Home
Show Map

China: Húlúdăo Shì / 葫芦岛市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Húlúdăo Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiànchāng Xiàn建昌县County520,537
Liánshān Qū连山区District605,186
Lónggăng Qū龙港区District244,053
Nánpiào Qū南票区District120,969
Suízhōng Xiàn绥中县County586,620
Xīngchéng Shì兴城市County-level City546,176
Húlúdăo Shì葫芦岛市Prefecture-level City2,623,541

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Húlúdăo Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăshí Xiāng白马石乡Rural TownshipLiánshān Qū5,845
Báită Mănzú Xiāng白塔满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì11,173
Bājiāzi Zhèn八家子镇TownJiànchāng Xiàn12,148
Bāshíhăn Xiāng巴什罕乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn23,844
Bĕigăng Jiēdào北港街道Urban SubdistrictLónggăng Qū14,095
Bīnhăi Jiēdào滨海街道Urban SubdistrictLónggăng Qū22,593
Bóhăi Jiēdào渤海街道Urban SubdistrictLiánshān Qū39,440
Cáozhuāng Zhèn曹庄镇TownXīngchéng Shì36,274
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì23,015
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn31,869
Dàtáishānguŏshù Nóngchăng大台山果树农场Township-like AreaSuízhōng Xiàn6,286
Dàtún Zhèn大屯镇TownJiànchāng Xiàn16,045
Dàwángmiào Mănzú Zhèn大王庙满族镇TownSuízhōng Xiàn27,159
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipLiánshān Qū21,058
Dàzhài Mănzú Xiāng大寨满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì22,465
Diàoyútái Jiēdào钓鱼台街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì14,420
Dōng Jiēdào东街道Urban SubdistrictLónggăng Qū18,937
Dōngxīnzhuāng Mănzú Zhèn东辛庄满族镇TownXīngchéng Shì34,176
Èrdàowānzi Mĕnggŭzú Xiāng二道湾子蒙古族乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn21,034
Fànjiā Mănzú Xiāng范家满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn13,514
Gāngtún Zhèn钢屯镇TownLiánshān Qū31,699
Gāngyáolĭng Zhèn缸窑岭镇TownNánpiào Qū18,526
Gāodiànzi Mănzú Xiāng高甸子满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn17,905
Gāojiālĭng Mănzú Zhèn高家岭满族镇TownXīngchéng Shì14,944
Gāolĭng Zhèn高岭镇TownSuízhōng Xiàn24,982
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownLiánshān Qū24,869
Gāotái Zhèn高台镇TownSuízhōng Xiàn26,122
Gĕjiā Mănzú Xiāng葛家满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn11,032
Gŭchéng Jiēdào古城街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì22,225
Guōjiā Mănzú Zhèn郭家满族镇TownXīngchéng Shì8,677
Gŭzhàngzi Xiāng谷杖子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn13,077
Gūzhúyíngzi Xiāng孤竹营子乡Rural TownshipLiánshān Qū4,617
Hăibīn Mănzú Xiāng海滨满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì14,466
Hēishānkē Xiāng黑山科乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn13,885
Héshàngfángzi Xiāng和尚房子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn24,536
Hèzhàngzi Xiāng贺杖子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn4,949
Hóngluóxiàn Zhèn虹螺岘镇TownLiánshān Qū30,115
Hóngyázi Mănzú Xiāng红崖子满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì27,962
Huàgōng Jiēdào化工街道Urban SubdistrictLiánshān Qū52,313
Huàjī Jiēdào化机街道Urban SubdistrictLiánshān Qū26,886
Huāngdì Mănzú Zhèn荒地满族镇TownSuízhōng Xiàn24,031
Huángtŭkăn Xiāng黄土坎乡Rural TownshipNánpiào Qū12,476
Huáshān Jiēdào华山街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì11,565
Húlúdăo Jiēdào葫芦岛街道Urban SubdistrictLónggăng Qū11,115
Húlúdăo Jīngjì Kāifāqū葫芦岛经济开发区Township-like AreaLónggăng Qū195
Húlúdăoshìzhuānlìjìshùyuánqū 葫芦岛市专利技术园区Township-like AreaLónggăng Qū112
Jiābēiyán Xiāng加碑岩乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn16,535
Jiănchăng Mănzú Xiāng碱厂满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì11,578
Jiànchāng Zhèn建昌镇TownJiànchāng Xiàn63,192
Jĭnjiāo Jiēdào锦郊街道Urban SubdistrictLiánshān Qū29,749
Jīnxīng Zhèn金星镇TownLiánshān Qū28,041
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictNánpiào Qū30,392
Jiùmén Mănzú Xiāng旧门满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì9,596
Júhuādăo Xiāng菊花岛乡Rural TownshipXīngchéng Shì2,544
Kuānbāng Mănzú Zhèn宽帮满族镇TownSuízhōng Xiàn23,690
Lămadòng Zhèn喇嘛洞镇TownJiànchāng Xiàn21,414
Lăodázhàngzi Xiāng老达杖子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn19,051
Léijiādiàn Xiāng雷家店乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn14,843
Liánshān Jiēdào连山街道Urban SubdistrictLiánshān Qū36,992
Liánwān Jiēdào连湾街道Urban SubdistrictLónggăng Qū16,782
Lĭjiābăo Xiāng李家堡乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn19,426
Línglóngtă Zhèn玲珑塔镇TownJiànchāng Xiàn17,640
Liútáizi Mănzú Xiāng刘台子满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì13,311
Lóngwān Jiēdào龙湾街道Urban SubdistrictLónggăng Qū21,483
Míngshuĭ Mănzú Xiāng明水满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn12,294
Nándàshān Mănzú Xiāng南大山满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì20,184
Niángniángmiào Xiāng娘娘庙乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn11,092
Níngyuăn Jiēdào宁远街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì31,026
Niúwángniúyíngzi Xiāng牛亡牛营子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn37,746
Nuănchítáng Zhèn暖池塘镇TownNánpiào Qū19,310
Qiánsuŏguŏshù Nóngchăng前所果树农场Township-like AreaSuízhōng Xiàn4,290
Qiánsuŏ Zhèn前所镇TownSuízhōng Xiàn23,763
Qiánwèi Zhèn前卫镇TownSuízhōng Xiàn21,864
Qiūpígōu Jiēdào邱皮沟街道Urban SubdistrictNánpiào Qū4,700
Qiūzigōu Xiāng秋子沟乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn9,505
Sāndàogōu Mănzú Xiāng三道沟满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì17,363
Sānjiāzi Jiēdào三家子街道Urban SubdistrictNánpiào Qū5,792
Shāguōtún Jiēdào沙锅屯街道Urban SubdistrictNánpiào Qū4,663
Shāguōtún Xiāng沙锅屯乡Rural TownshipNánpiào Qū13,830
Shāhéyíng Xiāng沙河营乡Rural TownshipLiánshān Qū19,332
Shāhé Zhèn沙河镇TownSuízhōng Xiàn30,578
Shāhòusuŏ Mănzú Zhèn沙后所满族镇TownXīngchéng Shì37,344
Shānshénmiàozi Xiāng山神庙子乡Rural TownshipLiánshān Qū12,302
Shífó Xiāng石佛乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn13,758
Shíyóu Jiēdào石油街道Urban SubdistrictLiánshān Qū20,492
Shuānglóng Jiēdào双龙街道Urban SubdistrictLónggăng Qū37,255
Shuāngshù Xiāng双树乡Rural TownshipLónggăng Qū9,859
Shuĭní Jiēdào水泥街道Urban SubdistrictLiánshān Qū15,587
Sì'érbăo Zhèn寺儿堡镇TownLiánshān Qū26,445
Sìjiātún Jiēdào四家屯街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì18,956
Suízhōng Zhèn绥中镇TownSuízhōng Xiàn77,060
Sùzhūyíngzi Xiāng素珠营子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn20,433
Táijítún Zhèn台集屯镇TownLiánshān Qū16,041
Tāngshénmiào Zhèn汤神庙镇TownJiànchāng Xiàn26,956
Tăshāntún Zhèn塔山屯镇TownSuízhōng Xiàn29,772
Tăshān Xiāng塔山乡Rural TownshipLiánshān Qū23,435
Tóudàoyíngzi Xiāng头道营子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn10,587
Wángbăoyíngzi Xiāng王宝营子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn14,840
Wángbăo Zhèn王宝镇TownSuízhōng Xiàn17,523
Wànghăi Mănzú Xiāng望海满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì19,359
Wànghăisì Jiēdào望海寺街道Urban SubdistrictLónggăng Qū17,295
Wănghù Mănzú Xiāng网户满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn19,056
Wànjiā Zhèn万家镇TownSuízhōng Xiàn21,844
Wèijiālĭng Xiāng魏家岭乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn8,242
Wéipíng Mănzú Xiāng围屏满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì12,163
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道Urban SubdistrictNánpiào Qū2,508
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictXīngchéng Shì56,560
Wūjīntáng Shuĭkù乌金塘水库Township-like AreaNánpiào Qū215
Xiăodéyíngzi Xiāng小德营子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn15,220
Xiăolínghé Jiēdào小凌河街道Urban SubdistrictNánpiào Qū2,214
Xiăozhuāngzi Zhèn小庄子镇TownSuízhōng Xiàn32,732
Xīdiànzi Zhèn西甸子镇TownSuízhōng Xiàn21,885
Xījiănchăng Xiāng西碱厂乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn11,295
Xī Jiēdào西街道Urban SubdistrictLónggăng Qū32,561
Xīnggōng Jiēdào兴工街道Urban SubdistrictLiánshān Qū42,925
Xīnkāilĭng Xiāng新开岭乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn13,745
Xīntáimén Mĕnggŭzú Zhèn新台门蒙古族镇TownLiánshān Qū17,702
Xīpíngpō Mănzú Xiāng西平坡满族乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn16,302
Yáng'ān Mănzú Xiāng羊安满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì20,965
Yángjiāo Xiāng杨郊乡Rural TownshipLiánshān Qū9,265
Yángjiā Zhàngzi Jīngjì Jìshù Kāifāqū杨家杖子经济技术开发区Township-like AreaLiánshān Qū31,677
Yăngmădiànzi Xiāng养马甸子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn14,364
Yángshùwānzi Xiāng杨树湾子乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn13,364
Yàolùgōu Xiāng要路沟乡Rural TownshipJiànchāng Xiàn17,990
Yàowáng Mănzú Xiāng药王满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì15,398
Yàowángmiào Zhèn药王庙镇TownJiànchāng Xiàn25,247
Yŏng'ānbăo Xiāng永安堡乡Rural TownshipSuízhōng Xiàn5,601
Yuántáizi Mănzú Xiāng元台子满族乡Rural TownshipXīngchéng Shì18,467
Yùhuáng Jiēdào玉皇街道Urban SubdistrictLónggăng Qū41,771
Zhāngxiānggōngtún Xiāng张相公屯乡Rural TownshipLiánshān Qū14,022
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictLiánshān Qū24,337
Zhàojiātún Jiēdào赵家屯街道Urban SubdistrictNánpiào Qū6,343

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).