Home
Show Map

China: Héngshuĭ Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Héngshuĭ Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānpíng Xiàn安平县County328,512
Fùchéng Xiàn阜城县County341,087
Gùchéng Xiàn故城县County487,025
Jĭng Xiàn景县County528,693
Jìzhōu Qū冀州区District362,013
Ráoyáng Xiàn饶阳县County280,498
Shēnzhōu Shì深州市County-level City566,087
Táochéng Qū桃城区District522,147
Wŭqiáng Xiàn武强县County214,549
Wŭyì Xiàn武邑县County315,693
Zăoqiáng Xiàn枣强县County394,469
Héngshuĭ Shì衡水市Prefecture-level City4,340,773

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Héngshuĭ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlíng Zhèn安陵镇TownJĭng Xiàn23,579
Ānpíng Zhèn安平镇TownĀnpíng Xiàn100,035
Bĕidài Xiāng北代乡Rural TownshipWŭqiáng Xiàn29,437
Bĕiliúzhì Zhèn北留智镇TownJĭng Xiàn30,270
Bĕixīcūn Xiāng北溪村乡Rural TownshipShēnzhōu Shì31,733
Bĕizhānghuái Xiāng北漳淮乡Rural TownshipJìzhōu Qū21,271
Bīngcáo Xiāng兵曹乡Rural TownshipShēnzhōu Shì16,847
Chéngyóuzi Xiāng程油子乡Rural TownshipĀnpíng Xiàn36,007
Chénshí Zhèn辰时镇TownShēnzhōu Shì41,629
Cuījiāmiào Zhèn崔家庙镇TownFùchéng Xiàn40,917
Dàbái Xiāng大白乡Rural TownshipFùchéng Xiàn20,012
Dàdī Zhèn大堤镇TownShēnzhōu Shì23,763
Dàféngyíng Xiāng大冯营乡Rural TownshipShēnzhōu Shì31,908
Dàguāntíng Zhèn大官亭镇TownRáoyáng Xiàn39,671
Dàhézhuāng Xiāng大何庄乡Rural TownshipĀnpíng Xiàn32,399
Dàmásēn Xiāng大麻森乡Rural TownshipTáochéng Qū26,756
Dàtún Zhèn大屯镇TownShēnzhōu Shì25,662
Dàyĭncūn Zhèn大尹村镇TownRáoyáng Xiàn23,133
Dàyíng Zhèn大营镇TownZăoqiáng Xiàn76,800
Dàzĭtă Xiāng大紫塔乡Rural TownshipWŭyì Xiàn18,108
Dàziwén Zhèn大子文镇TownĀnpíng Xiàn29,769
Dèngzhuāng Zhèn邓庄镇TownTáochéng Qū26,081
Dōng'ānzhuāng Xiāng东安庄乡Rural TownshipShēnzhōu Shì38,450
Dōnghuángchéng Zhèn东黄城镇TownĀnpíng Xiàn28,546
Dōnglĭmăn Xiāng东里满乡Rural TownshipRáoyáng Xiàn36,994
Dōngsūnzhuāng Zhèn [Sūnzhuāng Xiāng]东孙庄镇TownWŭqiáng Xiàn33,289
Dòucūn Xiāng豆村乡Rural TownshipWŭqiáng Xiàn30,991
Dùqiáo Zhèn杜桥镇TownJĭng Xiàn35,567
Ēnchá Zhèn恩察镇TownZăoqiáng Xiàn15,594
Fángzhuāng Zhèn房庄镇TownGùchéng Xiàn32,829
Fùchéng Zhèn阜城镇TownFùchéng Xiàn68,649
Gāogǔzhuāng Zhèn [Tàigŭzhuāng Xiāng]高古庄镇TownShēnzhōu Shì22,208
Guāndàolĭ Zhèn官道李镇TownJìzhōu Qū18,789
Guăngchuān Zhèn广川镇TownJĭng Xiàn32,567
Gùchéng Zhèn故城镇TownGùchéng Xiàn26,545
Gŭchéng Zhèn古城镇TownFùchéng Xiàn45,309
Hánzhuāng Zhèn韩庄镇TownWŭyì Xiàn37,745
Hébĕi Shĕng Shēnzhōu Jiānyù [Hebei Province Shenzhou Prison]河北省深州监狱Township-like AreaShēnzhōu Shì4,310
Hédōng Jiēdào河东街道办事处Urban SubdistrictTáochéng Qū56,215
Héjiāzhuāng Xiāng何家庄乡Rural TownshipTáochéng Qū26,467
Héngshuĭ Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū [Hengshui High-tech Industrial Development Zone]衡水高新技术产业开发区Township-like AreaTáochéng Qū40,310
Héngshuĭ Húzìrán Băohùqū Guănlĭchŭ [Hengshui Lake Nature Reserve]衡水湖自然保护区管理处Township-like AreaTáochéng Qū6,193
Héxī Jiēdào河西街道办事处Urban SubdistrictTáochéng Qū72,011
Hòuliú Míngfŭ Xiāng后留名府乡Rural TownshipJĭng Xiàn28,376
Hùjiàchí Zhèn护驾迟镇TownShēnzhōu Shì24,105
Jiāhuì Zhèn嘉会镇TownZăoqiáng Xiàn12,519
Jiăngfāng Xiāng蒋坊乡Rural TownshipFùchéng Xiàn27,123
Jiànghéliú Zhèn洚河流镇TownJĭng Xiàn26,515
Jiànguó Zhèn建国镇TownGùchéng Xiàn48,953
Jiànqiáo Xiāng建桥乡Rural TownshipFùchéng Xiàn16,775
Jiēguān Zhèn街关镇TownWŭqiáng Xiàn32,028
Jĭngzhōu Zhèn景州镇TownJĭng Xiàn72,806
Jìzhōu Zhèn冀州镇TownJìzhōu Qū124,716
Jūntún Zhèn军屯镇TownGùchéng Xiàn18,207
Liángjí Zhèn梁集镇TownJĭng Xiàn39,518
Liánzhèn Xiāng连镇乡Rural TownshipJĭng Xiàn24,494
Lĭlăo Xiāng里老乡Rural TownshipGùchéng Xiàn19,115
Liúchŭ Xiāng留楚乡Rural TownshipRáoyáng Xiàn51,988
Liújí Xiāng刘集乡Rural TownshipJĭng Xiàn27,330
Liúzhìmiào Zhèn留智庙镇TownJĭng Xiàn37,089
Lóngdiàn Zhèn龙店镇TownWŭyì Xiàn27,084
Lónghuá Zhèn龙华镇TownJĭng Xiàn43,341
Lùbĕi Jiēdào路北街道办事处Urban SubdistrictTáochéng Qū50,407
Mădiàn Zhèn马店镇TownĀnpíng Xiàn47,792
Mànhé Zhèn漫河镇TownFùchéng Xiàn27,505
Mătóulĭ Zhèn码头李镇TownJìzhōu Qū26,887
Mătóu Zhèn码头镇TownFùchéng Xiàn39,546
Mătún Zhèn马屯镇TownZăoqiáng Xiàn36,415
Ménjiāzhuāng Xiāng门家庄乡Rural TownshipJìzhōu Qū19,094
Mùcūn Xiāng穆村乡Rural TownshipShēnzhōu Shì29,242
Nánwángzhuāng Zhèn南王庄镇TownĀnpíng Xiàn32,948
Nánwŭcūn Zhèn南午村镇TownJìzhōu Qū30,427
Péngdùcūn Xiāng彭杜村乡Rural TownshipTáochéng Qū31,060
Qiánmótóu Zhèn前磨头镇TownShēnzhōu Shì23,282
Qiáotún Xiāng乔屯乡Rural TownshipShēnzhōu Shì19,396
Qīnghăn Zhèn青罕镇TownGùchéng Xiàn27,483
Qīnglán Xiāng青兰乡Rural TownshipJĭng Xiàn29,327
Qīngliángdiàn Zhèn清凉店镇TownWŭyì Xiàn30,226
Quāntóu Xiāng圈头乡Rural TownshipWŭyì Xiàn21,370
Ráoyángdiàn Zhèn饶阳店镇TownGùchéng Xiàn32,822
Ráoyáng Zhèn饶阳镇TownRáoyáng Xiàn63,559
Sānlăng Zhèn三朗镇TownGùchéng Xiàn26,895
Shĕnpō Zhèn审坡镇TownWŭyì Xiàn34,748
Shēnzhōu Zhèn深州镇TownShēnzhōu Shì86,164
Shuāngjĭng Jīngjì Kāifāqū [Shuangjing Economic Development Zone]双井经济开发区Township-like AreaShēnzhōu Shì16,076
Tángfèng Zhèn唐奉镇TownShēnzhōu Shì40,341
Tánglín Zhèn唐林镇TownZăoqiáng Xiàn24,041
Wángcháng Xiāng王常乡Rural TownshipZăoqiáng Xiàn20,589
Wángjiājĭng Zhèn王家井镇TownShēnzhōu Shì34,807
Wángjí Xiāng王集乡Rural TownshipFùchéng Xiàn24,249
Wángjūn Xiāng王均乡Rural TownshipZăoqiáng Xiàn22,066
Wángqiānsì Zhèn王谦寺镇TownJĭng Xiàn27,351
Wángtóngyuè Zhèn王同岳镇TownRáoyáng Xiàn28,548
Wángtóng Zhèn王瞳镇TownJĭng Xiàn26,952
Wèijiāqiáo Zhèn魏家桥镇TownShēnzhōu Shì29,341
Wèijiātún Zhèn魏家屯镇TownJìzhōu Qū16,611
Wēnchéng Xiāng温城乡Rural TownshipJĭng Xiàn23,611
Wŭgōng Zhèn五公镇TownRáoyáng Xiàn36,605
Wŭguānzhài Zhèn武官寨镇TownGùchéng Xiàn36,729
Wŭqiáng Zhèn武强镇TownWŭqiáng Xiàn63,040
Wŭyì Zhèn武邑镇TownWŭyì Xiàn82,526
Xiákŏu Zhèn霞口镇TownFùchéng Xiàn31,002
Xiàoqiáotóu Zhèn肖桥头镇TownWŭyì Xiàn27,763
Xiăozhài Xiāng小寨乡Rural TownshipJìzhōu Qū30,008
Xiàozhāng Zhèn肖张镇TownZăoqiáng Xiàn14,171
Xiàzhuāng Zhèn夏庄镇TownGùchéng Xiàn38,336
Xībàntún Zhèn西半屯镇TownGùchéng Xiàn41,184
Xīliăngwā Xiāng西两洼乡Rural TownshipĀnpíng Xiàn21,016
Xīntún Zhèn新屯镇TownZăoqiáng Xiàn34,255
Xīnzhuāng Xiāng辛庄乡Rural TownshipGùchéng Xiàn28,100
Xīwáng Zhèn西王镇TownJìzhōu Qū27,656
Xújiāzhuāng Xiāng徐家庄乡Rural TownshipJìzhōu Qū25,153
Yúkē Zhèn榆科镇TownShēnzhōu Shì26,823
Zăoqiáng Zhèn枣强镇TownZăoqiáng Xiàn106,005
Zhāngxiùtún Zhèn张秀屯镇TownZăoqiáng Xiàn32,014
Zhàojiāquān Zhèn赵家圈镇TownTáochéng Qū33,576
Zhàoqiáo Zhèn赵桥镇TownWŭyì Xiàn36,123
Zhèngjiā Héyán Zhèn郑家河沿镇TownTáochéng Qū39,166
Zhèngkŏu Zhèn郑口镇TownGùchéng Xiàn109,827
Zhōnghuá Jiēdào中华街道办事处Urban SubdistrictTáochéng Qū113,905
Zhōucūn Zhèn周村镇TownJìzhōu Qū21,401
Zhōuwō Zhèn周窝镇TownWŭqiáng Xiàn25,764

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.