Home
Show Map

China: Hézé Shì / 菏泽市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hézé Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cáo Xiàn曹县County1,365,675
Chéngwŭ Xiàn成武县County612,016
Dìngtáo Qū定陶区District565,793
Dōngmíng Xiàn东明县County711,080
Juànchéng Xiàn鄄城县County721,898
Jùyĕ Xiàn巨野县County860,581
Mŭdān Qū牡丹区District1,346,717
Shàn Xiàn单县County1,063,243
Yùnchéng Xiàn郓城县County1,040,690
Hézé Shì菏泽市Prefecture-level City8,287,693

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hézé Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āncáilóu Zhèn安才楼镇TownCáo Xiàn50,254
Ānxīng Zhèn安兴镇TownMŭdān Qū40,894
Bàndī Zhèn半堤镇TownDìngtáo Qū34,373
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictMŭdān Qū49,283
Bĕichéng Jiēdào北城街道办事处Urban SubdistrictShàn Xiàn60,124
Bīnhé Jiēdào滨河街道办事处Urban SubdistrictDìngtáo Qū57,909
Càitáng Zhèn蔡堂镇TownShàn Xiàn42,460
Càiyuánjí Xiāng菜园集乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn41,799
Cáochéng Jiēdào曹城街道Urban SubdistrictCáo Xiàn88,001
Cáoxiànchánglèjí Xiāng曹县常乐集乡Rural TownshipCáo Xiàn37,712
Cáoxiàndàjí Xiāng曹县大集乡Rural TownshipCáo Xiàn35,190
Cáoxiànlóuzhuāng Xiāng曹县楼庄乡Rural TownshipCáo Xiàn33,528
Cáoxiànshàozhuāng Zhèn曹县邵庄镇TownCáo Xiàn47,120
Cáoxiànwángjí Zhèn曹县王集镇TownCáo Xiàn28,718
Cáoxiànwŭlóu Xiāng曹县仵楼乡Rural TownshipCáo Xiàn29,503
Cáoxiànzhūhóngmiào Xiāng曹县朱洪庙乡Rural TownshipCáo Xiàn25,897
Cáozhuāng Xiāng曹庄乡Rural TownshipShàn Xiàn24,117
Chángxīngjí Xiāng长兴集乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn59,852
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictDōngmíng Xiàn92,605
Chéngtún Zhèn程屯镇TownYùnchéng Xiàn44,252
Chéngwŭxiànbáifútú Zhèn成武县白浮图镇TownChéngwŭ Xiàn42,111
Chéngwŭxiànbólèjí Zhèn成武县伯乐集镇TownChéngwŭ Xiàn49,517
Chéngwŭxiàndăngjí Zhèn成武县党集镇TownChéngwŭ Xiàn32,557
Chéngwŭxiàndàtiánjí Zhèn成武县大田集镇TownChéngwŭ Xiàn71,943
Chéngwŭxiàngŏucūnjí Zhèn成武县苟村集镇TownChéngwŭ Xiàn35,188
Chéngwŭxiànjiŭnǚjí Zhèn成武县九女集镇TownChéngwŭ Xiàn56,041
Chéngwŭxiànnánlŭjí Zhèn成武县南鲁集镇TownChéngwŭ Xiàn41,068
Chéngwŭxiànsūnsì Zhèn成武县孙寺镇TownChéngwŭ Xiàn48,803
Chéngwŭxiàntiāngōngmiào Zhèn成武县天宫庙镇TownChéngwŭ Xiàn38,350
Chéngwŭxiànwènshàngjí Zhèn成武县汶上集镇TownChéngwŭ Xiàn61,592
Chéngwŭxiànzhānglóu Zhèn成武县张楼镇TownChéngwŭ Xiàn30,838
Chénjí Zhèn陈集镇TownDìngtáo Qū57,941
Chénpō Xiāng陈坡乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn23,130
Chénwáng Jiēdào陈王街道办事处Urban SubdistrictJuànchéng Xiàn29,736
Dàhuángjí Zhèn大黄集镇TownMŭdān Qū42,956
Dàniàn Xiāng大埝乡Rural TownshipJuànchéng Xiàn26,903
Dānyáng Jiēdào丹阳街道Urban SubdistrictMŭdān Qū101,666
Dàtún Zhèn大屯镇TownDōngmíng Xiàn40,513
Dàxièjí Zhèn大谢集镇TownJùyĕ Xiàn57,075
Dàyì Zhèn大义镇TownJùyĕ Xiàn61,542
Diànhùtún Jiēdàobàn佃户屯街道办Urban SubdistrictMŭdān Qū44,620
Dīnglĭcháng Zhèn丁里长镇TownYùnchéng Xiàn36,875
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictMŭdān Qū71,458
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictShàn Xiàn26,105
Dŏngguāntún Zhèn董官屯镇TownJùyĕ Xiàn50,416
Dŏngkŏu Zhèn董口镇TownJuànchéng Xiàn53,279
Dōngmíngjí Zhèn东明集镇TownDōngmíng Xiàn53,132
Dúshān Zhèn独山镇TownJùyĕ Xiàn55,139
Dūsī Zhèn都司镇TownMŭdān Qū31,441
Dùtáng Xiāng杜堂乡Rural TownshipDìngtáo Qū26,239
Făngshān Zhèn仿山镇TownDìngtáo Qū46,639
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道办事处Urban SubdistrictJùyĕ Xiàn65,039
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownJuànchéng Xiàn34,758
Fùchūn Xiāng富春乡Rural TownshipJuànchéng Xiàn31,410
Fúgăng Zhèn浮岗镇TownShàn Xiàn55,092
Gāolăojiā Xiāng高老家乡Rural TownshipShàn Xiàn52,459
Gāowéizhuāng Zhèn高韦庄镇TownShàn Xiàn37,750
Gāozhuāng Zhèn高庄镇TownMŭdān Qū56,476
Guōcūn Zhèn郭村镇TownShàn Xiàn64,595
Guōtún Zhèn郭屯镇TownYùnchéng Xiàn33,021
Gŭquán Jiēdào古泉街道办事处Urban SubdistrictJuànchéng Xiàn82,262
Gŭyíngjí Zhèn古营集镇TownCáo Xiàn72,807
Hánjí Zhèn韩集镇TownCáo Xiàn48,622
Hélóu Jiēdào何楼街道Urban SubdistrictMŭdān Qū70,357
Hétáoyuán Zhèn核桃园镇TownJùyĕ Xiàn27,488
Hóngchuán Zhèn红船镇TownJuànchéng Xiàn30,354
Hòují Huízú Zhèn侯集回族镇TownCáo Xiàn34,698
Hòuyānjí Zhèn侯咽集镇TownYùnchéng Xiàn54,258
Huáng'ān Zhèn黄安镇TownYùnchéng Xiàn56,167
Huángdiàn Zhèn黄店镇TownDìngtáo Qū60,840
Huángduījí Zhèn黄堆集镇TownYùnchéng Xiàn34,456
Huánggāng Zhèn黄堽镇TownMŭdān Qū66,150
Huánggăng Zhèn黄岗镇TownShàn Xiàn66,540
Huángjí Xiāng黄集乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn38,738
Huángzhèn Xiāng皇镇乡Rural TownshipMŭdān Qū30,418
Hújí Zhèn胡集镇TownMŭdān Qū34,397
Jiāoyuán Xiāng焦园乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn43,179
Jīshān Zhèn箕山镇TownJuànchéng Xiàn46,597
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownJuànchéng Xiàn55,028
Láihé Zhèn莱河镇TownShàn Xiàn47,402
Liángdītóu Zhèn梁堤头镇TownCáo Xiàn38,240
Lĭcūn Zhèn李村镇TownMŭdān Qū52,868
Lĭjìnshìtáng Zhèn李进士堂镇TownJuànchéng Xiàn24,589
Lĭjí Xiāng李集乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn45,596
Línpú Zhèn临濮镇TownJuànchéng Xiàn32,725
Lĭtiánlóu Zhèn李田楼镇TownShàn Xiàn43,067
Liŭlín Zhèn柳林镇TownJùyĕ Xiàn50,907
Liúlóu Zhèn刘楼镇TownDōngmíng Xiàn42,438
Lĭxīnzhuāng Zhèn李新庄镇TownShàn Xiàn34,010
Lónggù Zhèn龙固镇TownJùyĕ Xiàn54,953
Lóngwángmiào Zhèn龙王庙镇TownShàn Xiàn48,085
Lǚlíng Zhèn吕陵镇TownMŭdān Qū51,967
Lùquān Zhèn陆圈镇TownDōngmíng Xiàn75,006
Măjí Zhèn马集镇TownDìngtáo Qū45,304
Mălĭnggăng Zhèn马岭岗镇TownMŭdān Qū85,107
Mătóu Zhèn马头镇TownDōngmíng Xiàn37,665
Mènghăi Zhèn孟海镇TownDìngtáo Qū35,301
Mŭdān Jiēdào牡丹街道Urban SubdistrictMŭdān Qū61,065
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictMŭdān Qū64,576
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictShàn Xiàn91,016
Nánwángdiàn Xiāng南王店乡Rural TownshipDìngtáo Qū24,514
Nánzhàolóu Zhèn南赵楼镇TownYùnchéng Xiàn35,051
Níjí Xiāng倪集乡Rural TownshipCáo Xiàn37,888
Pāndù Zhèn潘渡镇TownYùnchéng Xiàn45,446
Pánshí Jiēdào磐石街道办事处Urban SubdistrictCáo Xiàn89,295
Pénglóu Zhèn彭楼镇TownJuànchéng Xiàn52,541
Pŭliánjí Zhèn普连集镇TownCáo Xiàn33,914
Qílín Zhèn麒麟镇TownJùyĕ Xiàn56,147
Qīnggăngjí Zhèn青岗集镇TownCáo Xiàn45,875
Qīnggùjí Zhèn青固集镇TownCáo Xiàn84,437
Qīnghé Jiēdào青菏街道办事处Urban SubdistrictCáo Xiàn62,860
Răngù Zhèn冉固镇TownDìngtáo Qū75,263
Sānchūnjí Zhèn三春集镇TownDōngmíng Xiàn36,692
Shātŭ Zhèn沙土镇TownMŭdān Qū85,006
Shāwō Xiāng沙窝乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn63,538
Shíjí Zhèn什集镇TownJuànchéng Xiàn54,024
Shílóu Zhèn时楼镇TownShàn Xiàn37,098
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownYùnchéng Xiàn48,048
Shuĭbăo Xiāng水堡乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn19,588
Suíguāntún Zhèn随官屯镇TownYùnchéng Xiàn48,362
Sūjí Zhèn苏集镇TownCáo Xiàn68,498
Sūnlăojiā Zhèn孙老家镇TownCáo Xiàn44,338
Tàipíng Zhèn太平镇TownJùyĕ Xiàn42,452
Tángmiào Xiāng唐庙乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn46,963
Tángtă Jiēdào唐塔街道办事处Urban SubdistrictYùnchéng Xiàn53,145
Táomiào Zhèn陶庙镇TownJùyĕ Xiàn35,539
Táoyuánjí Zhèn桃源集镇TownCáo Xiàn68,842
Tiánqiáo Zhèn田桥镇TownJùyĕ Xiàn36,651
Tiānzhōng Jiēdào天中街道办事处Urban SubdistrictDìngtáo Qū56,495
Tiánzhuāng Zhèn田庄镇TownJùyĕ Xiàn47,030
Wànfēng Zhèn万丰镇TownJùyĕ Xiàn59,034
Wànfú Jiēdào万福街道Urban SubdistrictMŭdān Qū44,537
Wánghàotún Zhèn王浩屯镇TownMŭdān Qū48,230
Wèiwān Zhèn魏湾镇TownCáo Xiàn59,661
Wéntíng Jiēdào文亭街道办事处Urban SubdistrictChéngwŭ Xiàn45,436
Wŭ'ān Zhèn武安镇TownYùnchéng Xiàn63,645
Wúdiàn Zhèn吴店镇TownMŭdān Qū48,570
Wŭshèngqiáo Zhèn武胜桥镇TownDōngmíng Xiàn43,812
Xiăojĭng Xiāng小井乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn45,131
Xiăoliú Zhèn小留镇TownMŭdān Qū47,600
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictMŭdān Qū58,131
Xièjí Zhèn谢集镇TownShàn Xiàn51,957
Xúzhài Zhèn徐寨镇TownShàn Xiàn58,053
Yándiànlóu Zhèn阎店楼镇TownCáo Xiàn48,146
Yánglóu Zhèn杨楼镇TownShàn Xiàn43,436
Yángzhuāngjí Zhèn杨庄集镇TownYùnchéng Xiàn50,045
Yánshí Zhèn闫什镇TownJuànchéng Xiàn49,418
Yínglĭ Zhèn营里镇TownJùyĕ Xiàn33,448
Yĭnmă Xiāng引马乡Rural TownshipJuànchéng Xiàn27,608
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道办事处Urban SubdistrictChéngwŭ Xiàn58,572
Yŏngfēng Jiēdào永丰街道办事处Urban SubdistrictJùyĕ Xiàn92,118
Yuányì Jiēdào园艺街道办事处Urban SubdistrictShàn Xiàn44,809
Yuèchéng Jiēdào岳程街道Urban SubdistrictMŭdān Qū58,944
Yùhuángmiào Zhèn玉皇庙镇TownYùnchéng Xiàn46,709
Yùnzhōu Jiēdào郓州街道办事处Urban SubdistrictYùnchéng Xiàn132,736
Yúwò Jiēdào鱼沃街道办事处Urban SubdistrictDōngmíng Xiàn35,718
Zhāngféng Zhèn章缝镇TownJùyĕ Xiàn35,603
Zhāngjí Zhèn张集镇TownShàn Xiàn40,655
Zhānglŭjí Xiāng张鲁集乡Rural TownshipYùnchéng Xiàn32,239
Zhāngwān Zhèn张湾镇TownDìngtáo Qū44,975
Zhāngyíng Zhèn张营镇TownYùnchéng Xiàn52,220
Zhèngyíng Zhèn郑营镇TownJuànchéng Xiàn50,446
Zhèngzhuāng Zhèn郑庄镇TownCáo Xiàn50,728
Zhōngxīng Zhèn终兴镇TownShàn Xiàn65,959
Zhuāngzhài Zhèn庄寨镇TownCáo Xiàn68,544
Zhuānmiào Zhèn砖庙镇TownCáo Xiàn32,359
Zhūjí Zhèn朱集镇TownShàn Xiàn28,454
Zuŏyíng Xiāng左营乡Rural TownshipJuànchéng Xiàn40,220

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).