Home
Show Map

China: Harbin (Hēilóngjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Harbin (Hā'ĕrbīn Shì) (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āchéng Qū阿城区District596,856
Bāyàn Xiàn巴彦县County590,555
Bīn Xiàn宾县County551,271
Dàolĭ Qū道里区District923,762
Dàowài Qū道外区District906,421
Fāngzhèng Xiàn方正县County203,853
Hūlán Qū呼兰区District768,394
Mùlán Xiàn木兰县County277,685
Nángăng Qū南岗区District1,343,857
Píngfáng Qū平房区District190,253
Shàngzhì Shì尚志市County-level City585,386
Shuāngchéng Qū双城区District825,634
Sōngbĕi Qū松北区District232,988
Tōnghé Xiàn通河县County210,650
Wŭcháng Shì五常市County-level City881,224
Xiāngfāng Qū香坊区District916,408
Yánshòu Xiàn延寿县County242,455
Yīlán Xiàn依兰县County388,319
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Harbin (Hā'ĕrbīn Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àijiàn Jiēdào爱建街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū9,917
Ānbù Jiēdào安埠街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū31,257
Ānhé Jiēdào安和街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū30,947
Ānjiā Zhèn安家镇TownWŭcháng Shì27,485
Ānjìng Jiēdào安静街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū53,497
Ānlè Jiēdào安乐街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū21,604
Ānshān Xiāng安山乡Rural TownshipYánshòu Xiàn18,721
Āshíhé Jiēdào阿什河街道Urban SubdistrictĀchéng Qū45,670
Băidù Zhèn摆渡镇TownBīn Xiàn13,826
Báikuí Zhèn白奎镇TownHūlán Qū29,684
Bājiāzi Xiāng八家子乡Rural TownshipWŭcháng Shì26,415
Băoguó Jiēdào保国街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū23,463
Băojiànlù Jiēdào保健路街道Urban SubdistrictNángăng Qū85,288
Băoxīng Xiāng宝兴乡Rural TownshipFāngzhèng Xiàn16,076
Bāyàngăng Zhèn巴彦港镇TownBāyàn Xiàn19,347
Bāyàn Zhèn巴彦镇TownBāyàn Xiàn89,823
Bèiyìnhé Zhèn背荫河镇TownWŭcháng Shì21,352
Bīn'ān Zhèn宾安镇TownBīn Xiàn29,702
Bīnjiāng Jiēdào滨江街道Urban SubdistrictDàowài Qū35,357
Bīnxī Zhèn宾西镇TownBīn Xiàn38,968
Bīnzhōu Zhèn宾州镇TownBīn Xiàn124,717
Chàlínhé Nóngchăng岔林河农场Township-like AreaTōnghé Xiàn3,461
Cháng'ān Zhèn常安镇TownBīn Xiàn33,789
Chángbăo Xiāng常堡乡Rural TownshipWŭcháng Shì16,915
Chánglĭng Jiēdào长岭街道Urban SubdistrictHūlán Qū25,365
Chángshān Xiāng长山乡Rural TownshipWŭcháng Shì42,183
Chángshòu Xiāng长寿乡Rural TownshipShàngzhì Shì28,171
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownXiāngfāng Qū48,773
Chénggāozi Zhèn成高子镇TownXiāngfāng Qū25,234
Chéngxiānglù Jiēdào城乡路街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū33,105
Chōnghé Zhèn冲河镇TownWŭcháng Shì27,378
Chóngjiăn Jiēdào崇俭街道Urban SubdistrictDàowài Qū18,942
Dàchéng Jiēdào大成街道Urban SubdistrictNángăng Qū60,226
Dàguì Zhèn大贵镇TownMùlán Xiàn32,555
Dáliánhé Zhèn达连河镇TownYīlán Xiàn60,351
Dàlĭng Xiāng大岭乡Rural TownshipĀchéng Qū15,853
Dàluómì Zhèn大罗密镇TownFāngzhèng Xiàn14,855
Dānchéng Zhèn单城镇TownShuāngchéng Qū20,410
Dàotáiqiáo Zhèn道台桥镇TownYīlán Xiàn42,862
Dàqìnglù Jiēdào大庆路街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū49,830
Dàxīng Jiēdào大兴街道Urban SubdistrictDàowài Qū33,337
Dàyòng Zhèn大用镇TownHūlán Qū26,768
Dàyŏufāng Jiēdào大有坊街道Urban SubdistrictDàowài Qū71,382
Démòlì Zhèn [Yīhàntōng Xiāng]得莫利镇TownFāngzhèng Xiàn8,581
Déshàn Xiāng德善乡Rural TownshipFāngzhèng Xiàn13,785
Déxiáng Xiāng德祥乡Rural TownshipBāyàn Xiàn35,411
Dōngguān Zhèn东官镇TownShuāngchéng Qū22,964
Dōnglái Jiēdào东莱街道Urban SubdistrictDàowài Qū17,680
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownMùlán Xiàn41,688
Dōngyuán Jiēdào东原街道Urban SubdistrictDàowài Qū22,002
Duìqīngshān Zhèn对青山镇TownSōngbĕi Qū29,867
Dùjiā Zhèn杜家镇TownWŭcháng Shì28,180
Èrbā Zhèn二八镇TownHūlán Qū23,961
Èrhé Xiāng二河乡Rural TownshipWŭcháng Shì19,222
Fāngtái Zhèn方台镇TownHūlán Qū28,096
Fāngzhèng Línyèjú方正林业局Township-like AreaFāngzhèng Xiàn28,225
Fāngzhèng Zhèn方正镇TownFāngzhèng Xiàn62,080
Fēikètú Jiēdào蜚克图街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,381
Fèndòulù Jiēdào奋斗路街道Urban SubdistrictNángăng Qū100,194
Fēnglè Xiāng丰乐乡Rural TownshipBāyàn Xiàn29,422
Fèngshān Zhèn凤山镇TownTōnghé Xiàn11,380
Fùjiāng Xiāng富江乡Rural TownshipBāyàn Xiàn18,956
Fùlín Zhèn富林镇TownTōnghé Xiàn15,898
Fŭshùn Jiēdào抚顺街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū38,596
Géxīn Jiēdào革新街道Urban SubdistrictNángăng Qū48,166
Gōngchéng Jiēdào工程街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū37,894
Gònglè Jiēdào共乐街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū80,160
Gōngnóng Jiēdào工农街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū33,316
Gōngzhèng Jiēdào公正街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū21,683
Hándiàn Zhèn韩甸镇TownShuāngchéng Qū38,793
Hāpínglù Jiēdào哈平路街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū27,603
Hāxī Jiēdào哈西街道Urban SubdistrictNángăng Qū89,804
Hédōng Jiēdào河东街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,923
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipShàngzhì Shì11,910
Hēilónggōng Zhèn黑龙宫镇TownShàngzhì Shì20,196
Hēishān Zhèn黑山镇TownBāyàn Xiàn19,502
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū40,062
Héxīnglù Jiēdào和兴路街道Urban SubdistrictNángăng Qū131,644
Hóngguāng Xiāng红光乡Rural TownshipBāyàn Xiàn35,783
Hóngkèlì Zhèn宏克利镇TownYīlán Xiàn22,206
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū59,304
Hóngqí Mănzú Xiāng红旗满族乡Rural TownshipNángăng Qū20,610
Hóngqí Mănzú Xiāng红旗满族乡Rural TownshipWŭcháng Shì37,025
Hóngxīng Zhèn红星镇TownĀchéng Qū15,070
Huàgōng Jiēdào化工街道Urban SubdistrictDàowài Qū24,631
Huáshān Xiāng华山乡Rural TownshipBāyàn Xiàn23,223
Huāyuán Jiēdào花园街道Urban SubdistrictNángăng Qū49,149
Huìfā Zhèn会发镇TownFāngzhèng Xiàn26,939
Hūlán Jiēdào呼兰街道Urban SubdistrictHūlán Qū69,582
Huŏchētóu Jiēdào火车头街道Urban SubdistrictDàowài Qū44,233
Jiànguó Jiēdào建国街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū60,884
Jiànguó Xiāng建国乡Rural TownshipMùlán Xiàn20,354
Jiāngwān Zhèn江湾镇TownYīlán Xiàn30,406
Jiànkānglù Jiēdào健康路街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū28,327
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictHūlán Qū35,624
Jiànzhù Jiēdào建筑街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū37,132
Jiāojiè Jiēdào交界街道Urban SubdistrictĀchéng Qū18,034
Jiāxìn Zhèn加信镇TownYánshòu Xiàn24,039
Jīnchéng Jiēdào金城街道Urban SubdistrictĀchéng Qū71,941
Jīnchéng Xiāng金城乡Rural TownshipShuāngchéng Qū22,657
Jīndū Jiēdào金都街道Urban SubdistrictĀchéng Qū87,640
Jīngjiàn Xiāng经建乡Rural TownshipBīn Xiàn20,192
Jīngwĕi Jiēdào经纬街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū42,006
Jìngyŭ Jiēdào靖宇街道Urban SubdistrictDàowài Qū28,226
Jìnxiāng Jiēdào进乡街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū39,711
Jiŭlóngshān Zhàcán Yùzhŏng Chăng九龙山柞蚕育种场Township-like AreaBīn Xiàn83
Jíxīng Xiāng吉兴乡Rural TownshipMùlán Xiàn24,981
Jūrén Zhèn居仁镇TownBīn Xiàn21,349
Jùyuán Zhèn巨源镇TownDàowài Qū32,263
Kāng'ān Jiēdào康安街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū41,177
Kāngjīn Jiēdào康金街道Urban SubdistrictHūlán Qū76,443
Lālín Mănzú Zhèn拉林满族镇TownWŭcháng Shì43,197
Lánhé Jiēdào兰河街道Urban SubdistrictHūlán Qū79,276
Lánléng Jiēdào兰棱街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū39,044
Lăojiējī Xiāng老街基乡Rural TownshipShàngzhì Shì17,244
Lèqún Mănzú Xiāng乐群满族乡Rural TownshipShuāngchéng Qū21,252
Lèyè Zhèn乐业镇TownSōngbĕi Qū31,479
Liànghé Zhèn亮河镇TownShàngzhì Shì25,711
Liánhuā Zhèn莲花镇TownHūlán Qū25,171
Liánméng Jiēdào联盟街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū34,015
Liánxīng Zhèn联兴镇TownShuāngchéng Qū19,531
Liàodiàn Jiēdào料甸街道Urban SubdistrictĀchéng Qū41,369
Liáoyuán Jiēdào燎原街道Urban SubdistrictNángăng Qū81,794
Lìdōng Zhèn利东镇TownMùlán Xiàn16,465
Líhuá Jiēdào黎华街道Urban SubdistrictDàowài Qū36,962
Límíng Jiēdào黎明街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū76,856
Lìmín Jiēdào利民街道Urban SubdistrictHūlán Qū66,706
Línjiāng Xiāng临江乡Rural TownshipShuāngchéng Qū18,345
Liŭhé Zhèn柳河镇TownMùlán Xiàn41,614
Liùshùn Jiēdào六顺街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū53,687
Liùtuán Zhèn六团镇TownYánshòu Xiàn21,964
Lóngfèngshān Zhèn龙凤山镇TownWŭcháng Shì39,675
Lóngmiào Zhèn龙庙镇TownBāyàn Xiàn27,518
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownBāyàn Xiàn25,653
Lújiā Jiēdào芦家街道Urban SubdistrictNángăng Qū91,698
Mănjĭng Zhèn满井镇TownBīn Xiàn25,483
Mào'érshān Zhèn帽儿山镇TownShàngzhì Shì26,557
Măyán Xiāng马延乡Rural TownshipShàngzhì Shì20,362
Mèngjiā Xiāng孟家乡Rural TownshipHūlán Qū33,554
Mínhé Xiāng民和乡Rural TownshipBīn Xiàn20,836
Mínlè Cháoxiānzú Xiāng民乐朝鲜族乡Rural TownshipWŭcháng Shì8,508
Mínqiáng Jiēdào民强街道Urban SubdistrictDàowài Qū30,525
Mínshēnglù Jiēdào民生路街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū23,479
Mínyì Xiāng民意乡Rural TownshipWŭcháng Shì22,909
Mínzhŭ Zhèn民主镇TownDàowài Qū31,317
Mùlán Zhèn木兰镇TownMùlán Xiàn65,208
Nánmă Jiēdào南马街道Urban SubdistrictDàowài Qū48,412
Nánshì Jiēdào南市街道Urban SubdistrictDàowài Qū11,698
Nánzhílù Jiēdào南直路街道Urban SubdistrictDàowài Qū98,954
Niăohé Xiāng鸟河乡Rural TownshipBīn Xiàn30,188
Níngyuăn Zhèn宁远镇TownBīn Xiàn39,508
Niújiā Mănzú Zhèn牛家满族镇TownWŭcháng Shì39,932
Nóngfēng Mănzú Xībózú Zhèn农丰满族锡伯族镇TownShuāngchéng Qū20,827
Nónghé Zhèn浓河镇TownTōnghé Xiàn20,186
Nóngkĕn Nóngyè Zhíyè Xuéyuàn农垦农业职业学院Township-like AreaBīn Xiàn3,858
Píngfáng Zhèn平房镇TownPíngfáng Qū15,040
Píngfāng Zhèn平坊镇TownBīn Xiàn20,066
Píngshān Zhèn平山镇TownĀchéng Qū23,943
Píngxīn Jiēdào平新街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū14,487
Qīngchuān Xiāng青川乡Rural TownshipYánshòu Xiàn16,975
Qīnghé Línyèjú清河林业局Township-like AreaTōnghé Xiàn20,607
Qīnghé Zhèn清河镇TownTōnghé Xiàn16,868
Qīnglĭng Mănzú Xiāng青岭满族乡Rural TownshipShuāngchéng Qū19,838
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaDàowài Qū1
Qìngyáng Nóngchăng庆阳农场Township-like AreaYánshòu Xiàn7,571
Qìngyáng Zhèn庆阳镇TownShàngzhì Shì20,959
Qīzhèng Jiēdào七政街道Urban SubdistrictNángăng Qū53,544
Qúnlì Jiēdào群力街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū37,736
Qŭxiàn Jiēdào曲线街道Urban SubdistrictNángăng Qū32,346
Rénlĭ Jiēdào仁里街道Urban SubdistrictDàowài Qū20,782
Róngshì Jiēdào荣市街道Urban SubdistrictNángăng Qū115,957
Sānbăo Xiāng三宝乡Rural TownshipBīn Xiàn27,679
Sāndàogăng Zhèn三道岗镇TownYīlán Xiàn42,703
Sānkēshù Dàjiē Jiēdào三棵树大街街道Urban SubdistrictDàowài Qū37,475
Sānzhàn Zhèn三站镇TownTōnghé Xiàn9,099
Shāhé Nóngchăng沙河农场Township-like AreaFāngzhèng Xiàn1,920
Shāhézi Zhèn沙河子镇TownWŭcháng Shì30,467
Shàngzhì Jiēdào尚志街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū14,822
Shàngzhì Zhèn尚志镇TownShàngzhì Shì131,006
Shānhétún Línyèjú山河屯林业局Township-like AreaWŭcháng Shì24,007
Shānhé Zhèn山河镇TownWŭcháng Shì62,977
Shānhòu Xiāng山后乡Rural TownshipBāyàn Xiàn27,669
Shèlì Jiēdào舍利街道Urban SubdistrictĀchéng Qū35,336
Shèngfēng Zhèn [Cháoyáng Xiāng]胜丰镇TownShuāngchéng Qū50,850
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictDàowài Qū17,829
Shènglì Zhèn胜利镇TownBīn Xiàn28,890
Shĕnjiā Jiēdào沈家街道Urban SubdistrictHūlán Qū23,873
Shírén Zhèn石人镇TownHūlán Qū27,018
Shítóuhézi Zhèn石头河子镇TownShàngzhì Shì15,868
Shòushān Xiāng寿山乡Rural TownshipYánshòu Xiàn14,326
Shuāngchéng Jiēdào [Shuāngchéng Zhèn; incl. Chéngēn Jiēdào, Yǒngzhì Jiēdào, Yǒnghé Jiēdào]承旭街道TownShuāngchéng Qū40,701
Shuāngchéng Shì Jiēdào Guǎnwěihuì 双城市街道管委会Urban SubdistrictShuāngchéng Qū177,708
Shuāngfēng Jiēdào双丰街道Urban SubdistrictĀchéng Qū26,279
Shuāngjĭng Jiēdào双井街道Urban SubdistrictHūlán Qū25,534
Shuĭnílù Jiēdào水泥路街道Urban SubdistrictDàowài Qū8,792
Shuĭquán Xiāng水泉乡Rural TownshipShuāngchéng Qū23,097
Sīdàlín Jiēdào斯大林街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū25,635
Sōngbĕi Jiēdào松北街道Urban SubdistrictSōngbĕi Qū74,743
Sōngfēngshān Zhèn松峰山镇TownĀchéng Qū11,344
Sōnghuājiāng Jiēdào松花江街道Urban SubdistrictNángăng Qū51,421
Sōnghuājiāng Nóngchăng松花江农场Township-like AreaYīlán Xiàn3,403
Sōnghuājiāng Xiāng松花江乡Rural TownshipBāyàn Xiàn27,364
Sōngnán Xiāng松南乡Rural TownshipFāngzhèng Xiàn11,757
Sōngpŭ Jiēdào松浦街道Urban SubdistrictSōngbĕi Qū70,869
Tàigŭ Jiēdào太古街道Urban SubdistrictDàowài Qū34,443
Tàipíng Chuān 太平川Township-like AreaYánshòu Xiàn1,060
Tàipíng Dàjiē Jiēdào太平大街街道Urban SubdistrictDàowài Qū32,398
Tàipíng Zhèn太平镇TownDàolĭ Qū35,030
Tàiyángdăo Jiēdào太阳岛街道Urban SubdistrictSōngbĕi Qū439
Tángfāng Zhèn糖坊镇TownBīn Xiàn35,620
Tiānmén Xiāng天门乡Rural TownshipFāngzhèng Xiàn19,635
Tiānzēng Zhèn天增镇TownBāyàn Xiàn35,502
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū57,974
Tōngchéng Jiēdào通城街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,537
Tōngdá Jiēdào通达街道Urban SubdistrictNángăng Qū42,112
Tōnghé Zhèn通河镇TownTōnghé Xiàn75,098
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū25,840
Tōngtiān Jiēdào通天街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū38,721
Tōngxiāng Jiēdào通乡街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū26,565
Tóngxīn Mănzú Xiāng同心满族乡Rural TownshipShuāngchéng Qū19,398
Tuánjié Zhèn团结镇TownDàowài Qū52,786
Tuánshānzi Xiāng团山子乡Rural TownshipYīlán Xiàn29,149
Wànbăo Jiēdào万宝街道Urban SubdistrictSōngbĕi Qū25,591
Wànfā Zhèn万发镇TownBāyàn Xiàn28,827
Wánggăng Zhèn王岗镇TownNángăng Qū54,158
Wángzhào Jiēdào王兆街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū13,804
Wànlóng Xiāng万隆乡Rural TownshipShuāngchéng Qū38,147
Wāxīng Zhèn洼兴镇TownBāyàn Xiàn26,786
Wèiguó Xiāng卫国乡Rural TownshipWŭcháng Shì13,917
Wĕihé Línyèjú苇河林业局Township-like AreaShàngzhì Shì36,768
Wĕihé Zhèn苇河镇TownShàngzhì Shì46,365
Wénhuà Jiēdào文化街道Urban SubdistrictNángăng Qū41,672
Wénzhèng Jiēdào文政街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū52,669
Wŭcháng Zhèn五常镇TownWŭcháng Shì175,105
Wŭjiā Jiēdào五家街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū37,895
Wūjímì Xiāng乌吉密乡Rural TownshipShàngzhì Shì23,365
Wūyāpào Zhèn乌鸦泡镇TownTōnghé Xiàn12,389
Xiānfēnglù Jiēdào先锋路街道Urban SubdistrictNángăng Qū77,544
Xiāngfāng Dàjiē Jiēdào香坊大街街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū41,820
Xiángshùn Zhèn祥顺镇TownTōnghé Xiàn18,976
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownXiāngfāng Qū14,754
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownWŭcháng Shì34,001
Xiăolĭng Jiēdào小岭街道Urban SubdistrictĀchéng Qū24,370
Xiăoshānzi Zhèn小山子镇TownWŭcháng Shì33,519
Xīguān Zhèn [Tuánjié Mănzú Xiāng]西官镇TownShuāngchéng Qū33,780
Xījí Zhèn西集镇TownBāyàn Xiàn29,081
Xīnchéng Jiēdào新成街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū47,358
Xīnchūn Jiēdào新春街道Urban SubdistrictNángăng Qū83,446
Xīndiàn Zhèn新甸镇TownBīn Xiàn23,529
Xīnfā Zhèn新发镇TownDàolĭ Qū75,801
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū18,144
Xìngfú Zhèn幸福镇TownXiāngfāng Qū42,725
Xīngjiàn Jiēdào兴建街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū30,325
Xīnglóng Línyèjú兴隆林业局Township-like AreaBāyàn Xiàn11,019
Xīnglóng Línyèjú兴隆林业局办事处Township-like AreaMùlán Xiàn6,389
Xīnglóng Línyèjú兴隆林业局办事处Township-like AreaTōnghé Xiàn6,688
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipWŭcháng Shì37,286
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownBāyàn Xiàn66,009
Xìngshān Zhèn杏山镇TownShuāngchéng Qū28,843
Xīngshèng Xiāng兴盛乡Rural TownshipWŭcháng Shì25,015
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū52,025
Xīnjiāng Jiēdào新疆街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū27,779
Xīnlè Jiēdào新乐街道Urban SubdistrictDàowài Qū11,836
Xīnlì Jiēdào新利街道Urban SubdistrictĀchéng Qū36,143
Xīnmín Zhèn新民镇TownMùlán Xiàn28,431
Xīnnóng Zhèn新农镇TownDàolĭ Qū30,244
Xīnwĕi Jiēdào新伟街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū16,843
Xīnxiāngfāng Jiēdào新香坊街道Urban SubdistrictXiāngfāng Qū17,159
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū21,436
Xīnyánglù Jiēdào新阳路街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū31,530
Xīnyī Jiēdào新一街道Urban SubdistrictDàowài Qū53,889
Xīqín Mănzú Xiāng希勤满族乡Rural TownshipShuāngchéng Qū19,132
Xǔbǎo Xiāng [Xŭbŭ Xiāng]许堡乡Rural TownshipHūlán Qū25,495
Xuéyuànlù Jiēdào学院路街道Urban SubdistrictHūlán Qū91,896
Yàbùlì Línyèjú亚布力林业局Township-like AreaShàngzhì Shì34,187
Yàbùlì Zhèn亚布力镇TownShàngzhì Shì46,546
Yàgōu Jiēdào亚沟街道Urban SubdistrictĀchéng Qū14,194
Yánglín Xiāng杨林乡Rural TownshipHūlán Qū27,799
Yángshù Jiēdào杨树街道Urban SubdistrictĀchéng Qū28,907
Yánhé Zhèn延河镇TownYánshòu Xiàn21,084
Yánjiāgăng Nóngchăng闫家岗农场Township-like AreaDàolĭ Qū2,318
Yánshòu Zhèn延寿镇TownYánshòu Xiàn80,501
Yāobŭ Jiēdào [incl. Sāndiàn Jiēdào]腰堡街道Urban SubdistrictHūlán Qū26,549
Yīlán Nóngchăng依兰农场Township-like AreaYīlán Xiàn2,887
Yīlánxiàn Línyèjú依兰县林业局Township-like AreaYīlán Xiàn3,029
Yīlán Zhèn依兰镇TownYīlán Xiàn90,667
Yīmiànpō Zhèn一面坡镇TownShàngzhì Shì34,086
Yíngchéngzi Mănzú Xiāng营城子满族乡Rural TownshipWŭcháng Shì19,929
Yínglán Cháoxiānzú Xiāng迎兰朝鲜族乡Rural TownshipYīlán Xiàn24,162
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipBīn Xiàn12,988
Yŏngshèng Zhèn永胜镇TownShuāngchéng Qū17,363
Yŏngyuán Zhèn永源镇TownDàowài Qū38,692
Yŏuxié Jiēdào友协街道Urban SubdistrictPíngfáng Qū28,301
Yuánbăo Zhèn元宝镇TownShàngzhì Shì23,107
Yúchí Xiāng鱼池乡Rural TownshipShàngzhì Shì8,202
Yuèjìn Jiēdào跃进街道Urban SubdistrictNángăng Qū33,084
Yúgōng Xiāng愚公乡Rural TownshipYīlán Xiàn36,494
Yùhé Zhèn玉河镇TownYánshòu Xiàn21,616
Yùquán Jiēdào玉泉街道Urban SubdistrictĀchéng Qū29,922
Yúshù Zhèn榆树镇TownDàolĭ Qū25,668
Zhàolín Jiēdào兆麟街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū30,723
Zhèndōng Xiāng镇东乡Rural TownshipBāyàn Xiàn13,660
Zhèngyánghé Jiēdào正阳河街道Urban SubdistrictDàolĭ Qū74,891
Zhènjiāng Jiēdào振江街道Urban SubdistrictDàowài Qū11,577
Zhēnzhūshān Xiāng珍珠山乡Rural TownshipShàngzhì Shì14,776
Zhìguăng Xiāng志广乡Rural TownshipWŭcháng Shì24,625
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYánshòu Xiàn14,598
Zhōujiā Jiēdào周家街道Urban SubdistrictShuāngchéng Qū33,796

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).