Home
Show Map

China: Hónghé Prefecture (Yúnnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hónghé Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gèjiù Shì个旧市County-level City459,781
Hékŏu Yáozú Zìzhìxiàn河口瑶族自治县Autonomous County104,609
Hónghé Xiàn红河县County296,480
Jiànshuĭ Xiàn建水县County531,456
Jīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn金平苗族瑶族傣族自治县Autonomous County356,227
Kāiyuăn Shì开远市County-level City322,693
Lǜchūn Xiàn绿春县County222,180
Lúxī Xiàn泸西县County400,734
Mĕngzì Shì蒙自市County-level City417,156
Mílè Shì弥勒市County-level City539,725
Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn屏边苗族自治县Autonomous County153,964
Shípíng Xiàn石屏县County299,114
Yuányáng Xiàn元阳县County396,777
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu红河哈尼族彝族自治州Hani and Yi Autonomous Prefecture4,500,896

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ādébó Xiāng阿得博乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn15,174
Āzhāhé Xiāng阿扎河乡Rural TownshipHónghé Xiàn39,828
Báihé Zhèn白河镇TownPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn24,113
Báishuĭ Zhèn白水镇TownLúxī Xiàn47,401
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn16,172
Bànpō Xiāng半坡乡Rural TownshipLǜchūn Xiàn10,959
Băohé Xiāng保和乡Rural TownshipGèjiù Shì10,168
Băohuá Zhèn宝华镇TownHónghé Xiàn21,891
Băoxiù Zhèn宝秀镇TownShípíng Xiàn49,575
Bàxīn Zhèn坝心镇TownShípíng Xiàn27,303
Bēigé Xiāng碑格乡Rural TownshipKāiyuăn Shì15,789
Căobà Zhèn草坝镇TownMĕngzì Shì37,696
Chàkē Zhèn岔科镇TownJiànshuĭ Xiàn24,105
Chēgŭ Xiāng车古乡Rural TownshipHónghé Xiàn12,769
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictGèjiù Shì174,329
Dàhēishān Zhèn大黑山镇TownLǜchūn Xiàn19,881
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipYuányáng Xiàn26,813
Dàqiáo Xiāng大桥乡Rural TownshipShípíng Xiàn16,025
Dàshuĭgōu Xiāng大水沟乡Rural TownshipLǜchūn Xiàn18,150
Dàtún Jiēdào大屯街道Urban SubdistrictGèjiù Shì77,901
Dàxīng Zhèn大兴镇TownLǜchūn Xiàn51,812
Dàyángjiē Xiāng大羊街乡Rural TownshipHónghé Xiàn19,175
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn16,562
Dàzhuāng Huízú Xiāng大庄回族乡Rural TownshipKāiyuăn Shì19,453
Diànwĕi Xiāng甸尾乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn12,649
Diémă Xiāng垤玛乡Rural TownshipHónghé Xiàn14,937
Dōngshān Zhèn东山镇TownMílè Shì19,783
Ézhā Xiāng俄扎乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,314
Féngchūnlĭng Xiāng逢春岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn34,592
Gāniáng Xiāng嘎娘乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,522
Gēkuí Xiāng戈奎乡Rural TownshipLǜchūn Xiàn20,173
Guāntīng Zhèn官厅镇TownJiànshuĭ Xiàn36,884
Hékŏu Zhèn河口镇TownHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn37,074
Hépíng Zhèn和平镇TownPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn27,347
Hóngxī Zhèn虹溪镇TownMílè Shì42,414
Huángcăolĭng Xiāng黄草岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn33,218
Huángmáolĭng Xiāng黄茅岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn18,732
Jiàchē Xiāng架车乡Rural TownshipHónghé Xiàn20,941
Jiāngbiān Xiāng江边乡Rural TownshipMílè Shì14,661
Jiăshā Xiāng贾沙乡Rural TownshipGèjiù Shì17,661
Jiăyín Zhèn甲寅镇TownHónghé Xiàn26,194
Jījiē Zhèn鸡街镇TownGèjiù Shì56,789
Jīnhé Zhèn金河镇TownJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn79,658
Jīnmă Zhèn金马镇TownLúxī Xiàn52,227
Jīnshuĭhé Zhèn金水河镇TownJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn22,295
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownLúxī Xiàn58,341
Kăfáng Zhèn卡房镇TownGèjiù Shì44,202
Làngdī Zhèn浪堤镇TownHónghé Xiàn27,859
Lăochăng Zhèn老厂镇TownGèjiù Shì21,508
Lăofànzhài Xiāng老范寨乡Rural TownshipHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn4,806
Lăojízhài Xiāng老集寨乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn25,510
Lăomĕng Zhèn老勐镇TownJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn16,362
Lăozhài Miáozú Xiāng老寨苗族乡Rural TownshipMĕngzì Shì15,479
Lèbáidào Jiēdào乐白道街道Urban SubdistrictKāiyuăn Shì96,691
Lĕngquán Zhèn冷泉镇TownMĕngzì Shì20,556
Lèyù Zhèn乐育镇TownHónghé Xiàn23,655
Liánhuātān Xiāng莲花滩乡Rural TownshipHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn11,665
Lĭhàozhài Xiāng李浩寨乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn15,105
Lìmín Xiāng利民乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn14,227
Lín'ān Zhèn临安镇TownJiànshuĭ Xiàn177,303
Língquán Jiēdào灵泉街道Urban SubdistrictKāiyuăn Shì91,413
Lóngpéng Zhèn龙朋镇TownShípíng Xiàn26,417
Lóngwŭ Zhèn龙武镇TownShípíng Xiàn21,080
Luò'ēn Xiāng洛恩乡Rural TownshipHónghé Xiàn23,511
Mă'āndĭ Xiāng马鞍底乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn18,446
Măjiē Xiāng马街乡Rural TownshipYuányáng Xiàn25,959
Mànhào Zhèn蔓耗镇TownGèjiù Shì8,527
Mĕnglā Zhèn勐拉镇TownJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn33,953
Mĕngqiáo Xiāng勐桥乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn24,750
Miàndiàn Zhèn面甸镇TownJiànshuĭ Xiàn39,033
Míngjiù Zhèn鸣鹫镇TownMĕngzì Shì19,330
Míyáng Zhèn弥阳镇TownMílè Shì162,335
Nánshā Zhèn南沙镇TownYuányáng Xiàn26,476
Nánxī Zhèn南溪镇TownHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn21,217
Nánzhuāng Zhèn南庄镇TownJiànshuĭ Xiàn46,696
Niújiăozhài Zhèn牛角寨镇TownYuányáng Xiàn28,830
Niújiē Zhèn牛街镇TownShípíng Xiàn28,343
Niúkŏng Zhèn牛孔镇TownLǜchūn Xiàn33,557
Pánjiāng Xiāng盘江乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn10,457
Pānzhīhuā Xiāng攀枝花乡Rural TownshipYuányáng Xiàn17,089
Péngpŭ Zhèn朋普镇TownMílè Shì47,964
Pínghé Zhèn平河镇TownLǜchūn Xiàn29,748
Pōtóu Xiāng坡头乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn22,822
Pŭxióng Xiāng普雄乡Rural TownshipJiànshuĭ Xiàn12,963
Qiáotóu Miáozú Zhuàngzú Xiāng桥头苗族壮族乡Rural TownshipHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn16,616
Qīlùbái Miáozú Xiāng期路白苗族乡Rural TownshipMĕngzì Shì15,319
Qímăbà Xiāng骑马坝乡Rural TownshipLǜchūn Xiàn12,758
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownJiànshuĭ Xiàn14,716
Qŭjiāng Zhèn曲江镇TownJiànshuĭ Xiàn71,402
Sāncūn Xiāng三村乡Rural TownshipHónghé Xiàn13,184
Sānmĕng Xiāng三猛乡Rural TownshipLǜchūn Xiàn25,142
Sāntáng Xiāng三塘乡Rural TownshipLúxī Xiàn17,950
Shādiàn Jiēdào沙甸街道Urban SubdistrictGèjiù Shì18,952
Shālātuō Xiāng沙拉托乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,005
Shàngxīnchéng Xiāng上新城乡Rural TownshipYuányáng Xiàn23,249
Shàochōng Zhèn哨冲镇TownShípíng Xiàn17,223
Shāyīpō Xiāng沙依坡乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn20,082
Shítóuzhài Xiāng石头寨乡Rural TownshipHónghé Xiàn16,769
Shuĭtián Xiāng水田乡Rural TownshipMĕngzì Shì5,486
Tóngchăng Xiāng铜厂乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn30,920
Wāntáng Xiāng湾塘乡Rural TownshipPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn13,494
Wénlán Jiēdào文澜街道Urban SubdistrictMĕngzì Shì185,130
Wŭjiēpū Zhèn午街铺镇TownLúxī Xiàn45,669
Wŭshān Xiāng五山乡Rural TownshipMílè Shì18,552
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipLúxī Xiàn26,711
Xiăolóngtán Zhèn小龙潭镇TownKāiyuăn Shì24,986
Xiăoxīnjiē Xiāng小新街乡Rural TownshipYuányáng Xiàn26,406
Xībĕilè Xiāng西北勒乡Rural TownshipMĕngzì Shì10,129
Xīchéng Zhèn锡城镇TownGèjiù Shì29,744
Xī'èr Zhèn西二镇TownMílè Shì40,539
Xīn'ānsuŏ Zhèn新安所镇TownMĕngzì Shì43,808
Xīnchéng Xiāng新城乡Rural TownshipShípíng Xiàn10,225
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn18,857
Xīnjiē Zhèn新街镇TownYuányáng Xiàn74,572
Xīnshào Zhèn新哨镇TownMílè Shì58,791
Xīnxiàn Zhèn新现镇TownPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn21,159
Xīsān Zhèn西三镇TownMílè Shì23,980
Xīyī Zhèn西一镇TownMílè Shì27,425
Xīzhuāng Zhèn西庄镇TownJiànshuĭ Xiàn33,094
Xúnjiănsī Zhèn巡检司镇TownMílè Shì30,159
Yángjiē Xiāng羊街乡Rural TownshipKāiyuăn Shì36,653
Yáoshān Xiāng瑶山乡Rural TownshipHékŏu Yáozú Zìzhìxiàn13,231
Yìlóng Zhèn异龙镇TownShípíng Xiàn102,923
Yíngpán Xiāng营盘乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn30,034
Yĭsà Zhèn迤萨镇TownHónghé Xiàn35,767
Yŏngníng Xiāng永宁乡Rural TownshipLúxī Xiàn21,763
Yŭguòpū Jiēdào雨过铺街道Urban SubdistrictMĕngzì Shì24,803
Yùpíng Zhèn玉屏镇TownPíngbiān Miáozú Zìzhìxiàn32,822
Zhĕmĭlāhù Lāhùzú Xiāng者米拉祜族乡Rural TownshipJīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn22,481
Zhĭcūn Zhèn芷村镇TownMĕngzì Shì39,420
Zhōnghéyíng Zhèn中和营镇TownKāiyuăn Shì37,708
Zhōngshū Zhèn中枢镇TownLúxī Xiàn130,672
Zhúyuán Zhèn竹园镇TownMílè Shì53,122

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).