Home
Show Map

Tóngjiāng Shì

County-level City in Jiāmùsī Shì

County-level City

The population of Tóngjiāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tóngjiāng Shì同江市County-level City179,791
Jiāmùsī Shì佳木斯市Prefecture-level City2,552,097

Contents: Townships

The population of the townships in Tóngjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāchà Xiāng八岔乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,228
Chù Mùchăng畜牧场Township-like AreaTóngjiāng Shì369
Hónghé Nóngchăng洪河农场Township-like AreaTóngjiāng Shì8,302
Jiējīnkŏu Línchăng街津口林场Township-like AreaTóngjiāng Shì128
Jiējīnkŏu Xiāng街津口乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,334
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,273
Lèyè Zhèn乐业镇TownTóngjiāng Shì8,173
Liángzhŏng Chăng 良种场Township-like AreaTóngjiāng Shì232
Línjiāng Zhèn临江镇TownTóngjiāng Shì5,498
Nóngjiāng Nóngchăng浓江农场Township-like AreaTóngjiāng Shì6,227
Qiánjìn Nóngchăng前进农场Township-like AreaTóngjiāng Shì20,761
Qíndélì Nóngchăng勤得利农场Township-like AreaTóngjiāng Shì22,120
Qīnghé Zhèn青河镇TownTóngjiāng Shì7,064
Qīnglóngshān Nóngchăng青龙山农场Township-like AreaTóngjiāng Shì11,306
Sāncūn Zhèn三村镇TownTóngjiāng Shì8,637
Tóngjiāng Shì Chéngshì Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào同江市城市管理委员会街道Urban SubdistrictTóngjiāng Shì52,020
Tóngjiāng Zhèn同江镇TownTóngjiāng Shì2,117
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownTóngjiāng Shì8,018
Yābĕi Línchăng鸭北林场Township-like AreaTóngjiāng Shì38
Yālǜhé Nóngchăng鸭绿河农场Township-like AreaTóngjiāng Shì6,417
Yínchuān Xiāng银川乡Rural TownshipTóngjiāng Shì2,509
Zhīqīng Nóngchăng知青农场Township-like AreaTóngjiāng Shì20

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).