Home
Show Map

China: Héchí Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Héchí Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāmă Yáozú Zìzhìxiàn巴马瑶族自治县Autonomous County224,637
Dàhuà Yáozú Zìzhìxiàn大化瑶族自治县Autonomous County360,802
Dōnglán Xiàn东兰县County213,028
Dū'ān Yáozú Zìzhìxiàn都安瑶族自治县Autonomous County516,629
Fèngshān Xiàn凤山县County161,457
Huánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn环江毛南族自治县Autonomous County272,328
Jīnchéngjiāng Qū金城江区District330,131
Luóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn罗城仫佬族自治县Autonomous County298,261
Nándān Xiàn南丹县County278,350
Tiān'é Xiàn天峨县County155,017
Yízhōu Qū [← Yízhōu Shì]宜州区District558,611
Héchí Shì河池市Prefecture-level City3,369,251

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Héchí Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àidòng Zhèn隘洞镇TownDōnglán Xiàn28,780
Ānmă Xiāng安马乡Rural TownshipYízhōu Qū16,013
Ānyáng Zhèn安阳镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn54,347
Bāchóu Xiāng巴畴乡Rural TownshipDōnglán Xiàn11,343
Bágòng Zhèn拔贡镇TownJīnchéngjiāng Qū13,449
Băilín Xiāng百林乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn10,976
Băimă Xiāng百马乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn14,655
Báitŭ Xiāng白土乡Rural TownshipJīnchéngjiāng Qū11,450
Băiwàng Zhèn百旺镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn22,443
Bālà Yáozú Xiāng八腊瑶族乡Rural TownshipTiān'é Xiàn18,082
Bāmă Zhèn巴马镇TownBāmă Yáozú Zìzhìxiàn70,525
Bāmù Xiāng岜暮乡Rural TownshipTiān'é Xiàn10,102
Bănlĭng Xiāng板岭乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn24,227
Bănshēng Xiāng板升乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn23,559
Băo'ān Xiāng保安乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn25,044
Băopíng Xiāng保平乡Rural TownshipJīnchéngjiāng Qū9,080
Băotán Xiāng宝坛乡Rural TownshipLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn16,830
Bāwéi Yáozú Xiāng八圩瑶族乡Rural TownshipNándān Xiàn22,173
Bĕijĭng Zhèn北景镇TownDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn25,187
Bĕishān Zhèn北山镇TownYízhōu Qū29,042
Bĕiyá Yáozú Xiāng北牙瑶族乡Rural TownshipYízhōu Qū51,436
Cèlĭng Xiāng侧岭乡Rural TownshipJīnchéngjiāng Qū10,032
Chángjiāng Zhèn长江镇TownDōnglán Xiàn15,550
Chánglăo Xiāng长老乡Rural TownshipJīnchéngjiāng Qū11,477
Chánglè Zhèn长乐镇TownDōnglán Xiàn14,051
Chángmĕi Xiāng长美乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn10,149
Chángzhōu Zhèn长洲镇TownFèngshān Xiàn16,132
Chēhé Zhèn车河镇TownNándān Xiàn20,570
Chéngguān Zhèn城关镇TownNándān Xiàn67,804
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn50,776
Chuānshān Zhèn川山镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn36,322
Dà'ān Xiāng大安乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn14,276
Dàcái Xiāng大才乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn8,846
Dàchăng Zhèn大厂镇TownNándān Xiàn28,109
Dàhuà Zhèn大化镇TownDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn91,246
Dàtóng Xiāng大同乡Rural TownshipDōnglán Xiàn11,095
Dàxīng Zhèn大兴镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn27,043
Déshèng Zhèn德胜镇TownYízhōu Qū42,713
Dìsū Zhèn地苏镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn54,164
Dōngjiāng Zhèn东江镇TownJīnchéngjiāng Qū43,363
Dōnglán Zhèn东兰镇TownDōnglán Xiàn47,775
Dōngmén Zhèn东门镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn83,675
Dōngmiào Xiāng东庙乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn22,185
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn11,088
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn18,352
Dūyáng Zhèn都阳镇TownDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn21,290
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownFèngshān Xiàn40,467
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn8,707
Fúlóng Yáozú Xiāng福龙瑶族乡Rural TownshipYízhōu Qū32,351
Gāolĭng Zhèn高岭镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn59,405
Gèngxīn Xiāng更新乡Rural TownshipTiān'é Xiàn13,641
Gòngchuān Xiāng贡川乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn11,150
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn17,455
Gŭhé Xiāng古河乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn5,147
Gŭwén Xiāng古文乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn8,327
Héchí Zhèn河池镇TownJīnchéngjiāng Qū22,355
Huáiqún Zhèn怀群镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn17,274
Huáiyuăn Zhèn怀远镇TownYízhōu Qū31,263
Huángjīn Zhèn黄金镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn16,840
Huāxiāng Xiāng花香乡Rural TownshipDōnglán Xiàn14,257
Jiāguì Xiāng加贵乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn14,563
Jiān'ài Xiāng兼爱乡Rural TownshipLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn9,319
Jiāngnán Xiāng江南乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn22,004
Jiāngzhōu Yáozú Xiāng江洲瑶族乡Rural TownshipFèngshān Xiàn9,651
Jiăzhuàn Zhèn甲篆镇TownBāmă Yáozú Zìzhìxiàn20,517
Jīnchéngjiāng Jiēdào金城江街道办事处Urban SubdistrictJīnchéngjiāng Qū139,409
Jīngshèng Xiāng菁盛乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn16,464
Jīngŭ Xiāng金谷乡Rural TownshipDōnglán Xiàn9,114
Jīnyá Yáozú Xiāng金牙瑶族乡Rural TownshipFèngshān Xiàn21,012
Jiŭdù Xiāng九渡乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn14,068
Jiŭwéi Zhèn九圩镇TownJīnchéngjiāng Qū21,858
Lāliè Zhèn拉烈镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn25,688
Lánmù Xiāng兰木乡Rural TownshipDōnglán Xiàn11,000
Lārén Zhèn拉仁镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn18,118
Lĭhú Yáozú Xiāng里湖瑶族乡Rural TownshipNándān Xiàn19,892
Liùjiă Zhèn六甲镇TownJīnchéngjiāng Qū11,312
Liùpái Zhèn六排镇TownTiān'é Xiàn47,372
Liúsānjiĕ Zhèn刘三姐镇TownYízhōu Qū33,808
Liùwéi Zhèn六圩镇TownJīnchéngjiāng Qū25,110
Liùyĕ Xiāng六也乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn22,064
Liùzhài Zhèn六寨镇TownNándān Xiàn36,781
Lóng'àn Zhèn龙岸镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn40,187
Lóngfú Xiāng隆福乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn15,736
Lóngtóu Xiāng龙头乡Rural TownshipYízhōu Qū35,383
Lóngwān Xiāng龙湾乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn10,757
Lóngyán Xiāng龙岩乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn13,841
Luòdōng Zhèn洛东镇TownYízhōu Qū18,720
Luófù Zhèn罗富镇TownNándān Xiàn20,596
Luòxī Zhèn洛西镇TownYízhōu Qū21,375
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn34,160
Mángchăng Zhèn芒场镇TownNándān Xiàn23,194
Mínglún Zhèn明伦镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn25,208
Nàshè Xiāng那社乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn14,017
Nàtáo Xiāng那桃乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn24,908
Nàwēng Xiāng纳翁乡Rural TownshipLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn5,643
Nàzhí Xiāng纳直乡Rural TownshipTiān'é Xiàn6,584
Pínglè Yáozú Xiāng平乐瑶族乡Rural TownshipFèngshān Xiàn17,155
Píngnán Xiāng屏南乡Rural TownshipYízhōu Qū17,102
Pōjié Xiāng坡结乡Rural TownshipTiān'é Xiàn12,191
Qiāngwéi Xiāng羌圩乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn15,374
Qiáoshàn Xiāng乔善乡Rural TownshipLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn17,921
Qiáoyīn Xiāng乔音乡Rural TownshipFèngshān Xiàn24,132
Qībăinòng Xiāng七百弄乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn16,138
Qièxué Xiāng切学乡Rural TownshipDōnglán Xiàn5,775
Qìngyuăn Zhèn庆远镇TownYízhōu Qū155,872
Sānbăo Xiāng三堡乡Rural TownshipTiān'é Xiàn13,347
Sānchà Zhèn三岔镇TownYízhōu Qū14,112
Sānménhǎi Zhèn [Páolĭ Xiāng]三门海镇TownFèngshān Xiàn9,271
Sānnòng Yáozú Xiāng三弄瑶族乡Rural TownshipDōnglán Xiàn3,991
Sānshí Zhèn三石镇TownDōnglán Xiàn15,157
Sānzhĭyáng Xiāng三只羊乡Rural TownshipDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn13,612
Shíbié Zhèn石别镇TownYízhōu Qū28,411
Shuĭyuán Zhèn水源镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn28,294
Sìbă Zhèn四把镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn45,051
Sī'ēn Zhèn思恩镇TownHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn48,383
Sìmèng Xiāng泗孟乡Rural TownshipDōnglán Xiàn8,497
Suŏlüè Xiāng所略乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn30,241
Tiānhé Zhèn天河镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn16,840
Tóngdé Xiāng同德乡Rural TownshipYízhōu Qū17,997
Wú'ài Zhèn吾隘镇TownNándān Xiàn14,936
Wŭwéi Zhèn五圩镇TownJīnchéngjiāng Qū11,236
Wŭzhuàn Zhèn武篆镇TownDōnglán Xiàn16,643
Xià'ào Zhèn下坳镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn31,174
Xiàlăo Xiāng下老乡Rural TownshipTiān'é Xiàn9,780
Xiànán Xiāng下南乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn11,028
Xiángbèi Xiāng祥贝乡Rural TownshipYízhōu Qū13,013
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownTiān'é Xiàn23,918
Xiăocháng'ān Zhèn小长安镇TownLuóchéng Mùlăozú Zìzhìxiàn28,681
Xīshān Xiāng西山乡Rural TownshipBāmă Yáozú Zìzhìxiàn15,522
Xùnlè Miáozú Xiāng驯乐苗族乡Rural TownshipHuánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn23,469
Yălóng Xiāng雅龙乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn24,367
Yàndòng Zhèn燕洞镇TownBāmă Yáozú Zìzhìxiàn18,136
Yántān Zhèn岩滩镇TownDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn28,396
Yĭwéi Xiāng乙圩乡Rural TownshipDàhuà Yáozú Zìzhìxiàn14,443
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownDū'ān Yáozú Zìzhìxiàn16,815
Yuèlĭ Zhèn月里镇TownNándān Xiàn17,827
Zhàiyá Xiāng砦牙乡Rural TownshipFèngshān Xiàn12,084
Zhōngbăo Miáozú Xiāng中堡苗族乡Rural TownshipNándān Xiàn6,468
Zhōngtíng Xiāng中亭乡Rural TownshipFèngshān Xiàn11,553

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.