Home
Show Map

Cháohú Shì

County-level City in Héféi Shì (Ānhuī)

County-level City

The population of Cháohú Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháohú Shì [Jūcháo Qū]巢湖市County-level City780,711
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of the townships in Cháohú Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàntāng Jiēdào半汤街道Urban SubdistrictCháohú Shì38,348
Bàzhèn Zhèn坝镇镇TownCháohú Shì28,171
Fènghuángshān Jiēdào凤凰山街道Urban SubdistrictCháohú Shì106,651
Huáilín Zhèn槐林镇TownCháohú Shì49,429
Huánglù Zhèn黄麓镇TownCháohú Shì28,156
Lángānjí Zhèn栏杆集镇TownCháohú Shì34,982
Miàogăng Xiāng庙岗乡Rural TownshipCháohú Shì23,340
Sànbīng Zhèn散兵镇TownCháohú Shì37,258
Sūwān Zhèn苏湾镇TownCháohú Shì38,246
Tiānhé Jiēdào天河街道Urban SubdistrictCháohú Shì40,453
Tóngyáng Zhèn桐炀镇TownCháohú Shì49,727
Wòniúshān Jiēdào卧牛山街道Urban SubdistrictCháohú Shì77,617
Xiàgé Zhèn夏阁镇TownCháohú Shì45,579
Yàfù Jiēdào亚父街道Urban SubdistrictCháohú Shì52,266
Yínpíng Zhèn银屏镇TownCháohú Shì30,574
Zhègāo Zhèn柘皋镇TownCháohú Shì66,066
Zhōnghàn Zhèn中垾镇TownCháohú Shì26,866
Zhōngmiào Jiēdào中庙街道Urban SubdistrictCháohú Shì6,982

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).