Home
Show Map

Qióngshān Qū

District in Hăikŏu Shì / 海口市

District

The population of Qióngshān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qióngshān Qū琼山区District479,958
Hăikŏu Shì海口市Prefecture-level City2,046,170

Contents: Townships

The population of the townships in Qióngshān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàpō Zhèn大坡镇TownQióngshān Qū10,044
Fŭchéng Zhèn府城镇TownQióngshān Qū240,040
Guóxīng Jiēdàobàn国兴街道办Urban SubdistrictQióngshān Qū62,099
Guóyíngdōngchāng Nóngchăng国营东昌农场Township-like AreaQióngshān Qū10,717
Guóyínghóngmíng Nóngchăng国营红明农场Township-like AreaQióngshān Qū17,055
Hóngqí Zhèn红旗镇TownQióngshān Qū21,706
Jiăzi Zhèn甲子镇TownQióngshān Qū22,273
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownQióngshān Qū23,243
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownQióngshān Qū29,530
Sānménpō Zhèn三门坡镇TownQióngshān Qū21,828
Shĕngchángchāngméikuàng 省长昌煤矿Township-like AreaQióngshān Qū3,650
Shĕnglĭngjiăorèdàizuòwùchăng 省岭脚热带作物场Township-like AreaQióngshān Qū1,224
Yúnlóng Zhèn云龙镇TownQióngshān Qū16,549

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).