Home
Show Map

Yáng Xiàn

County in Hànzhōng Shì / 汉中市

County

The population of Yáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yáng Xiàn洋县County383,981
Hànzhōng Shì汉中市Prefecture-level City3,416,196

Contents: Townships

The population of the townships in Yáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishí Xiāng白石乡Rural TownshipYáng Xiàn5,886
Bālĭguān Zhèn八里关镇TownYáng Xiàn3,134
Căomiào Xiāng草庙乡Rural TownshipYáng Xiàn13,696
Chángxī Xiāng长溪乡Rural TownshipYáng Xiàn6,535
Guāndì Zhèn关帝镇TownYáng Xiàn5,849
Guànxī Zhèn贯溪镇TownYáng Xiàn16,285
Huáishùguān Zhèn槐树关镇TownYáng Xiàn25,643
Huáng'ān Zhèn黄安镇TownYáng Xiàn15,306
Huángjiāyíng Zhèn黄家营镇TownYáng Xiàn13,035
Huángjīnxiá Zhèn黄金峡镇TownYáng Xiàn9,788
Huáyáng Zhèn华阳镇TownYáng Xiàn6,766
Jīnshuĭ Zhèn金水镇TownYáng Xiàn8,889
Lóngtíng Zhèn龙亭镇TownYáng Xiàn22,856
Măchàng Zhèn马畅镇TownYáng Xiàn15,552
Máopíng Zhèn茅坪镇TownYáng Xiàn5,907
Móziqiáo Zhèn磨子桥镇TownYáng Xiàn26,667
Qīshì Jiēdào戚氏街道办事处Urban SubdistrictYáng Xiàn23,827
Sāngxī Zhèn桑溪镇TownYáng Xiàn7,713
Shíguān Xiāng石关乡Rural TownshipYáng Xiàn4,628
Sìláng Xiāng四郎乡Rural TownshipYáng Xiàn8,283
Xiècūn Zhèn谢村镇TownYáng Xiàn38,466
Xūshuĭ Zhèn胥水镇TownYáng Xiàn18,332
Yāngtián Xiāng秧田乡Rural TownshipYáng Xiàn4,482
Yángzhōu Jiēdào洋州街道办事处Urban SubdistrictYáng Xiàn64,349
Yáopíng Xiāng窑坪乡Rural TownshipYáng Xiàn1,311
Yìshuĭ Zhèn溢水镇TownYáng Xiàn10,796

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).