Home
Show Map

China: Huángshān Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huángshān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huángshān Qū黄山区District147,620
Huīzhōu Qū徽州区District95,529
Qímén Xiàn祁门县County157,768
Shè Xiàn歙县County409,247
Túnxī Qū屯溪区District217,637
Xiūníng Xiàn休宁县County250,457
Yī Xiàn黟县County80,722
Huángshān Shì黄山市Prefecture-level City1,358,980

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huángshān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlíng Zhèn安凌镇TownQímén Xiàn10,950
Báijì Xiāng白际乡Rural TownshipXiūníng Xiàn1,436
Bǎixī Xiāng柏溪乡Rural TownshipQímén Xiàn3,558
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipXiūníng Xiàn4,894
Bĕi'àn Zhèn北岸镇TownShè Xiàn19,080
Bìyáng Zhèn碧阳镇TownYī Xiàn36,905
Chàkŏu Zhèn岔口镇TownShè Xiàn13,980
Chánggāi Xiāng长陔乡Rural TownshipShè Xiàn11,955
Chāngxī Xiāng昌溪乡Rural TownshipShè Xiàn4,970
Chéngkăn Zhèn呈坎镇TownHuīzhōu Qū11,176
Chénxiá Xiāng陈霞乡Rural TownshipXiūníng Xiàn8,172
Dàtăn Xiāng大坦乡Rural TownshipQímén Xiàn3,478
Dōnglínxī Zhèn东临溪镇TownXiūníng Xiàn17,945
Fù'è Zhèn富堨镇TownShè Xiàn15,247
Fúfēng Zhèn凫峰镇TownQímén Xiàn6,525
Fùxī Xiāng富溪乡Rural TownshipHuīzhōu Qū5,179
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownHuángshān Qū24,417
Gĕngchéng Zhèn耿城镇TownHuángshān Qū7,729
Guìlín Zhèn桂林镇TownShè Xiàn25,980
Gŭxī Xiāng古溪乡Rural TownshipQímén Xiàn5,015
Hăiyáng Zhèn海阳镇TownXiūníng Xiàn48,928
Hèchéng Xiāng鹤城乡Rural TownshipXiūníng Xiàn7,130
Hóngcūn Zhèn宏村镇TownYī Xiàn15,527
Hóngtán Xiāng宏潭乡Rural TownshipYī Xiàn4,131
Hóngxīng Xiāng洪星乡Rural TownshipYī Xiàn3,675
Huángjiān Xiāng璜尖乡Rural TownshipXiūníng Xiàn2,322
Huángshān Fēngjĭng Qū 黄山风景区Township-like AreaHuángshān Qū3,377
Huángtián Xiāng璜田乡Rural TownshipShè Xiàn16,972
Huīchéng Zhèn徽城镇TownShè Xiàn74,349
Huīzhōu Jiēdào徽州街道办事处Urban SubdistrictHuīzhōu Qū13,598
Jiāocūn Zhèn焦村镇TownHuángshān Qū10,405
Jiēkŏu Zhèn街口镇TownShè Xiàn8,912
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipShè Xiàn8,820
Jīnzìpái Zhèn金字牌镇TownQímén Xiàn8,731
Kēcūn Zhèn柯村镇TownYī Xiàn4,719
Kēngkŏu Xiāng坑口乡Rural TownshipShè Xiàn6,346
Lántián Zhèn蓝田镇TownXiūníng Xiàn10,964
Lăojiē Jiēdào老街街道办事处Urban SubdistrictTúnxī Qū12,834
Lìkŏu Zhèn历口镇TownQímén Xiàn11,088
Lĭngnán Xiāng岭南乡Rural TownshipXiūníng Xiàn3,113
Liúkŏu Zhèn流口镇TownXiūníng Xiàn4,232
Líyáng Zhèn黎阳镇TownTúnxī Qū15,893
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipHuángshān Qū3,644
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural TownshipXiūníng Xiàn4,760
Lúxī Xiāng芦溪乡Rural TownshipQímén Xiàn3,566
Mĕixī Xiāng美溪乡Rural TownshipYī Xiàn2,917
Pínglĭ Zhèn平里镇TownQímén Xiàn5,374
Qiánkŏu Zhèn潜口镇TownHuīzhōu Qū11,927
Qiàshè Xiāng洽舍乡Rural TownshipHuīzhōu Qū2,141
Qíhóng Xiāng祁红乡Rural TownshipQímén Xiàn3,429
Qíshān Zhèn祁山镇TownQímén Xiàn55,500
Qíyúnshān Zhèn齐云山镇TownXiūníng Xiàn12,263
Qĭzĭlĭ Zhèn杞梓里镇TownShè Xiàn19,184
Róngkŏu Xiāng溶口乡Rural TownshipQímén Xiàn3,789
Ruòkēng Xiāng箬坑乡Rural TownshipQímén Xiàn6,201
Sānkŏu Zhèn三口镇TownHuángshān Qū7,055
Sānyáng Zhèn三阳镇TownShè Xiàn15,825
Sēncūn Xiāng森村乡Rural TownshipShè Xiàn10,991
Shāndòu Xiāng山斗乡Rural TownshipXiūníng Xiàn4,607
Shàngfēng Xiāng上丰乡Rural TownshipShè Xiàn10,936
Shāngshān Zhèn商山镇TownXiūníng Xiàn20,965
Shănlĭ Zhèn闪里镇TownQímén Xiàn8,764
Shàolián Xiāng绍濂乡Rural TownshipShè Xiàn10,438
Shēndù Zhèn深渡镇TownShè Xiàn18,539
Shèxiàn Jīngjì Kāifāqū歙县经济开发区Township-like AreaShè Xiàn2,470
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipShè Xiàn3,365
Shīshí Xiāng狮石乡Rural TownshipShè Xiàn1,277
Tăfāng Zhèn塔坊镇TownQímén Xiàn5,555
Tàipínghú Zhèn太平湖镇TownHuángshān Qū7,606
Tāngkŏu Zhèn汤口镇TownHuángshān Qū15,177
Tánjiāqiáo Zhèn谭家桥镇TownHuángshān Qū6,730
Túnguāng Zhèn屯光镇TownTúnxī Qū47,480
Wàn'ān Zhèn万安镇TownXiūníng Xiàn21,397
Wángcūn Zhèn王村镇TownShè Xiàn21,996
Wāngcūn Zhèn汪村镇TownXiūníng Xiàn6,744
Wèiqiáo Xiāng渭桥乡Rural TownshipXiūníng Xiàn11,662
Wŭchéng Zhèn五城镇TownXiūníng Xiàn22,663
Wūshí Zhèn乌石镇TownHuángshān Qū9,323
Wŭyáng Xiāng武阳乡Rural TownshipShè Xiàn8,673
Xiákēng Zhèn霞坑镇TownShè Xiàn14,471
Xiānyuán Zhèn仙源镇TownHuángshān Qū8,863
Xiăochuān Xiāng小川乡Rural TownshipShè Xiàn8,119
Xiăolùkŏu Zhèn小路口镇TownQímén Xiàn4,786
Xīdì Zhèn西递镇TownYī Xiàn4,770
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownXiūníng Xiàn22,024
Xīn'ān Zhèn新安镇TownQímén Xiàn5,556
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictHuángshān Qū23,725
Xīnfēng Xiāng新丰乡Rural TownshipHuángshān Qū4,484
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipHuángshān Qū4,619
Xīnmíng Xiāng新明乡Rural TownshipHuángshān Qū5,813
Xīntán Zhèn新潭镇TownTúnxī Qū11,887
Xīnxīkŏu Xiāng新溪口乡Rural TownshipShè Xiàn6,512
Xióngcūn Zhèn雄村镇TownShè Xiàn11,291
Xītóu Zhèn溪头镇TownShè Xiàn13,220
Xīxīnán Zhèn西溪南镇TownHuīzhōu Qū16,051
Xŭcūn Zhèn许村镇TownShè Xiàn8,052
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipHuīzhōu Qū3,843
Yánghú Zhèn阳湖镇TownTúnxī Qū42,028
Yánsì Zhèn岩寺镇TownHuīzhōu Qū31,614
Yìqí Zhèn奕棋镇TownTúnxī Qū11,007
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipHuángshān Qū4,653
Yuánfāng Xiāng源芳乡Rural TownshipXiūníng Xiàn4,987
Yúcūn Xiāng榆村乡Rural TownshipXiūníng Xiàn9,249
Yùdōng Jiēdào昱东街道办事处Urban SubdistrictTúnxī Qū24,551
Yútíng Zhèn渔亭镇TownYī Xiàn8,078
Yùxī Jiēdào昱西街道办事处Urban SubdistrictTúnxī Qū16,877
Yùzhōng Jiēdào昱中街道办事处Urban SubdistrictTúnxī Qū35,080
Zhèngcūn Zhèn郑村镇TownShè Xiàn17,277
Zhŭkŏu Xiāng渚口乡Rural TownshipQímén Xiàn5,903

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).