Home
Show Map

Wŭcháng Shì

County-level City in Harbin (Hēilóngjiāng)

County-level City

The population of Wŭcháng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wŭcháng Shì五常市County-level City881,224
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Wŭcháng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiā Zhèn安家镇TownWŭcháng Shì27,485
Bājiāzi Xiāng八家子乡Rural TownshipWŭcháng Shì26,415
Bèiyìnhé Zhèn背荫河镇TownWŭcháng Shì21,352
Chángbăo Xiāng常堡乡Rural TownshipWŭcháng Shì16,915
Chángshān Xiāng长山乡Rural TownshipWŭcháng Shì42,183
Chōnghé Zhèn冲河镇TownWŭcháng Shì27,378
Dùjiā Zhèn杜家镇TownWŭcháng Shì28,180
Èrhé Xiāng二河乡Rural TownshipWŭcháng Shì19,222
Hóngqí Mănzú Xiāng红旗满族乡Rural TownshipWŭcháng Shì37,025
Lālín Mănzú Zhèn拉林满族镇TownWŭcháng Shì43,197
Lóngfèngshān Zhèn龙凤山镇TownWŭcháng Shì39,675
Mínlè Cháoxiānzú Xiāng民乐朝鲜族乡Rural TownshipWŭcháng Shì8,508
Mínyì Xiāng民意乡Rural TownshipWŭcháng Shì22,909
Niújiā Mănzú Zhèn牛家满族镇TownWŭcháng Shì39,932
Shāhézi Zhèn沙河子镇TownWŭcháng Shì30,467
Shānhétún Línyèjú山河屯林业局Township-like AreaWŭcháng Shì24,007
Shānhé Zhèn山河镇TownWŭcháng Shì62,977
Wèiguó Xiāng卫国乡Rural TownshipWŭcháng Shì13,917
Wŭcháng Zhèn五常镇TownWŭcháng Shì175,105
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownWŭcháng Shì34,001
Xiăoshānzi Zhèn小山子镇TownWŭcháng Shì33,519
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipWŭcháng Shì37,286
Xīngshèng Xiāng兴盛乡Rural TownshipWŭcháng Shì25,015
Yíngchéngzi Mănzú Xiāng营城子满族乡Rural TownshipWŭcháng Shì19,929
Zhìguăng Xiāng志广乡Rural TownshipWŭcháng Shì24,625

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).