Home
Show Map

China: Hăidōng Shì (Qīnghăi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hăidōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huàlóng Huízú Zìzhìxiàn化隆回族自治县Autonomous County203,317
Hùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn互助土族自治县Autonomous County356,437
Lèdū Qū乐都区District260,184
Mínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn民和回族土族自治县Autonomous County350,118
Píng'ān Qū平安区District102,975
Xúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn循化撒拉族自治县Autonomous County123,814
Hăidōng Shì海东市Prefecture-level City1,396,845

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hăidōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ángsīduō Zhèn昂思多镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn16,739
Āshínú Xiāng阿什奴乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn3,881
Báizhuāng Zhèn白庄镇TownXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn20,919
Bāyàn Zhèn巴燕镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn38,315
Bāzànggōu Xiāng巴藏沟乡Rural TownshipPíng'ān Qū3,034
Bāzhā Zàngzú Xiāng巴扎藏族乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn4,430
Bāzhōu Zhèn巴州镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn18,110
Bĕishān Xiāng北山乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn3,408
Càijiābăo Xiāng蔡家堡乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn6,688
Cháfŭ Zàngzú Xiāng查甫藏族乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn5,555
Cháhàndūsī Xiāng查汗都斯乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn11,679
Chéngtái Xiāng城台乡Rural TownshipLèdū Qū3,656
Chuānkŏu Zhèn川口镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn69,252
Chūmá Xiāng初麻乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn5,841
Dálā Xiāng达拉乡Rural TownshipLèdū Qū7,309
Dānmá Zhèn丹麻镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn19,174
Dàowéi Zàngzú Xiāng道帏藏族乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn11,635
Dàzhuāng Xiāng大庄乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn10,404
Déhénglóng Xiāng德恒隆乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn9,699
Dōnggōu Xiāng东沟乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn20,075
Dōnghé Xiāng东和乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn16,337
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn9,715
Èrtáng Xiāng二塘乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn8,244
Fēngduī Xiāng峰堆乡Rural TownshipLèdū Qū5,102
Găléng Zàngzú Xiāng尕楞藏族乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn5,169
Gāndū Zhèn甘都镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn20,536
Găngchá Zàngzú Xiāng岗察藏族乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn1,912
Gāngōu Xiāng甘沟乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn11,444
Gāodiàn Zhèn高店镇TownLèdū Qū8,388
Gāomiào Zhèn高庙镇TownLèdū Qū23,398
Gāozhài Zhèn高寨镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn12,903
Gōngbóxiá Guănlĭ Wĕiyuánhuì公伯峡管理委员会Township-like AreaHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn3,097
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipLèdū Qū7,473
Guāntíng Zhèn官亭镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn15,778
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipPíng'ān Qū8,650
Gŭshàn Zhèn古鄯镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn21,856
Hālāzhígōu Xiāng哈拉直沟乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn13,686
Hétáozhuāng Xiāng核桃庄乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn9,346
Hóngshuĭquán Xiāng洪水泉乡Rural TownshipPíng'ān Qū2,760
Hóngshuĭ Zhèn洪水镇TownLèdū Qū16,095
Hóngyázigōu Xiāng红崖子沟乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn16,650
Jiādìng Zhèn加定镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn7,079
Jiēzi Zhèn街子镇TownXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn17,256
Jīnyuán Zàngzú Xiāng金源藏族乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn6,551
Jīshí Zhèn积石镇TownXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn33,022
Jùtán Zhèn瞿昙镇TownLèdū Qū18,601
Lĭ'èrbăo Zhèn李二堡镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn16,331
Lĭjiāxiá Guănlĭ Wĕiyuánhuì李家峡管理委员会Township-like AreaHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn178
Lĭjiā Xiāng李家乡Rural TownshipLèdū Qū8,132
Línchuān Xiāng林川乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn22,921
Lóngzhì Xiāng隆治乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn7,636
Lúhuā Xiāng芦花乡Rural TownshipLèdū Qū7,516
Măchăng Xiāng马厂乡Rural TownshipLèdū Qū3,699
Măchăngyuán Xiāng马场垣乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn19,855
Mănpíng Zhèn满坪镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn14,362
Măyíng Xiāng马营乡Rural TownshipLèdū Qū10,189
Măyíng Zhèn马营镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn22,415
Nánménxiá Zhèn南门峡镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn17,280
Niănbó Zhèn碾伯镇TownLèdū Qū75,934
Píng'ān Zhèn平安镇TownPíng'ān Qū57,152
Pútái Xiāng蒲台乡Rural TownshipLèdū Qū11,803
Qiánhé Xiāng前河乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn8,797
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn13,545
Qúnkē Zhèn群科镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn23,400
Sānhé Zhèn三合镇TownPíng'ān Qū8,411
Shāgōu Xiāng沙沟乡Rural TownshipPíng'ān Qū7,496
Shāliánbăo Xiāng沙连堡乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn4,106
Shídàcāng Xiāng石大仓乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn5,721
Shíhuīyáo Xiāng石灰窑乡Rural TownshipPíng'ān Qū4,849
Shòulè Zhèn寿乐镇TownLèdū Qū22,227
Sōngduō Zàngzú Xiāng松多藏族乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn5,821
Sōngshù Xiāng松树乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn6,709
Táizi Xiāng台子乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn20,425
Tăjiā Zàngzú Xiāng塔加藏族乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn3,938
Tángchuān Zhèn塘川镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn38,407
Wēiyuăn Zhèn威远镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn66,490
Wéndū Zàngzú Xiāng文都藏族乡Rural TownshipXúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn8,677
Wŭfēng Zhèn五峰镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn22,775
Wŭshí Zhèn五十镇TownHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn18,067
Xiámén Zhèn峡门镇TownMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn12,483
Xiăoxiá Zhèn小峡镇TownPíng'ān Qū10,623
Xiàyíng Xiāng下营乡Rural TownshipLèdū Qū3,635
Xièjiātān Xiāng谢家滩乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn6,671
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn19,442
Xìng'ér Xiāng杏儿乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn4,088
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn7,022
Xióngxiān Zàngzú Xiāng雄先藏族乡Rural TownshipHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn8,233
Xīshān Xiāng西山乡Rural TownshipHùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn17,514
Yáshígă Zhèn牙什尕镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn13,580
Yŭrùn Zhèn雨润镇TownLèdū Qū14,515
Zhābā Zhèn扎巴镇TownHuàlóng Huízú Zìzhìxiàn19,032
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipLèdū Qū6,689
Zhōngchuān Xiāng中川乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn24,130
Zhōnglĭng Xiāng中岭乡Rural TownshipLèdū Qū5,823
Zhuăndăo Xiāng转导乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn15,074
Zŏngbăo Xiāng总堡乡Rural TownshipMínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn12,176

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).