垦殖场Township-like AreaYŏngfēng Xiàn2,248
Luótáng Xiāng罗塘乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn14,388
Luótián Zhèn螺田镇TownJíshuĭ Xiàn18,660
Luótián Zhèn罗田镇TownXiájiāng Xiàn18,552
Luóxī Zhèn螺溪镇TownTàihé Xiàn31,018
Lùtián Zhèn潞田镇TownWàn'ān Xiàn18,710
Lúxī Xiāng芦溪乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn21,612
Măbù Zhèn马埠镇TownXiájiāng Xiàn14,911
Màixié Zhèn麦斜镇TownXīngān Xiàn20,968
Máopíng Xiāng茅坪乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì2,974
Măshì Zhèn马市镇TownTàihé Xiàn34,320
Méijiāng Zhèn枚江镇TownSuìchuān Xiàn20,117
Méitáng Zhèn梅塘镇TownJí'ān Xiàn22,659
Mùcūn Xiāng睦村乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì6,147
Nánjiāng Xiāng南江乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn10,872
Nánxī Xiāng南溪乡Rural TownshipTàihé Xiàn13,290
Náshān Zhèn拿山镇TownJĭnggāngshān Shì12,998
Pángŭ Zhèn盘谷镇TownJíshuĭ Xiàn28,919
Péngfāng Xiāng彭坊乡Rural TownshipĀnfú Xiàn6,720
Píngdū Zhèn平都镇TownĀnfú Xiàn82,433
Qiánshān Xiāng钱山乡Rural TownshipĀnfú Xiàn11,468
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownTàihé Xiàn14,618
Qīdū Xiāng七都乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn13,493
Qīqín Zhèn七琴镇TownXīngān Xiàn30,586
Quánjiāng Zhèn泉江镇TownSuìchuān Xiàn111,160
Qŭbái Xiāng曲白乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn8,091
Qŭlài Zhèn曲濑镇TownJízhōu Qū15,761
Rénhé Zhèn仁和镇TownXiájiāng Xiàn14,360
Sānfāng Xiāng三坊乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn5,560
Sānhú Zhèn三湖镇TownXīngān Xiàn38,482
Sānwān Xiāng三湾乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn5,167
Shācūn Zhèn沙村镇TownTàihé Xiàn14,428
Shànggù Xiāng上固乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn9,559
Shàngmó Xiāng上模乡Rural TownshipTàihé Xiàn10,297
Shàngxián Xiāng尚贤乡Rural TownshipJíshuĭ Xiàn20,492
Shàngxī Xiāng上溪乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn4,982
Shàngyí Xiāng上圯乡Rural TownshipTàihé Xiàn8,112
Shānzhuāng Xiāng山庄乡Rural TownshipĀnfú Xiàn20,265
Sháokŏu Xiāng韶口乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn21,247
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownWàn'ān Xiàn13,258
Shāshì Zhèn沙市镇TownYŏngxīn Xiàn18,618
Shāxī Zhèn沙溪镇TownYŏngfēng Xiàn20,244
Shénzhèngqiáo Xiāng神政桥乡Rural TownshipXīngān Xiàn9,837
Shímă Zhèn石马镇TownYŏngfēng Xiàn32,528
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownYŏngxīn Xiàn24,065
Shíshān Xiāng石山乡Rural TownshipTàihé Xiàn12,481
Shuāngcūn Zhèn双村镇TownJíshuĭ Xiàn10,739
Shuāngqiáo Xiāng双桥乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn6,605
Shuĭbiān Zhèn水边镇TownXiájiāng Xiàn49,836
Shuĭchá Xiāng水槎乡Rural TownshipTàihé Xiàn11,143
Shuĭnán Zhèn水南镇TownJíshuĭ Xiàn27,152
Shuĭtián Xiāng水田乡Rural TownshipJíshuĭ Xiàn16,025
Shùnfēng Xiāng顺峰乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn9,317
Suìchuānxiàn Gōngyè Yuánqū遂川县工业园区Township-like AreaSuìchuān Xiàn1,548
Sūxī Zhèn苏溪镇TownTàihé Xiàn19,136
Tàihéxiàn Gōngyè Yuánqū泰和县工业园区Township-like AreaTàihé Xiàn3,711
Táilĭng Xiāng台岭乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn11,487
Tàishān Xiāng泰山乡Rural TownshipĀnfú Xiàn11,447
Tánchéng Xiāng潭城乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn16,928
Tānghú Zhèn汤湖镇TownSuìchuān Xiàn15,960
Tángzhōu Zhèn塘洲镇TownTàihé Xiàn31,385
Tánqiū Xiāng潭丘乡Rural TownshipXīngān Xiàn17,972
Tántóu Xiāng潭头乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn9,925
Táotáng Xiāng陶塘乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn13,704
Táoxī Xiāng桃溪乡Rural TownshipXīngān Xiàn13,971
Téngtián Zhèn藤田镇TownYŏngfēng Xiàn36,150
Tiānhé Zhèn天河镇TownJí'ān Xiàn15,347
Tiānyù Zhèn天玉镇TownQīngyuán Qū14,575
Tónglín Xiāng桐林乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn7,878
Tóngpíng Zhèn桐坪镇TownJí'ān Xiàn34,606
Wàn'ānxiànmáyuán Kĕnzhíchăng万安县麻源垦殖场Township-like AreaWàn'ān Xiàn1,441
Wànfú Zhèn万福镇TownJí'ān Xiàn37,484
Wànhé Zhèn万合镇TownTàihé Xiàn48,397
Wénfēng Zhèn文峰镇TownJíshuĭ Xiàn127,352
Wénpō Zhèn文陂镇TownQīngyuán Qū13,012
Wénshān Jiēdào文山街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū31,969
Wénzhú Zhèn文竹镇TownYŏngxīn Xiàn23,012
Wŭdòujiāng Xiāng五斗江乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn12,032
Wŭfēng Zhèn五丰镇TownWàn'ān Xiàn20,025
Wūjiāng Zhèn乌江镇TownJíshuĭ Xiàn19,678
Wŭshù Xiāng武术乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn6,293
Xiájiāngxiàn Gōngyè Yuánqū峡江县工业园区Township-like AreaXiájiāng Xiàn1,361
Xiàngxíng Xiāng象形乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn28,170
Xiăolóng Zhèn小龙镇TownTàihé Xiàn7,003
Xiàpíng Zhèn厦坪镇TownJĭnggāngshān Shì16,771
Xiàqī Xiāng下七乡Rural TownshipJĭnggāngshān Shì6,589
Xiàzào Zhèn夏造镇TownWàn'ān Xiàn14,396
Xīnchéng Zhèn新城镇TownJĭnggāngshān Shì6,409
Xīngān Gōngyè Yuánqū新干工业园区Township-like AreaXīngān Xiàn1,065
Xīngqiáo Zhèn兴桥镇TownJízhōu Qū21,804
Xīnjiāng Xiāng新江乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn9,576
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownQīngyuán Qū16,684
Xíxīqiáo Jiēdào习溪桥街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū38,261
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn14,899
Yāngé Xiāng烟阁乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn16,588
Yángmén Xiāng洋门乡Rural TownshipĀnfú Xiàn20,762
Yángxī Zhèn洋溪镇TownĀnfú Xiàn16,413
Yánpō Zhèn沿陂镇TownYŏngfēng Xiàn23,932
Yántián Zhèn严田镇TownĀnfú Xiàn24,985
Yànxī Zhèn砚溪镇TownXiájiāng Xiàn11,637
Yánxī Zhèn沿溪镇TownTàihé Xiàn20,002
Yáotián Zhèn瑶田镇TownYŏngfēng Xiàn22,200
Yáotóu Zhèn窑头镇TownWàn'ān Xiàn28,905
Yáqián Zhèn衙前镇TownSuìchuān Xiàn11,601
Yíjiāng Xiāng沂江乡Rural TownshipXīngān Xiàn11,811
Yíngpánwéi Xiāng营盘圩乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn4,752
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJí'ān Xiàn22,730
Yŏngshū Jiēdào永叔街道办事处Urban SubdistrictJízhōu Qū38,095
Yŏngxīnxiàn Gōngyè Yuánqū永新县工业园区Township-like AreaYŏngxīn Xiàn1,323
Yŏngyáng Zhèn永阳镇TownJí'ān Xiàn28,925
Yóutián Zhèn油田镇TownJí'ān Xiàn23,805
Yuànqián Zhèn苑前镇TownTàihé Xiàn26,767
Yútián Zhèn雩田镇TownSuìchuān Xiàn55,039
Zàizhōng Xiāng在中乡Rural TownshipYŏngxīn Xiàn14,596
Zhāngshān Zhèn樟山镇TownJízhōu Qū19,963
Zhāngzhuāng Xiāng章庄乡Rural TownshipĀnfú Xiàn5,821
Zhíxià Zhèn值夏镇TownQīngyuán Qū26,217
Zhĭyáng Xiāng指阳乡Rural TownshipJí'ān Xiàn10,153
Zhōngcūn Xiāng中村乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn6,163
Zhōnglóng Xiāng中龙乡Rural TownshipTàihé Xiàn6,543
Zhōuhú Zhèn洲湖镇TownĀnfú Xiàn36,515
Zhújiāng Xiāng竹江乡Rural TownshipĀnfú Xiàn14,856
Zhūtián Xiāng珠田乡Rural TownshipSuìchuān Xiàn21,617
Zuŏ'ān Zhèn左安镇TownSuìchuān Xiàn32,609
Zuŏlóng Xiāng佐龙乡Rural TownshipYŏngfēng Xiàn36,833

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).