Home
Show Map

China: Areas subordinated to Hăinán Province

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) that are subordinated to Hăinán province.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Lízú Zìzhìxiàn白沙黎族自治县Autonomous County167,918
Băotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn保亭黎族苗族自治县Autonomous County146,684
Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn昌江黎族自治县Autonomous County223,839
Chéngmài Xiàn澄迈县County467,161
Dìng'ān Xiàn定安县County284,614
Dōngfāng Shì东方市County-level City408,309
Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn乐东黎族自治县Autonomous County458,875
Língāo Xiàn临高县County427,873
Língshuĭ Lízú Zìzhìxiàn陵水黎族自治县Autonomous County320,468
Qiónghăi Shì琼海市County-level City483,217
Qióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn琼中黎族苗族自治县Autonomous County174,076
Túnchāng Xiàn屯昌县County256,931
Wànníng Shì万宁市County-level City545,597
Wénchāng Shì文昌市County-level City537,426
Wŭzhĭshān Shì五指山市County-level City104,119
Hăinán Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà海南省省直辖县级行政区划directly administered5,007,107

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in areas that are subordinated to Hăinán province.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāngxī Zhèn邦溪镇TownBáishā Lízú Zìzhìxiàn11,110
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownDōngfāng Shì32,713
Băochéng Zhèn保城镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn33,138
Bàoluó Zhèn抱罗镇TownWénchāng Shì12,893
Bàoyóu Zhèn抱由镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn58,011
Bāsuŏ Zhèn八所镇TownDōngfāng Shì167,636
Bĕidà Zhèn北大镇TownWànníng Shì19,856
Bĕnhào Zhèn本号镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn29,295
Bīncūnshān Huáqiáo Nóngchăng彬村山华侨农场Township-like AreaQiónghăi Shì5,913
Bó'áo Zhèn博鳌镇TownQiónghăi Shì27,155
Bóhòu Zhèn博厚镇TownLíngāo Xiàn34,487
Bōlián Zhèn波莲镇TownLíngāo Xiàn26,712
Chāhé Zhèn叉河镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn11,965
Chángfēng Zhèn长丰镇TownWànníng Shì30,248
Chànghăo Xiāng畅好乡Rural TownshipWŭzhĭshān Shì5,130
Chānghuà Zhèn昌化镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn21,011
Chángpō Zhèn长坡镇TownQiónghăi Shì44,326
Chāngsă Zhèn昌洒镇TownWénchāng Shì15,980
Chángzhēng Zhèn长征镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn6,966
Chóngxīng Zhèn重兴镇TownWénchāng Shì26,974
Dă'ān Zhèn打安镇TownBáishā Lízú Zìzhìxiàn13,574
Dà'ān Zhèn大安镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn25,239
Dàfēng Zhèn大丰镇TownChéngmài Xiàn13,470
Dàlù Zhèn大路镇TownQiónghăi Shì24,923
Dàmào Zhèn大茂镇TownWànníng Shì25,309
Dàtián Zhèn大田镇TownDōngfāng Shì26,743
Diàolóu Zhèn调楼镇TownLíngāo Xiàn48,992
Diàoluóshān Xiāng吊罗山乡Rural TownshipQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn5,665
Dìngchéng Zhèn定城镇TownDìng'ān Xiàn86,367
Dōng'ào Zhèn东澳镇TownWànníng Shì36,401
Dōngfāng Huáqiáo Nóngchăng东方华侨农场Township-like AreaDōngfāng Shì8,025
Dōnggé Zhèn东阁镇TownWénchāng Shì20,393
Dōnghé Zhèn东河镇TownDōngfāng Shì21,732
Dōngjiāo Zhèn东郊镇TownWénchāng Shì39,850
Dōnglù Zhèn东路镇TownWénchāng Shì20,874
Dōngyīng Zhèn东英镇TownLíngāo Xiàn22,804
Duōwén Zhèn多文镇TownLíngāo Xiàn19,733
Fānyáng Zhèn番阳镇TownWŭzhĭshān Shì8,228
Fēngmù Zhèn枫木镇TownTúnchāng Xiàn13,452
Féngpō Zhèn冯坡镇TownWénchāng Shì11,747
Fóluó Zhèn佛罗镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn33,844
Fùlóng Xiāng阜龙乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn4,926
Fúshān Zhèn福山镇TownChéngmài Xiàn17,008
Fùwén Zhèn富文镇TownDìng'ān Xiàn13,841
Gănchéng Zhèn感城镇TownDōngfāng Shì45,365
Gōngpō Zhèn公坡镇TownWénchāng Shì9,906
Guāngpō Zhèn光坡镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn22,456
Guóyíng Báishā Nóngchăng国营白沙农场Township-like AreaBáishā Lízú Zìzhìxiàn7,616
Guóyíng Bāngxī Nóngchăng国营邦溪农场Township-like AreaBáishā Lízú Zìzhìxiàn10,397
Guóyíng Băoguó Nóngchăng国营保国农场Township-like AreaLèdōng Lízú Zìzhìxiàn14,873
Guóyíng Bàwánglĭng Línchăng国营霸王岭林场Township-like AreaChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn1,818
Guóyíng Chànghăo Nóngchăng国营畅好农场Township-like AreaWŭzhĭshān Shì7,082
Guóyíng Chángzhēng Nóngchăng国营长征农场Township-like AreaQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn7,771
Guóyíng Diàoluóshān Línyè Gōngsī国营吊罗山林业公司Township-like AreaLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn1,706
Guóyíng Dōnghé Nóngchăng国营东和农场Township-like AreaWànníng Shì13,043
Guóyíng Dōnghóng Nóngchăng国营东红农场Township-like AreaQiónghăi Shì9,718
Guóyíng Dōnglù Nóngchăng国营东路农场Township-like AreaWénchāng Shì4,170
Guóyíng Dōngshēng Nóngchăng国营东升农场Township-like AreaQiónghăi Shì5,543
Guóyíng Dōngtài Nóngchăng国营东太农场Township-like AreaQiónghăi Shì24,860
Guóyíng Dōngxīng Nóngchăng国营东兴农场Township-like AreaWànníng Shì21,880
Guóyíng Guăngbà Nóngchăng国营广坝农场Township-like AreaDōngfāng Shì15,777
Guóyíng Hóngguāng Nóngchăng国营红光农场Township-like AreaChéngmài Xiàn20,987
Guóyíng Hónghuá Nóngchăng国营红华农场Township-like AreaLíngāo Xiàn24,768
Guóyíng Hónglín Nóngchăng国营红林农场Township-like AreaChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn11,969
Guóyíng Jiāchāi Nóngchăng国营加钗农场Township-like AreaQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn6,027
Guóyíng Jiālái Nóngchăng国营加来农场Township-like AreaLíngāo Xiàn29,445
Guóyíng Jiānfēng Lĭng Línyè Gōngsī国营尖峰岭林业公司Township-like AreaLèdōng Lízú Zìzhìxiàn5,846
Guóyíng Jīn'ān Nóngchăng国营金安农场Township-like AreaChéngmài Xiàn9,508
Guóyíng Jīnjiāng Nóngchăng国营金江农场Township-like AreaBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn21,732
Guóyíng Jīnjīlĭng Nóngchăng国营金鸡岭农场Township-like AreaDìng'ān Xiàn5,289
Guóyíng Lèguāng Nóngchăng国营乐光农场Township-like AreaLèdōng Lízú Zìzhìxiàn14,635
Guóyíng Límŭshān Línyè Gōngsī国营黎母山林业公司Township-like AreaQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn672
Guóyíng Lĭngmén Nóngchăng国营岭门农场Township-like AreaLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn12,874
Guóyíng Lóngjiāng Nóngchăng国营龙江农场Township-like AreaBáishā Lízú Zìzhìxiàn25,373
Guóyíng Luódòu Nóngchăng国营罗豆农场Township-like AreaWénchāng Shì11,852
Guóyíng Nánhăi Nóngchăng国营南海农场Township-like AreaDìng'ān Xiàn19,169
Guóyíng Nánpíng Nóngchăng国营南平农场Township-like AreaLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn12,532
Guóyíng Nányáng Nóngchăng国营南阳农场Township-like AreaWénchāng Shì4,333
Guóyíng Sāndào Nóngchăng国营三道农场Township-like AreaBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn6,645
Guóyíng Shānróng Nóngchăng国营山荣农场Township-like AreaLèdōng Lízú Zìzhìxiàn9,331
Guóyíng Wūshí Nóngchăng国营乌石农场Township-like AreaQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn14,287
Guóyíng Xīdá Nóngchăng国营西达农场Township-like AreaChéngmài Xiàn53,122
Guóyíng Xīnxīng Nóngchăng国营新星农场Township-like AreaBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn13,158
Guóyíng Xīnzhōng Nóngchăng国营新中农场Township-like AreaWànníng Shì27,642
Guóyíng Yángjiāng Nóngchăng国营阳江农场Township-like AreaQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn19,584
Guóyíng Yīnggē Hăiyán Chăng 国营莺歌海盐场Township-like AreaLèdōng Lízú Zìzhìxiàn3,554
Guóyíng Zhōngjiàn Nóngchăng国营中建农场Township-like AreaTúnchāng Xiàn20,831
Guóyíng Zhōngkūn Nóngchăng国营中坤农场Township-like AreaTúnchāng Xiàn24,894
Guóyíng Zhōngruì Nóngchăng国营中瑞农场Township-like AreaDìng'ān Xiàn8,970
Hăinán Kuàngyè Liánhé Yŏuxiàn Gōngsī海南矿业联合有限公司Township-like AreaChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn27,783
Hăiwĕi Zhèn海尾镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn25,568
Hànlín Zhèn翰林镇TownDìng'ān Xiàn14,692
Hélè Zhèn和乐镇TownWànníng Shì57,165
Hépíng Zhèn和平镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn8,452
Héshè Zhèn和舍镇TownLíngāo Xiàn23,366
Hóngmáo Zhèn红毛镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn8,153
Hòu'ān Zhèn后安镇TownWànníng Shì43,845
Huángliú Zhèn黄流镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn58,628
Huángtóng Zhèn皇桐镇TownLíngāo Xiàn19,753
Huángzhú Zhèn黄竹镇TownDìng'ān Xiàn10,317
Huìshān Zhèn会山镇TownQiónghăi Shì8,281
Huìwén Zhèn会文镇TownWénchāng Shì30,644
Jiājī Zhèn嘉积镇TownQiónghăi Shì165,920
Jiālè Zhèn加乐镇TownChéngmài Xiàn20,016
Jiāmào Zhèn加茂镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn8,842
Jiānfēng Zhèn尖峰镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn22,034
Jiāngbiān Xiāng江边乡Rural TownshipDōngfāng Shì6,234
Jīnbō Xiāng金波乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn4,015
Jīnjiāng Zhèn金江镇TownChéngmài Xiàn142,948
Jĭnshān Zhèn锦山镇TownWénchāng Shì35,100
Jiŭsuŏ Zhèn九所镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn74,141
Lăochéng Zhèn老城镇TownChéngmài Xiàn59,156
Léimíng Zhèn雷鸣镇TownDìng'ān Xiàn25,200
Lí'ān Zhèn黎安镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn16,257
Lìguó Zhèn利国镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn45,366
Lĭjì Zhèn礼纪镇TownWànníng Shì38,919
Límŭshān Zhèn黎母山镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn16,645
Línchéng Zhèn临城镇TownLíngāo Xiàn112,640
Lĭngkŏu Zhèn岭口镇TownDìng'ān Xiàn21,293
Liùgōng Xiāng六弓乡Rural TownshipBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn6,399
Liùlián Línchăng六连林场Township-like AreaWànníng Shì455
Lóngguăng Zhèn隆广镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn19,240
Lónggŭn Zhèn龙滚镇TownWànníng Shì22,075
Lónghé Zhèn龙河镇TownDìng'ān Xiàn26,198
Lónghú Zhèn龙湖镇TownDìng'ān Xiàn17,601
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownQiónghăi Shì18,385
Lónglóu Zhèn龙楼镇TownWénchāng Shì20,427
Lóngmén Zhèn龙门镇TownDìng'ān Xiàn19,814
Máodào Xiāng毛道乡Rural TownshipWŭzhĭshān Shì4,802
Máogăn Xiāng毛感乡Rural TownshipBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn3,412
Máoyáng Zhèn毛阳镇TownWŭzhĭshān Shì12,723
Nánbăo Zhèn南宝镇TownLíngāo Xiàn13,157
Nánkāi Xiāng南开乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn4,583
Nánkūn Zhèn南坤镇TownTúnchāng Xiàn29,847
Nánlín Xiāng南林乡Rural TownshipBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn4,619
Nánlǚ Zhèn南吕镇TownTúnchāng Xiàn24,706
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownWànníng Shì10,582
Nánshèng Zhèn南圣镇TownWŭzhĭshān Shì8,277
Pénglái Zhèn蓬莱镇TownWénchāng Shì15,100
Pōxīn Zhèn坡心镇TownTúnchāng Xiàn10,274
Pūqián Zhèn铺前镇TownWénchāng Shì34,027
Qiānjiā Zhèn千家镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn26,719
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownChéngmài Xiàn19,171
Qīchā Zhèn七叉镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn14,937
Qīfāng Zhèn七坊镇TownBáishā Lízú Zìzhìxiàn22,415
Qīngsōng Xiāng青松乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn8,277
Qúnyīng Xiāng群英乡Rural TownshipLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn6,154
Rénxīng Zhèn仁兴镇TownChéngmài Xiàn7,906
Róngbāng Xiāng荣邦乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn6,034
Ruìxī Zhèn瑞溪镇TownChéngmài Xiàn26,359
Sāncái Zhèn三才镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn12,105
Sāndào Zhèn三道镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn10,358
Sāngèngluó Zhèn三更罗镇TownWànníng Shì9,901
Sānjiā Zhèn三家镇TownDōngfāng Shì27,948
Shàng'ān Xiāng上安乡Rural TownshipQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn6,113
Shāngēn Zhèn山根镇TownWànníng Shì11,691
Shíbì Zhèn石壁镇TownQiónghăi Shì14,702
Shílíng Zhèn什玲镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn13,284
Shílù Zhèn石碌镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn61,258
Shíyuètián Zhèn十月田镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn20,384
Shíyùn Xiāng什运乡Rural TownshipQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn4,900
Shuĭmăn Xiāng水满乡Rural TownshipWŭzhĭshān Shì3,831
Sìgèng Zhèn四更镇TownDōngfāng Shì26,952
Tánmén Zhèn潭门镇TownQiónghăi Shì31,322
Tánniú Zhèn潭牛镇TownWénchāng Shì32,763
Tăyáng Zhèn塔洋镇TownQiónghăi Shì25,256
Tiān'ān Xiāng天安乡Rural TownshipDōngfāng Shì12,137
Tímĕng Xiāng提蒙乡Rural TownshipLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn16,154
Tōngshén Zhèn [Chōngshān Zhèn]通什镇TownWŭzhĭshān Shì54,046
Túnchéng Zhèn屯城镇TownTúnchāng Xiàn86,474
Wànchéng Zhèn万城镇TownWànníng Shì140,015
Wànchōng Zhèn万冲镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn24,081
Wángxià Xiāng王下乡Rural TownshipChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn2,942
Wānlĭng Zhèn湾岭镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn19,208
Wànquán Zhèn万泉镇TownQiónghăi Shì26,235
Wénchéng Zhèn文城镇TownWénchāng Shì143,759
Wēngtián Zhèn翁田镇TownWénchāng Shì27,569
Wénjiào Zhèn文教镇TownWénchāng Shì19,065
Wénluó Zhèn文罗镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn13,481
Wénrú Zhèn文儒镇TownChéngmài Xiàn23,393
Wūliè Zhèn乌烈镇TownChāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn24,204
Wūpō Zhèn乌坡镇TownTúnchāng Xiàn16,967
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn11,915
Xīchāng Zhèn西昌镇TownTúnchāng Xiàn7,584
Xīncūn Zhèn新村镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn26,574
Xīnglóng Huáqiáo Nóngchăng兴隆华侨农场Township-like AreaWànníng Shì36,570
Xīnlóng Zhèn新龙镇TownDōngfāng Shì17,047
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownTúnchāng Xiàn21,902
Xīnyíng Zhèn新盈镇TownLíngāo Xiàn52,016
Xīnzhèng Zhèn新政镇TownBăotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn13,182
Xīnzhú Zhèn新竹镇TownDìng'ān Xiàn15,863
Xìshuĭ Xiāng细水乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn5,368
Yáchā Zhèn牙叉镇TownBáishā Lízú Zìzhìxiàn37,846
Yángjiāng Zhèn阳江镇TownQiónghăi Shì23,792
Yēlín Zhèn椰林镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn90,715
Yīnggēhăi Zhèn莺歌海镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn17,814
Yínggēn Zhèn营根镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn41,835
Yīngzhōu Zhèn英州镇TownLíngshuĭ Lízú Zìzhìxiàn40,925
Yŏngfā Zhèn永发镇TownChéngmài Xiàn34,274
Yuánmén Xiāng元门乡Rural TownshipBáishā Lízú Zìzhìxiàn6,384
Zhìzhòng Zhèn志仲镇TownLèdōng Lízú Zìzhìxiàn24,759
Zhōngpíng Zhèn中平镇TownQióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn7,798
Zhōngxīng Zhèn中兴镇TownChéngmài Xiàn19,843
Zhōngyuán Zhèn中原镇TownQiónghăi Shì26,886

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).