Home
Show Map

China: Héyuán Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Héyuán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngyuán Xiàn东源县County439,964
Hépíng Xiàn和平县County374,709
Liánpíng Xiàn连平县County337,002
Lóngchuān Xiàn龙川县County694,480
Yuánchéng Qū源城区District463,907
Zĭjīn Xiàn紫金县County640,133
Héyuán Shì河源市Prefecture-level City2,950,195

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Héyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎipŭ Zhèn柏埔镇TownZĭjīn Xiàn25,659
Bànjiāng Zhèn半江镇TownDōngyuán Xiàn5,685
Bèidūn Zhèn贝墩镇TownHépíng Xiàn18,281
Bèilĭng Zhèn贝岭镇TownLóngchuān Xiàn11,513
Chángtáng Zhèn长塘镇TownHépíng Xiàn12,575
Chētián Zhèn车田镇TownLóngchuān Xiàn43,452
Chìguāng Zhèn赤光镇TownLóngchuān Xiàn31,899
Chuántáng Zhèn船塘镇TownDōngyuán Xiàn48,623
Dàbà Zhèn大坝镇TownHépíng Xiàn31,120
Dàhú Zhèn大湖镇TownLiánpíng Xiàn16,100
Dēngtă Zhèn灯塔镇TownDōngyuán Xiàn38,076
Dēngyún Zhèn登云镇TownLóngchuān Xiàn18,472
Dōngpŭ Jiēdào东埔街道Urban SubdistrictYuánchéng Qū139,419
Dōngshuĭ Zhèn东水镇TownHépíng Xiàn22,663
Fèng'ān Zhèn凤安镇TownZĭjīn Xiàn16,091
Fēngrĕn Zhèn丰稔镇TownLóngchuān Xiàn30,324
Gāobŭgăng Jiēdào高埔岗街道Urban SubdistrictYuánchéng Qū4,063
Gāoguān Zhèn高莞镇TownLiánpíng Xiàn16,744
Gōngbái Zhèn公白镇TownHépíng Xiàn8,346
Gŭzhài Zhèn古寨镇TownHépíng Xiàn9,404
Gŭzhú Zhèn古竹镇TownZĭjīn Xiàn47,091
Hăoyì Zhèn好义镇TownZĭjīn Xiàn10,727
Hèshì Zhèn鹤市镇TownLóngchuān Xiàn18,756
Héshuĭ Zhèn合水镇TownHépíng Xiàn21,405
Huángbù Zhèn黄布镇TownLóngchuān Xiàn16,331
Huángcūn Zhèn黄村镇TownDōngyuán Xiàn34,478
Huángshí Zhèn黄石镇TownLóngchuān Xiàn10,103
Huángtáng Zhèn黄塘镇TownZĭjīn Xiàn23,063
Huángtián Zhèn黄田镇TownDōngyuán Xiàn15,351
Huílóng Zhèn廻龙镇TownLóngchuān Xiàn20,525
Jiàntóu Zhèn涧头镇TownDōngyuán Xiàn15,201
Jìngzĭ Zhèn敬梓镇TownZĭjīn Xiàn22,313
Jiŭhé Zhèn九和镇TownZĭjīn Xiàn18,885
Kānghé Zhèn康禾镇TownDōngyuán Xiàn16,488
Lánkŏu Zhèn蓝口镇TownDōngyuán Xiàn25,972
Lántáng Zhèn蓝塘镇TownZĭjīn Xiàn57,439
Lăolóng Zhèn老隆镇TownLóngchuān Xiàn156,803
Liànyuán Zhèn浰源镇TownHépíng Xiàn12,989
Líjŭ Zhèn黎咀镇TownLóngchuān Xiàn21,553
Línjiāng Zhèn临江镇TownZĭjīn Xiàn30,487
Línzhài Zhèn林寨镇TownHépíng Xiàn17,618
Lĭshì Zhèn礼士镇TownHépíng Xiàn13,806
Liŭchéng Zhèn柳城镇TownDōngyuán Xiàn15,365
Lóngjiē Zhèn隆街镇TownLiánpíng Xiàn30,638
Lóngmŭ Zhèn龙母镇TownLóngchuān Xiàn36,544
Lóngwō Zhèn龙窝镇TownZĭjīn Xiàn62,236
Luòhú Zhèn骆湖镇TownDōngyuán Xiàn16,192
Mábùgăng Zhèn麻布岗镇TownLóngchuān Xiàn32,456
Nánlĭng Zhèn南岭镇TownZĭjīn Xiàn10,804
Nèiguān Zhèn内莞镇TownLiánpíng Xiàn12,727
Péngzhài Zhèn彭寨镇TownHépíng Xiàn45,132
Pōtóu Zhèn陂头镇TownLiánpíng Xiàn23,220
Pŭqián Zhèn埔前镇TownYuánchéng Qū75,006
Qīngzhōu Zhèn青州镇TownHépíng Xiàn9,038
Rèshuĭ Zhèn热水镇TownHépíng Xiàn12,461
Sānjiăo Zhèn三角镇TownLiánpíng Xiàn14,070
Shàngchéng Jiēdào上城街道Urban SubdistrictYuánchéng Qū46,061
Shàngguān Zhèn上莞镇TownDōngyuán Xiàn25,614
Shànglíng Zhèn上陵镇TownHépíng Xiàn17,534
Shàngpíng Zhèn上坪镇TownLóngchuān Xiàn20,255
Shàngpíng Zhèn上坪镇TownLiánpíng Xiàn24,042
Shàngyì Zhèn上义镇TownZĭjīn Xiàn14,745
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownDōngyuán Xiàn14,750
Shuĭdūn Zhèn水墩镇TownZĭjīn Xiàn17,431
Shùntiān Zhèn顺天镇TownDōngyuán Xiàn16,371
Sìdū Zhèn四都镇TownLóngchuān Xiàn13,240
Sūqū Zhèn苏区镇TownZĭjīn Xiàn14,987
Tiánxīn Zhèn田心镇TownLóngchuān Xiàn30,232
Tiányuán Zhèn田源镇TownLiánpíng Xiàn9,507
Tiĕchăng Zhèn铁场镇TownLóngchuān Xiàn52,132
Tōngqú Zhèn通衢镇TownLóngchuān Xiàn20,420
Tuóchéng Zhèn佗城镇TownLóngchuān Xiàn33,629
Wăxī Zhèn瓦溪镇TownZĭjīn Xiàn24,056
Xiàchē Zhèn下车镇TownHépíng Xiàn14,165
Xiāntáng Zhèn仙塘镇TownDōngyuán Xiàn65,491
Xì'ào Zhèn细坳镇TownLóngchuān Xiàn13,885
Xīchăng Zhèn锡场镇TownDōngyuán Xiàn6,040
Xīngăng Zhèn新港镇TownDōngyuán Xiàn11,119
Xīnhuílóng Zhèn新回龙镇TownDōngyuán Xiàn3,633
Xīnjiāng Jiēdào新江街道Urban SubdistrictYuánchéng Qū42,079
Xīntián Zhèn新田镇TownLóngchuān Xiàn10,974
Xīshān Zhèn溪山镇TownLiánpíng Xiàn12,560
Xiùduàn Zhèn绣缎镇TownLiánpíng Xiàn12,280
Yángmíng Zhèn阳明镇TownHépíng Xiàn97,895
Yánzhèn Zhèn岩镇镇TownLóngchuān Xiàn14,359
Yètán Zhèn叶潭镇TownDōngyuán Xiàn20,764
Yìdū Zhèn义都镇TownLóngchuān Xiàn19,114
Yìhé Zhèn义合镇TownDōngyuán Xiàn14,065
Yìróng Zhèn义容镇TownZĭjīn Xiàn42,471
Yōushèng Zhèn优胜镇TownHépíng Xiàn10,277
Yóuxī Zhèn油溪镇TownLiánpíng Xiàn29,086
Yuánnán Zhèn源南镇TownYuánchéng Qū55,839
Yuánshàn Zhèn元善镇TownLiánpíng Xiàn78,254
Yuánxī Jiēdào源西街道Urban SubdistrictYuánchéng Qū101,440
Zēngtián Zhèn曾田镇TownDōngyuán Xiàn16,100
Zhāngxī Xiāng漳溪乡Rural TownshipDōngyuán Xiàn14,586
Zhōngbà Zhèn中坝镇TownZĭjīn Xiàn32,023
Zhōngxìn Zhèn忠信镇TownLiánpíng Xiàn57,774
Zĭchéng Zhèn紫城镇TownZĭjīn Xiàn169,625
Zĭshì Zhèn紫市镇TownLóngchuān Xiàn17,509

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).