Home
Show Map

Bīn Xiàn

County in Harbin (Hēilóngjiāng)

County

The population of Bīn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīn Xiàn宾县County551,271
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Bīn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băidù Zhèn摆渡镇TownBīn Xiàn13,826
Bīn'ān Zhèn宾安镇TownBīn Xiàn29,702
Bīnxī Zhèn宾西镇TownBīn Xiàn38,968
Bīnzhōu Zhèn宾州镇TownBīn Xiàn124,717
Cháng'ān Zhèn常安镇TownBīn Xiàn33,789
Jīngjiàn Xiāng经建乡Rural TownshipBīn Xiàn20,192
Jiŭlóngshān Zhàcán Yùzhŏng Chăng九龙山柞蚕育种场Township-like AreaBīn Xiàn83
Jūrén Zhèn居仁镇TownBīn Xiàn21,349
Mănjĭng Zhèn满井镇TownBīn Xiàn25,483
Mínhé Xiāng民和乡Rural TownshipBīn Xiàn20,836
Niăohé Xiāng鸟河乡Rural TownshipBīn Xiàn30,188
Níngyuăn Zhèn宁远镇TownBīn Xiàn39,508
Nóngkĕn Nóngyè Zhíyè Xuéyuàn农垦农业职业学院Township-like AreaBīn Xiàn3,858
Píngfāng Zhèn平坊镇TownBīn Xiàn20,066
Sānbăo Xiāng三宝乡Rural TownshipBīn Xiàn27,679
Shènglì Zhèn胜利镇TownBīn Xiàn28,890
Tángfāng Zhèn糖坊镇TownBīn Xiàn35,620
Xīndiàn Zhèn新甸镇TownBīn Xiàn23,529
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipBīn Xiàn12,988

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).