Home
Show Map

China: Huáihuà Shì / 怀化市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huáihuà Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénxī Xiàn辰溪县County453,565
Hèchéng Qū鹤城区District552,622
Hóngjiāng Shì [incl. Hóngjiāng Qū]洪江市County-level City477,996
Huìtóng Xiàn会同县County318,686
Jìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn靖州苗族侗族自治县Autonomous County245,116
Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn麻阳苗族自治县Autonomous County343,309
Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn通道侗族自治县Autonomous County206,651
Xīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn新晃侗族自治县Autonomous County244,322
Xùpŭ Xiàn溆浦县County741,014
Yuánlíng Xiàn沅陵县County582,582
Zhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn芷江侗族自治县Autonomous County339,161
Zhōngfāng Xiàn中方县County236,649
Huáihuà Shì怀化市Prefecture-level City4,741,673

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huáihuà Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àitóupíng Xiāng艾头坪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn7,194
Ānjiāng Zhèn安江镇TownHóngjiāng Shì74,695
Ānpíng Zhèn安坪镇TownChénxī Xiàn16,630
Àoshàng Zhèn坳上镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn15,901
Bănlìshù Xiāng板栗树乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn10,716
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipChénxī Xiàn8,562
Bănshān Xiāng板山乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn4,343
Băotián Dòngzú Miáozú Xiāng宝田侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn8,766
Băozi Zhèn堡子镇TownHuìtóng Xiàn14,651
Bĕidòuxī Xiāng北斗溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn5,113
Bĕiróng Xiāng北溶乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,745
Bìlăng Xiāng碧朗乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn6,676
Bìyŏng Zhèn碧涌镇TownZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn13,496
Bōyáng Zhèn播阳镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn14,398
Bōzhōu Zhèn波洲镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn11,593
Bùtóujiàng Miáozú Xiāng步头降苗族乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn10,555
Chángqīng Xiāng常青乡Rural TownshipHóngjiāng Shì4,141
Chángtán Xiāng长潭乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn8,589
Chángtiánwān Xiāng长田湾乡Rural TownshipChénxī Xiàn13,114
Chángzhài Xiāng长寨乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn7,030
Chápíng Xiāng茶坪乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn4,166
Chàtóu Xiāng岔头乡Rural TownshipHóngjiāng Shì11,797
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictHèchéng Qū61,813
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipChénxī Xiàn24,611
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictHèchéng Qū9,113
Chéngzhōng Jiēdào城中街道Urban SubdistrictHèchéng Qū123,873
Chénjiātān Xiāng陈家滩乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn8,401
Chényáng Zhèn辰阳镇TownChénxī Xiàn78,122
Chuánsù Yáozú Xiāng传素瑶族乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn1,120
Chuánxī Xiāng船溪乡Rural TownshipChénxī Xiàn10,684
Dàbăozi Zhèn大堡子镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn16,930
Dàchóng Xiāng大崇乡Rural TownshipHóngjiāng Shì10,246
Dàgāopíng Miáozú Xiāng大高坪苗族乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn3,069
Dàhépíng Xiāng大合坪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn16,210
Dàhóngshān Xiāng大洪山乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn4,912
Dàhuá Xiāng大华乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn8,984
Dàlŏng Xiāng大垅乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn6,096
Dàqiáojiāng Xiāng大桥江乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn9,763
Dàshù'ào Xiāng大树坳乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn8,638
Dàshuĭtián Xiāng大水田乡Rural TownshipChénxī Xiàn14,129
Dàwānluó Xiāng大湾罗乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn8,617
Dàwèixī Xiāng大渭溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn5,435
Dèngzhài Xiāng凳寨乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn7,259
Dìlíng Xiāng地灵乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn8,160
Dīngjiā Xiāng丁家乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn3,845
Dīzhuāng Zhèn低庄镇TownXùpŭ Xiàn38,438
Dòngpíng Xiāng洞坪乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn8,100
Dòngxiàchăng Xiāng洞下场乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn8,604
Dùjiāpíng Xiāng杜家坪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn6,064
Dúpō Xiāng独坡乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn13,067
Èryŏu Xiāng二酉乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn35,361
Fāngjiātún Xiāng方家屯乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn14,393
Fúluó Zhèn扶罗镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn13,302
Fúshuĭwān Xiāng洑水湾乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn14,144
Găngdōng Xiāng岗东乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,145
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn19,615
Gānxī Xiāng甘溪乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn6,730
Gāocūn Zhèn高村镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn66,887
Gāopōjiē Jiēdào高坡街街道Urban SubdistrictHóngjiāng Shì10,243
Gāoyĭ Xiāng高椅乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn7,924
Gēchōng Miáozú Xiāng戈冲苗族乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn1,180
Gĕzhúpíng Zhèn葛竹坪镇TownXùpŭ Xiàn20,094
Gōngpíng Zhèn公坪镇TownZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn8,106
Gòngxī Xiāng贡溪乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn10,819
Guăngpíng Zhèn广坪镇TownHuìtóng Xiàn18,687
Guānyīngé Zhèn观音阁镇TownXùpŭ Xiàn29,627
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownYuánlíng Xiàn44,298
Gŭdápō Xiāng谷达坡乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn7,946
Guìhuāyuán Xiāng桂花园乡Rural TownshipHóngjiāng Shì8,130
Guōgōngpíng Xiāng郭公坪乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn14,254
Hāojípíng Yáozú Xiāng蒿吉坪瑶族乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn4,035
Hébīnlù Jiēdào河滨路街道Urban SubdistrictHóngjiāng Shì15,131
Hèjiātián Xiāng贺家田乡Rural TownshipHèchéng Qū3,169
Héngbănqiáo Xiāng横板桥乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn12,098
Héngjiāngqiáo Xiāng横江桥乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn10,162
Héngyán Xiāng横岩乡Rural TownshipHóngjiāng Shì3,347
Hépíngxī Xiāng和坪溪乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn13,276
Hétān Xiāng禾滩乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn7,751
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictHèchéng Qū47,903
Hóngxīng Jiēdào红星街道Urban SubdistrictHèchéng Qū54,674
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipHóngjiāng Shì9,089
Hòutáng Yáozú Xiāng后塘瑶族乡Rural TownshipChénxī Xiàn14,773
Huángjīn'ào Zhèn黄金坳镇TownHèchéng Qū12,048
Huángléi Xiāng黄雷乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn5,774
Huángmáo Xiāng黄茅乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn6,285
Huángmáoyuán Zhèn黄茅园镇TownXùpŭ Xiàn30,910
Huángsāng Xiāng黄桑乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn14,936
Huángtŭ Xiāng黄土乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn4,309
Huángxīkŏu Zhèn黄溪口镇TownChénxī Xiàn19,056
Huángyánlǚyóudùjiăqū 黄岩旅游度假区Township-like AreaHèchéng Qū2,813
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownZhōngfāng Xiàn16,888
Huŏchăng Tŭjiāzú Xiāng火场土家族乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn6,900
Huŏmăchōng Zhèn火马冲镇TownChénxī Xiàn19,885
Huóshuĭ Xiāng活水乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn4,601
Jiăngjiā Xiāng蒋家乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn5,474
Jiāngkŏu Xiāng江口乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn6,705
Jiāngkŏuxū Zhèn江口墟镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn16,559
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownXùpŭ Xiàn31,035
Jiāngshì Zhèn江市镇TownHóngjiāng Shì17,702
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn7,743
Jièmŭxī Xiāng借母溪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,886
Jĭnbīn Xiāng锦滨乡Rural TownshipChénxī Xiàn13,274
Jīngwúzhōu Zhèn菁芜洲镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn14,412
Jĭnhé Zhèn锦和镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn17,061
Jīnlóng Xiāng金龙乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn9,242
Jĭnxī Xiāng锦溪乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn3,966
Jīnziyán Dòngzú Miáozú Xiāng金子岩侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn11,090
Jiŭxījiāng Xiāng九溪江乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn6,695
Jūnpíng Zhèn均坪镇TownXùpŭ Xiàn19,882
Láncūn Xiāng兰村乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn7,535
Lăngjiāng Zhèn朗江镇TownHuìtóng Xiàn10,461
Lánlĭ Zhèn兰里镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn22,803
Lĕngshuĭxī Xiāng冷水溪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn11,605
Liăngjiāng Xiāng两江乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn10,219
Liángsăn Zhèn凉伞镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn12,313
Liángshuĭjĭng Zhèn凉水井镇TownYuánlíng Xiàn49,869
Liángtíng'ào Xiāng凉亭坳乡Rural TownshipHèchéng Qū5,986
Liăngyāpíng Zhèn两丫坪镇TownXùpŭ Xiàn11,771
Liánshān Xiāng连山乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn12,300
Lí'ào Xiāng梨坳乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn9,339
Línchéng Zhèn林城镇TownHuìtóng Xiàn59,129
Línchōng Xiāng林冲乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn6,289
Línkŏu Zhèn临口镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn11,615
Lìpíng Xiāng栗坪乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn11,429
Lĭshù Xiāng李树乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn8,713
Líxīkŏu Xiāng梨溪口乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn9,081
Lìxī Xiāng荔溪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn27,647
Lóngchăng Xiāng龙场乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn5,562
Lŏngchéng Zhèn陇城镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn8,905
Lóngchuántáng Yáozú Xiāng龙船塘瑶族乡Rural TownshipHóngjiāng Shì6,106
Lóngjiābăo Xiāng隆家堡乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn11,411
Lóngquányán Xiāng龙泉岩乡Rural TownshipChénxī Xiàn8,461
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownXùpŭ Xiàn27,325
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural TownshipHóngjiāng Shì16,128
Lóngtóu'ān Xiāng龙头庵乡Rural TownshipChénxī Xiàn13,193
Lóngwángjiāng Xiāng龙王江乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,048
Lóngzhuāngwān Xiāng龙庄湾乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,803
Lúfēng Zhèn卢峰镇TownXùpŭ Xiàn134,987
Lǚjiāpíng Zhèn吕家坪镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn16,219
Luóbŭtián Xiāng罗卜田乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn8,375
Luójiù Zhèn罗旧镇TownZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn14,979
Luóyán Xiāng罗岩乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn3,151
Luózishān Yáozú Xiāng罗子山瑶族乡Rural TownshipChénxī Xiàn5,708
Lúpíng Xiāng芦坪乡Rural TownshipHèchéng Qū9,110
Lútíng'ào Xiāng炉亭坳乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn5,159
Lǜxīkŏu Xiāng绿溪口乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn16,676
Lúyáng Zhèn泸阳镇TownZhōngfāng Xiàn20,243
Mă'ān Zhèn马鞍镇TownHuìtóng Xiàn11,138
Mădĭyì Xiāng马底驿乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,726
Mălóng Xiāng马龙乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn7,171
Máodù Xiāng茅渡乡Rural TownshipHóngjiāng Shì7,031
Máxīpū Zhèn麻溪铺镇TownYuánlíng Xiàn16,383
Máyīngtáng Xiāng麻缨塘乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn13,579
Mĭbèi Miáozú Xiāng米贝苗族乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn8,623
Míngxīkŏu Zhèn明溪口镇TownYuánlíng Xiàn19,525
Mòbīn Dòngzú Miáozú Xiāng漠滨侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn11,706
Mùjiăo Xiāng木脚乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn3,674
Mùxī Xiāng木溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn8,092
Mùyèxī Xiāng木叶溪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn7,058
Nánmùpíng Xiāng楠木坪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn11,698
Nánmùpū Xiāng楠木铺乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn13,271
Nièjiācūn Xiāng聂家村乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn9,128
Niúgŭpíng Xiāng牛牯坪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn6,901
Ŏutuán Xiāng藕团乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn12,040
Páilóu Zhèn牌楼镇TownZhōngfāng Xiàn16,577
Pángŭ Xiāng盘古乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn19,412
Pàotuán Dòngzú Miáozú Xiāng炮团侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn11,210
Píngchá Zhèn平茶镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn9,351
Píngcūn Zhèn坪村镇TownHuìtóng Xiàn21,792
Píngtăn Xiāng坪坦乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn7,497
Píngyáng Xiāng坪阳乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn7,309
Pūkŏu Xiāng铺口乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn14,717
Púwĕn Dòngzú Miáozú Xiāng蒲稳侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn8,465
Qiánchéng Zhèn黔城镇TownHóngjiāng Shì46,180
Qiáojiāng Zhèn桥江镇TownXùpŭ Xiàn46,818
Qiáotóu Xiāng桥头乡Rural TownshipChénxī Xiàn11,045
Qiáotóuxī Xiāng桥头溪乡Rural TownshipChénxī Xiàn7,490
Qījiăpíng Zhèn七甲坪镇TownYuánlíng Xiàn37,696
Qīnglăng Dòngzú Miáozú Xiāng青朗侗族苗族乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn8,718
Qīnglàng Xiāng清浪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn21,247
Qúnfēng Xiāng群峰乡Rural TownshipHóngjiāng Shì8,221
Qúyáng Zhèn渠阳镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn92,777
Ràngjiāxī Xiāng让家溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn6,285
Ruòshuĭ Zhèn若水镇TownHuìtóng Xiàn11,306
Sānqiāo Xiāng三锹乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn5,975
Săxī Xiāng洒溪乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn8,124
Shàngpíng Xiāng上坪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn10,198
Shàngpúxī Yáozú Xiāng上蒲溪瑶族乡Rural TownshipChénxī Xiàn7,470
Shānmùqiáo Xiāng杉木桥乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn6,142
Shànxī Xiāng善溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn5,336
Shāojīwān Zhèn筲箕湾镇TownYuánlíng Xiàn27,986
Shāwān Xiāng沙湾乡Rural TownshipHóngjiāng Shì16,306
Shāxī Xiāng沙溪乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn12,280
Shēndù Miáozú Xiāng深渡苗族乡Rural TownshipHóngjiāng Shì8,134
Shēnxīkŏu Xiāng深溪口乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn9,937
Shíbăo Xiāng石宝乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn6,928
Shíbì Xiāng石碧乡Rural TownshipChénxī Xiàn11,170
Shímăwān Xiāng石马湾乡Rural TownshipChénxī Xiàn12,069
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipHèchéng Qū19,153
Shìxī Xiāng柿溪乡Rural TownshipChénxī Xiàn14,193
Shíyángshào Xiāng石羊哨乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn10,015
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn38,131
Shuāngjĭng Zhèn双井镇TownXùpŭ Xiàn30,798
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownHóngjiāng Shì18,470
Shuĭ'ài Xiāng水隘乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,968
Shuĭdōng Zhèn水东镇TownXùpŭ Xiàn17,185
Shuĭkuān Xiāng水宽乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn9,663
Shuĭtiánzhuāng Xiāng水田庄乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn6,398
Shūjiācūn Xiāng舒家村乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn9,634
Shúpíng Xiāng熟坪乡Rural TownshipHóngjiāng Shì11,978
Shūróngxī Xiāng舒溶溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn9,773
Sīmĕng Xiāng思蒙乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn13,686
Sìqián Zhèn寺前镇TownChénxī Xiàn14,259
Sūmùxī Yáozú Xiāng苏木溪瑶族乡Rural TownshipChénxī Xiàn8,067
Tàicháng Xiāng太常乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn22,232
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipHóngjiāng Shì13,157
Tàiyángpíng Xiāng太阳坪乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn13,163
Tángwān Zhèn塘湾镇TownHóngjiāng Shì11,786
Tánjiāchăng Xiāng谭家场乡Rural TownshipChénxī Xiàn8,307
Tánjiāwān Zhèn谭家湾镇TownXùpŭ Xiàn13,745
Tánjiāzhài Xiāng谭家寨乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn9,974
Tánwān Zhèn潭湾镇TownChénxī Xiàn19,385
Táojīnpíng Xiāng陶金坪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,030
Tiāntáng Xiāng天堂乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn6,006
Tiánwān Zhèn田湾镇TownChénxī Xiàn8,482
Tiĕpō Zhèn铁坡镇TownZhōngfāng Xiàn8,606
Tiĕshān Xiāng铁山乡Rural TownshipHóngjiāng Shì9,218
Tōngdàoxiànbōyáng Nóngchăng通道县播阳农场Township-like AreaTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn160
Tōngdàoxiàndìlián Línchăng通道县地连林场Township-like AreaTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn63
Tóngdĭng Xiāng铜鼎乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn11,898
Tóngmùxī Xiāng桐木溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn15,461
Tóngmù Zhèn桐木镇TownZhōngfāng Xiàn19,484
Tóngwān Zhèn铜湾镇TownZhōngfāng Xiàn21,621
Tŏngxīhé Xiāng统溪河乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn9,747
Tuánhé Zhèn团河镇TownHuìtóng Xiàn12,090
Tuōchōng Xiāng拖冲乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn8,972
Tuōkŏu Zhèn托口镇TownHóngjiāng Shì24,682
Tuóyuàn Jiēdào坨院街道Urban SubdistrictHèchéng Qū35,380
Tŭqiáo Xiāng土桥乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn14,365
Tŭxī Xiāng土溪乡Rural TownshipHóngjiāng Shì6,607
Wángjiāpíng Xiāng王家坪乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn9,754
Wānxī Xiāng湾溪乡Rural TownshipHóngjiāng Shì7,651
Wénchānggé Xiāng文昌阁乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn9,363
Wēnshuĭ Xiāng温水乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn6,136
Wénxī Xiāng文溪乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn8,848
Wŭjiāwān Xiāng伍家湾乡Rural TownshipChénxī Xiàn5,215
Wŭlángxī Xiāng五郎溪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn4,136
Wŭqiángxī Zhèn五强溪镇TownYuánlíng Xiàn28,158
Xiānrénwān Yáozú Xiāng仙人湾瑶族乡Rural TownshipChénxī Xiàn19,417
Xiànxī Zhèn县溪镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn17,142
Xiăohénglŏng Xiāng小横垅乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn13,102
Xiăojiāngkŏu Xiāng小江口乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,682
Xiàojiāqiáo Xiāng肖家桥乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn10,337
Xiàojiā Xiāng肖家乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn7,817
Xiăolóngmén Xiāng小龙门乡Rural TownshipChénxī Xiàn10,685
Xiăopíng Xiāng晓坪乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn9,581
Xiàopíng Zhèn孝坪镇TownChénxī Xiàn24,278
Xiàpíng Xiāng下坪乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn7,963
Xiàxiāng Xiāng下乡乡Rural TownshipTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn7,751
Xiázhōu Xiāng硖州乡Rural TownshipHóngjiāng Shì24,907
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn8,780
Xĭmă Xiāng洗马乡Rural TownshipHóngjiāng Shì13,236
Xīnchăng Zhèn新厂镇TownJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn18,185
Xīndiànpíng Zhèn新店坪镇TownZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn17,195
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn20,116
Xīnhuăng Zhèn新晃镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn35,117
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn11,526
Xīnjiē Jiēdào新街街道Urban SubdistrictHóngjiāng Shì16,456
Xīnlùhé Xiāng新路河乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn9,613
Xīntián Xiāng新田乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn5,125
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn9,033
Xiūxī Xiāng修溪乡Rural TownshipChénxī Xiàn11,831
Xuĕfēng Zhèn雪峰镇TownHóngjiāng Shì16,007
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipHèchéng Qū9,714
Yánggōngmiào Xiāng杨公庙乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn8,125
Yánjiālŏng Xiāng岩家垅乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn16,147
Yànjiā Xiāng晏家乡Rural TownshipXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn5,553
Yánlŏng Xiāng岩垅乡Rural TownshipHóngjiāng Shì14,343
Yánmén Zhèn岩门镇TownMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn19,221
Yánqiáo Xiāng岩桥乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn20,753
Yántóu Xiāng岩头乡Rural TownshipHuìtóng Xiàn10,561
Yánxī Xiāng沿溪乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn9,232
Yáoshì Xiāng尧市乡Rural TownshipMáyáng Miáozú Zìzhìxiàn10,070
Yátúnbăo Zhèn牙屯堡镇TownTōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn17,321
Yíngfēng Jiēdào迎丰街道Urban SubdistrictHèchéng Qū79,465
Yíngkŏu Xiāng盈口乡Rural TownshipHèchéng Qū78,408
Yóuyáng Xiāng油洋乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn16,168
Yuánhé Zhèn沅河镇TownHóngjiāng Shì9,359
Yuánjiānglù Jiēdào沅江路街道Urban SubdistrictHóngjiāng Shì7,512
Yuánjiā Xiāng袁家乡Rural TownshipZhōngfāng Xiàn5,007
Yuánlíng Zhèn沅陵镇TownYuánlíng Xiàn108,291
Yúshì Zhèn鱼市镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn12,091
Zhàiyá Xiāng寨牙乡Rural TownshipJìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn7,452
Zhĭjiāng Zhèn芷江镇TownZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn78,451
Zhōngdū Xiāng中都乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn7,284
Zhōngfāng Zhèn中方镇TownZhōngfāng Xiàn30,782
Zhòngxià Xiāng仲夏乡Rural TownshipXùpŭ Xiàn14,130
Zhōngzhài Zhèn中寨镇TownXīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn11,463
Zhúpíngpū Xiāng竹坪铺乡Rural TownshipZhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn9,539
Zŭshìdiàn Zhèn祖市殿镇TownXùpŭ Xiàn18,933

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).