Home
Show Map

China: Hēihé Shì (Hēilóngjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hēihé Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Àihuī Qū爱辉区District211,313
Bĕi'ān Shì北安市County-level City436,444
Nènjiāng Shì嫩江市County-level City495,519
Sūnwú Xiàn孙吴县County102,821
Wŭdàliánchí Shì五大连池市County-level City326,391
Xùnkè Xiàn逊克县County101,411
Hēihé Shì黑河市Prefecture-level City1,673,899

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hēihé Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àihuī Zhèn瑷珲镇TownÀihuī Qū8,655
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipNènjiāng Shì15,713
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipXùnkè Xiàn4,024
Bĕigăng Jiēdào北岗街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì17,771
Chángfú Zhèn长福镇TownNènjiāng Shì17,233
Chángjiāng Xiāng长江乡Rural TownshipNènjiāng Shì6,458
Chángshuĭhé Nóngchăng长水河农场Township-like AreaBĕi'ān Shì10,565
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipWŭdàliánchí Shì6,904
Chēlù Xiāng车陆乡Rural TownshipXùnkè Xiàn7,434
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipBĕi'ān Shì20,897
Chénqīng Zhèn辰清镇TownSūnwú Xiàn4,250
Dàxījiāng Nóngchăng大西江农场Township-like AreaNènjiāng Shì10,995
Dōngshèng Xiāng东胜乡Rural TownshipBĕi'ān Shì16,220
Duōbăoshān Tóngkuàng 多宝山铜矿Township-like AreaNènjiāng Shì2,134
Duōbăoshān Zhèn多宝山镇TownNènjiāng Shì19,716
Èrjĭng Zhèn二井镇TownBĕi'ān Shì23,424
Èrlóngshān Nóngchăng二龙山农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì14,451
Èrzhàn Xiāng二站乡Rural TownshipÀihuī Qū2,824
Fèndòu Xiāng奋斗乡Rural TownshipSūnwú Xiàn4,253
Fènghuángshān Jiānyù凤凰山监狱Township-like AreaWŭdàliánchí Shì4,988
Gānchàzi Xiāng干岔子乡Rural TownshipXùnkè Xiàn9,127
Géqiúshān Nóngchăng格球山农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì8,116
Hăijiāng Zhèn海江镇TownNènjiāng Shì33,275
Hăilán Jiēdào海兰街道Urban SubdistrictÀihuī Qū21,920
Hăixīng Zhèn海星镇TownBĕi'ān Shì16,071
Hăndáqì Zhèn罕达汽镇TownÀihuī Qū14,851
Hépíng Jiēdào和平街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì41,574
Hépíng Zhèn和平镇TownWŭdàliánchí Shì19,747
Hèshān Nóngchăng鹤山农场Township-like AreaNènjiāng Shì16,206
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipSūnwú Xiàn2,628
Hóngsè Biānjiāng Nóngchăng红色边疆农场Township-like AreaSūnwú Xiàn9,462
Hóngwŭyuè Nóngchăng红五月农场Township-like AreaNènjiāng Shì8,807
Hóngxīng Nóngchăng红星农场Township-like AreaBĕi'ān Shì9,435
Huáshān Jiānyù华山监狱Township-like AreaWŭdàliánchí Shì7,383
Huāyuán Jiēdào花园街道Urban SubdistrictÀihuī Qū65,338
Huāyuán Láojiàosuŏ花园劳教所Township-like AreaWŭdàliánchí Shì2,297
Huòlóngmén Zhèn霍龙门镇TownNènjiāng Shì11,646
Jiànbiān Nóngchăng建边农场Township-like AreaNènjiāng Shì8,935
Jiānshān Nóngchăng尖山农场Township-like AreaNènjiāng Shì10,641
Jiànshè Nóngchăng建设农场Township-like AreaBĕi'ān Shì13,211
Jiànshè Xiāng建设乡Rural TownshipWŭdàliánchí Shì11,462
Jĭnhé Nóngchăng锦河农场Township-like AreaÀihuī Qū7,872
Jiŭsān Guǎnlǐjú Júzhí 九三管理局局直Township-like AreaNènjiāng Shì25,872
Kèlín Zhèn克林镇TownXùnkè Xiàn3,552
Kēluò Zhèn科洛镇TownNènjiāng Shì15,520
Kūnhé Xiāng坤河乡Rural TownshipÀihuī Qū2,034
Liánhuā Guănlĭ Wĕiyuánhuì莲花管理委员会Township-like AreaWŭdàliánchí Shì3,454
Liánxīng Xiāng联兴乡Rural TownshipNènjiāng Shì14,253
Línjiāng Xiāng临江乡Rural TownshipNènjiāng Shì16,388
Lóngmén Nóngchăng龙门农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì7,079
Lóng Zhèn龙镇TownWŭdàliánchí Shì25,257
Lóngzhèn Nóngchăng龙镇农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì13,746
Mălíngshŭ Yuánzhŏng Fánzhí Chăng 马铃薯原种繁殖场Township-like AreaNènjiāng Shì737
Nènbĕi Nóngchăng嫩北农场Township-like AreaNènjiāng Shì11,925
Nènjiāng Nóngchăng嫩江农场Township-like AreaNènjiāng Shì9,491
Nènjiāng Zhèn嫩江镇TownNènjiāng Shì141,991
Qiánjìn Zhèn前进镇TownNènjiāng Shì20,619
Qíkè Jiēdào奇克街道Urban SubdistrictXùnkè Xiàn27,888
Qíkè Zhèn奇克镇TownXùnkè Xiàn10,573
Qìnghuá Jiēdào庆华街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì25,834
Qīngshān Jiēdào青山街道Urban SubdistrictWŭdàliánchí Shì54,287
Qīngxī Xiāng清溪乡Rural TownshipSūnwú Xiàn2,469
Qīxīngpào Nóngchăng七星泡农场Township-like AreaNènjiāng Shì15,591
Qúnshān Xiāng群山乡Rural TownshipSūnwú Xiàn3,027
Róngjūn Nóngchăng荣军农场Township-like AreaNènjiāng Shì8,292
Shàngmăchăng Xiāng上马厂乡Rural TownshipÀihuī Qū3,627
Shānhé Nóngchăng山河农场Township-like AreaNènjiāng Shì13,235
Shíquán Zhèn石泉镇TownBĕi'ān Shì39,166
Shuāngquán Zhèn双泉镇TownWŭdàliánchí Shì13,581
Shuāngshān Zhèn双山镇TownNènjiāng Shì9,550
Sìjiāzi Xiāng四嘉子乡Rural TownshipÀihuī Qū4,050
Sōngshùgōu Xiāng松树沟乡Rural TownshipXùnkè Xiàn5,978
Sūnwú Chéngqū Jiēdào孙吴城区街道Urban SubdistrictSūnwú Xiàn36,439
Sūnwú Zhèn孙吴镇TownSūnwú Xiàn10,239
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipWŭdàliánchí Shì13,746
Tăxī Xiāng塔溪乡Rural TownshipNènjiāng Shì9,265
Tiĕnán Jiēdào铁南街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì11,422
Tiĕxī Jiēdào铁西街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì9,028
Tōngbĕi Línyèjú通北林业局Township-like AreaBĕi'ān Shì31,320
Tōngbĕi Zhèn通北镇TownBĕi'ān Shì38,268
Tuánjié Zhèn团结镇TownWŭdàliánchí Shì15,849
Wĕishān Nóngchăng尾山农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì8,916
Wòniúhé Xiāng卧牛河乡Rural TownshipSūnwú Xiàn3,053
Wŭdàliánchí Nóngchăng五大连池农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì5,750
Wŭdàliánchí Zhèn五大连池镇TownWŭdàliánchí Shì13,846
Xiānghé Nóngchăng襄河农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì6,882
Xīfēngshān Xiāng西峰山乡Rural TownshipÀihuī Qū2,206
Xīgăngzi Zhèn西岗子镇TownÀihuī Qū10,242
Xīn'è Xiāng新鄂乡Rural TownshipXùnkè Xiàn2,099
Xīnfā Zhèn新发镇TownWŭdàliánchí Shì10,691
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urban SubdistrictÀihuī Qū29,381
Xīng'ān Xiāng兴安乡Rural TownshipWŭdàliánchí Shì3,392
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipÀihuī Qū12,312
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownWŭdàliánchí Shì8,074
Xīnshēng Xiāng新生乡Rural TownshipÀihuī Qū1,146
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipXùnkè Xiàn1,405
Xīxīng Jiēdào西兴街道Urban SubdistrictÀihuī Qū20,506
Xīxīng Xiāng西兴乡Rural TownshipSūnwú Xiàn7,654
Xùnhé Zhèn逊河镇TownXùnkè Xiàn9,162
Xùnkè Nóngchăng逊克农场Township-like AreaXùnkè Xiàn20,169
Yángjiā Xiāng杨家乡Rural TownshipBĕi'ān Shì20,455
Yánjiāng Mănzú Xiāng沿江满族乡Rural TownshipSūnwú Xiàn7,288
Yāotún Xiāng腰屯乡Rural TownshipSūnwú Xiàn6,709
Yīlāhā Zhèn伊拉哈镇TownNènjiāng Shì21,031
Yĭnlónghé Nóngchăng引龙河农场Township-like AreaWŭdàliánchí Shì10,990
Yŏngfēng Jiānyù永丰监狱Township-like AreaWŭdàliánchí Shì3,008
Zhāngdìyíngzi Xiāng张地营子乡Rural TownshipÀihuī Qū4,349
Zhānhé Línyèjú沾河林业局Township-like AreaWŭdàliánchí Shì32,495
Zhàoguāng Nóngchăng赵光农场Township-like AreaBĕi'ān Shì29,783
Zhàoguāng Zhèn赵光镇TownBĕi'ān Shì26,598
Zhàolín Jiēdào兆麟街道地区Urban SubdistrictBĕi'ān Shì32,313
Zhèngyángshān Xiāng正阳山乡Rural TownshipSūnwú Xiàn5,350
Zhŭxīng Xiāng主星乡Rural TownshipBĕi'ān Shì3,089

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).