Home
Show Map

China: Héféi Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Héféi Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāohé Qū包河区District817,686
Chángfēng Xiàn长丰县County629,535
Cháohú Shì [Jūcháo Qū]巢湖市County-level City780,711
Féidōng Xiàn肥东县County861,960
Féixī Xiàn肥西县County745,030
Lújiāng Xiàn庐江县County973,850
Lúyáng Qū庐阳区District609,239
Shŭshān Qū [incl. Xīnzhàn Development and Experimental Zone]蜀山区District1,136,186
Yáohăi Qū [incl. Héféi High-tech Industrial Development Zone, Héféi Economic and Technological Develo]瑶海区District902,830
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Héféi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuī Lújiāng Jīngjì Kāifāqū安徽庐江经济开发区Township-like AreaLújiāng Xiàn4,703
Ānhuī Shĕng Báihú Fámén Chăng Yŏuxiàn Gōngsī安徽省白湖阀门厂有限公司Township-like AreaLújiāng Xiàn3,496
Ānhuī Shĕng Báihú Jiānyù Guănlĭ Fēnjú 安徽省白湖监狱管理分局Township-like AreaLújiāng Xiàn22,274
Ānhuī shĕng Zuìfàn Jìshù Péixùn Zhōngxīn 安徽省罪犯技术培训中心Township-like AreaLújiāng Xiàn1,089
Ānqìnglù Jiēdào安庆路街道Urban SubdistrictLúyáng Qū40,759
Bādòu Zhèn八斗镇TownFéidōng Xiàn48,049
Báihú Zhèn白湖镇TownLújiāng Xiàn70,175
Báilóng Zhèn白龙镇TownFéidōng Xiàn49,374
Báishān Zhèn白山镇TownLújiāng Xiàn45,971
Bàntāng Jiēdào半汤街道Urban SubdistrictCháohú Shì38,348
Bāogōng Jiēdào包公街道Urban SubdistrictBāohé Qū105,122
Bāogōng Zhèn包公镇TownFéidōng Xiàn38,889
Bàzhèn Zhèn坝镇镇TownCháohú Shì28,171
Bĭjiàshān Jiēdào笔架山街道Urban SubdistrictShŭshān Qū25,263
Bózhōulù Jiēdào亳州路街道Urban SubdistrictLúyáng Qū64,571
Chánghuái Jiēdào长淮街道Urban SubdistrictYáohăi Qū66,593
Chánglínhé Zhèn长临河镇TownFéidōng Xiàn28,706
Chángqīng Jiēdào常青街道Urban SubdistrictBāohé Qū105,575
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictYáohăi Qū48,916
Chénjí Zhèn陈集镇TownFéidōng Xiàn18,399
Chēzhàn Jiēdào车站街道Urban SubdistrictYáohăi Qū23,986
Cuōzhèn Zhèn撮镇镇TownFéidōng Xiàn87,613
Dàoxiāngcūn Jiēdào稻香村街道Urban SubdistrictShŭshān Qū51,284
Dàtōnglù Jiēdào大通路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū30,389
Dàwéi Zhèn大圩镇TownBāohé Qū21,011
Dàxīng Zhèn大兴镇TownYáohăi Qū38,199
Dàyáng Zhèn大杨镇TownLúyáng Qū60,633
Diànbù Zhèn店埠镇TownFéidōng Xiàn225,808
Dùjí Zhèn杜集镇TownChángfēng Xiàn40,613
Fāngmiào Jiēdào方庙街道Urban SubdistrictYáohăi Qū57,578
Fánshān Zhèn矾山镇TownLújiāng Xiàn44,550
Féidōng Xīnchéng Kāifāqū肥东新城开发区Township-like AreaFéidōng Xiàn28,472
Féihé Zhèn淝河镇TownBāohé Qū78,565
Fènghuángshān Jiēdào凤凰山街道Urban SubdistrictCháohú Shì106,651
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownFéixī Xiàn38,070
Fúróng Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào芙蓉社区管理委员会街道Urban SubdistrictShŭshān Qū49,218
Găngjí Zhèn岗集镇TownChángfēng Xiàn50,960
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipFéixī Xiàn30,984
Gāoliú Zhèn高刘镇TownShŭshān Qū50,982
Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū高新技术产业开发区Township-like AreaShŭshān Qū118,723
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictLúyáng Qū28,411
Guāntíng Zhèn官亭镇TownFéixī Xiàn62,965
Gŭchéng Zhèn古城镇TownFéidōng Xiàn44,639
Guōhé Zhèn郭河镇TownLújiāng Xiàn50,835
Hăihéng Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào海恒社区管理委员会街道Urban SubdistrictShŭshān Qū48,656
Hăitáng Jiēdào海棠街道Urban SubdistrictLúyáng Qū34,573
Héféi Lónggăng Zōnghé Jīngjì Kāifāqū合肥龙岗综合经济开发区Township-like AreaYáohăi Qū99,168
Héféi Xúnhuán Jīngjì Shìfàn Yuán 合肥循环经济示范园Township-like AreaFéidōng Xiàn11,300
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū30,079
Héyèdì Jiēdào荷叶地街道Urban SubdistrictShŭshān Qū44,102
Hóngguāng Jiēdào红光街道Urban SubdistrictYáohăi Qū49,444
Huāgăng Zhèn花岗镇TownFéixī Xiàn64,245
Huáilín Zhèn槐林镇TownCháohú Shì49,429
Huánglù Zhèn黄麓镇TownCháohú Shì28,156
Hŭpò Jiēdào琥珀街道Urban SubdistrictShŭshān Qū87,262
Jĭnggăng Zhèn井岗镇TownShŭshān Qū112,896
Jīnniú Zhèn金牛镇TownLújiāng Xiàn28,936
Jĭnxiù Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào锦绣社区管理委员会街道Urban SubdistrictShŭshān Qū68,320
Kētăn Zhèn柯坦镇TownLújiāng Xiàn54,165
Lángānjí Zhèn栏杆集镇TownCháohú Shì34,982
Lèqiáo Zhèn乐桥镇TownLújiāng Xiàn52,382
Liángyuán Zhèn梁园镇TownFéidōng Xiàn56,131
Liánhuā Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào莲花社区管理委员会街道Urban SubdistrictShŭshān Qū64,116
Línhú Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào临湖社区管理委员会街道Urban SubdistrictShŭshān Qū25,577
Lóngqiáo Zhèn龙桥镇TownLújiāng Xiàn44,884
Lúchéng Zhèn庐城镇TownLújiāng Xiàn164,883
Luògăng Jiēdào骆岗街道Urban SubdistrictBāohé Qū75,955
Luóhé Zhèn罗河镇TownLújiāng Xiàn56,348
Luótáng Xiāng罗塘乡Rural TownshipChángfēng Xiàn45,036
Lúyáng Gōngyèqū (Líndiàn Jiēdào) 庐阳工业区(林店街道)Township-like AreaLúyáng Qū36,402
Măhú Xiāng马湖乡Rural TownshipFéidōng Xiàn17,142
Miàogăng Xiāng庙岗乡Rural TownshipCháohú Shì23,340
Míngchuán Xiāng铭传乡Rural TownshipFéixī Xiàn31,020
Míngguānglù Jiēdào明光路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū22,264
Módiàn Jiēdào磨店街道Urban SubdistrictYáohăi Qū51,367
Nángăng Zhèn南岗镇TownShŭshān Qū12,594
Nánqī Jiēdào南七街道Urban SubdistrictShŭshān Qū66,226
Níhé Zhèn泥河镇TownLújiāng Xiàn75,568
Páifāng Huízú Mănzú Xiāng牌坊回族满族乡Rural TownshipFéidōng Xiàn29,748
Qiáotóují Zhèn桥头集镇TownFéidōng Xiàn34,447
Qīlĭtáng Jiēdào七里塘街道Urban SubdistrictYáohăi Qū124,538
Qīlĭzhàn Jiēdào七里站街道Urban SubdistrictYáohăi Qū48,667
Sànbīng Zhèn散兵镇TownCháohú Shì37,258
Sānhé Zhèn三河镇TownFéixī Xiàn45,606
Sānlĭ'ān Jiēdào三里庵街道Urban SubdistrictShŭshān Qū89,255
Sānlĭjiē Jiēdào三里街街道Urban SubdistrictYáohăi Qū55,538
Sānpáilóu Jiēdào三牌楼街道Urban SubdistrictLúyáng Qū18,436
Sānshígăng Xiāng三十岗乡Rural TownshipLúyáng Qū13,176
Sānshítóu Jiēdào三十头街道Urban SubdistrictYáohăi Qū41,808
Shàngpài Zhèn上派镇TownFéixī Xiàn171,429
Shānnán Zhèn山南镇TownFéixī Xiàn63,327
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū16,472
Shèngqiáo Zhèn盛桥镇TownLújiāng Xiàn57,568
Shìshùgăng Xiāng柿树岗乡Rural TownshipFéixī Xiàn38,814
Shítáng Zhèn石塘镇TownFéidōng Xiàn41,356
Shítóu Zhèn石头镇TownLújiāng Xiàn31,396
Shuāngdūn Zhèn双墩镇TownChángfēng Xiàn76,098
Shuāngfèng Kāifāqū双凤开发区Township-like AreaChángfēng Xiàn39,952
Shuānggăng Jiēdào双岗街道Urban SubdistrictLúyáng Qū82,556
Shuĭhú Zhèn水湖镇TownChángfēng Xiàn108,318
Shŭshān Xīn Chănyè Yuánqū 蜀山新产业园区Township-like AreaShŭshān Qū16,542
Sūwān Zhèn苏湾镇TownCháohú Shì38,246
Tāngchí Zhèn汤池镇TownLújiāng Xiàn33,437
Táohuā Gōngyè Yuán Guăn Wĕihuì桃花工业园管委会Township-like AreaFéixī Xiàn42,515
Táohuā Zhèn桃花镇TownFéixī Xiàn71,638
Táolóu Zhèn陶楼镇TownChángfēng Xiàn17,730
Tiānhé Jiēdào天河街道Urban SubdistrictCháohú Shì40,453
Tóngdà Zhèn同大镇TownLújiāng Xiàn56,890
Tónglínglù Jiēdào铜陵路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū59,315
Tóngyáng Zhèn桐炀镇TownCháohú Shì49,727
Wànghú Jiēdào望湖街道Urban SubdistrictBāohé Qū179,924
Wànshān Zhèn万山镇TownLújiāng Xiàn36,173
Wòniúshān Jiēdào卧牛山街道Urban SubdistrictCháohú Shì77,617
Wúhúlù Jiēdào芜湖路街道Urban SubdistrictBāohé Qū133,130
Wŭlĭdūn Jiēdào五里墩街道Urban SubdistrictShŭshān Qū76,847
Wúshān Zhèn吴山镇TownChángfēng Xiàn32,728
Xiàgé Zhèn夏阁镇TownCháohú Shì45,579
Xiăngdăo Xiāng响导乡Rural TownshipFéidōng Xiàn23,375
Xiànqiáo Jiēdào县桥街道Urban SubdistrictLúyáng Qū42,820
Xiăomiào Zhèn小庙镇TownShŭshān Qū62,883
Xiāoyáojīn Jiēdào逍遥津街道Urban SubdistrictLúyáng Qū19,511
Xiàtáng Zhèn下塘镇TownChángfēng Xiàn64,673
Xìnghuācūn Jiēdào杏花村街道Urban SubdistrictLúyáng Qū75,021
Xìnglín Jiēdào杏林街道Urban SubdistrictLúyáng Qū47,880
Xīyuán Jiēdào西园街道Urban SubdistrictShŭshān Qū65,440
Yàfù Jiēdào亚父街道Urban SubdistrictCháohú Shì52,266
Yándiàn Xiāng严店乡Rural TownshipFéixī Xiàn30,340
Yāndūn Jiēdào烟墩街道Urban SubdistrictBāohé Qū88,075
Yángdiàn Xiāng杨店乡Rural TownshipFéidōng Xiàn21,685
Yángmiào Zhèn杨庙镇TownChángfēng Xiàn29,364
Yáohăi Gōngyèyuán瑶海工业园Township-like AreaYáohăi Qū38,509
Yĕfùshān Zhèn冶父山镇TownLújiāng Xiàn38,127
Yìchéng Jiēdào义城街道Urban SubdistrictBāohé Qū30,329
Yìjĭng Xiāng义井乡Rural TownshipChángfēng Xiàn30,995
Yìmín Jiēdào益民街道Urban SubdistrictLúyáng Qū44,490
Yínpíng Zhèn银屏镇TownCháohú Shì30,574
Yuántuăn Zhèn元疃镇TownFéidōng Xiàn18,563
Zàojiă Xiāng造甲乡Rural TownshipChángfēng Xiàn22,435
Zhāngjí Xiāng张集乡Rural TownshipFéidōng Xiàn21,593
Zhègāo Zhèn柘皋镇TownCháohú Shì66,066
Zhōnghàn Zhèn中垾镇TownCháohú Shì26,866
Zhōngmiào Jiēdào中庙街道Urban SubdistrictCháohú Shì6,982
Zhòngxīng Xiāng众兴乡Rural TownshipFéidōng Xiàn16,671
Zhuāngmù Zhèn庄墓镇TownChángfēng Xiàn18,817
Zhūxiàng Zhèn朱巷镇TownChángfēng Xiàn32,176
Zĭpéngshān Guănwĕihuì紫蓬山管委会Township-like AreaFéixī Xiàn24,577
Zĭpéng Zhèn紫蓬镇TownFéixī Xiàn29,500
Zuŏdiàn Xiāng左店乡Rural TownshipChángfēng Xiàn19,640

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).