Home
Show Map

Lóngmén Xiàn

County in Huìzhōu Shì (Guăngdōng)

County

The population of Lóngmén Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lóngmén Xiàn龙门县County307,180
Huìzhōu Shì惠州市Prefecture-level City4,598,402

Contents: Townships

The population of the townships in Lóngmén Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dìpài Zhèn地派镇TownLóngmén Xiàn13,991
Lántián Yáozú Xiāng蓝田瑶族乡Rural TownshipLóngmén Xiàn7,716
Lóngchéng Jiēdào龙城街道Urban SubdistrictLóngmén Xiàn81,835
Lónghuá Zhèn龙华镇TownLóngmén Xiàn33,423
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownLóngmén Xiàn23,167
Lóngmén Xiàn Mìxī Línchăng龙门县密溪林场Township-like AreaLóngmén Xiàn591
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownLóngmén Xiàn22,306
Lóngtián Zhèn龙田镇TownLóngmén Xiàn17,810
Mázhà Zhèn麻榨镇TownLóngmén Xiàn22,128
Pínglíng Jiēdào平陵街道Urban SubdistrictLóngmén Xiàn36,533
Yŏnghàn Zhèn永汉镇TownLóngmén Xiàn47,680

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).