Home
Show Map

Sūnwú Xiàn

County in Hēihé Shì (Hēilóngjiāng)

County

The population of Sūnwú Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sūnwú Xiàn孙吴县County102,821
Hēihé Shì黑河市Prefecture-level City1,673,899

Contents: Townships

The population of the townships in Sūnwú Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénqīng Zhèn辰清镇TownSūnwú Xiàn4,250
Fèndòu Xiāng奋斗乡Rural TownshipSūnwú Xiàn4,253
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipSūnwú Xiàn2,628
Hóngsè Biānjiāng Nóngchăng红色边疆农场Township-like AreaSūnwú Xiàn9,462
Qīngxī Xiāng清溪乡Rural TownshipSūnwú Xiàn2,469
Qúnshān Xiāng群山乡Rural TownshipSūnwú Xiàn3,027
Sūnwú Chéngqū Jiēdào孙吴城区街道Urban SubdistrictSūnwú Xiàn36,439
Sūnwú Zhèn孙吴镇TownSūnwú Xiàn10,239
Wòniúhé Xiāng卧牛河乡Rural TownshipSūnwú Xiàn3,053
Xīxīng Xiāng西兴乡Rural TownshipSūnwú Xiàn7,654
Yánjiāng Mănzú Xiāng沿江满族乡Rural TownshipSūnwú Xiàn7,288
Yāotún Xiāng腰屯乡Rural TownshipSūnwú Xiàn6,709
Zhèngyángshān Xiāng正阳山乡Rural TownshipSūnwú Xiàn5,350

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).