Home
Show Map

China: Gùyuán Shì (Níngxià)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Gùyuán Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jīngyuán Xiàn泾源县County101,026
Lóngdé Xiàn隆德县County160,754
Péngyáng Xiàn彭阳县County200,201
Xījí Xiàn西吉县County354,321
Yuánzhōu Qū原州区District411,854
Gùyuán Shì固原市Prefecture-level City1,228,156

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Gùyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyáng Zhèn白阳镇TownPéngyáng Xiàn52,691
Báiyá Xiāng白崖乡Rural TownshipXījí Xiàn13,665
Căomiào Xiāng草庙乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn11,253
Chéngguān Zhèn [incl. Liùpánshān Jiēdào]城关镇TownLóngdé Xiàn39,117
Chéngyáng Xiāng城阳乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn15,352
Chénjìn Xiāng陈靳乡Rural TownshipLóngdé Xiàn5,634
Dàwān Xiāng大湾乡Rural TownshipJīngyuán Xiàn10,201
Diàn'ān Xiāng奠安乡Rural TownshipLóngdé Xiàn6,387
Fènglĭng Xiāng凤岭乡Rural TownshipLóngdé Xiàn10,598
Féngzhuāng Xiāng冯庄乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn7,174
Guāntīng Zhèn [incl. Qīnghé Zhèn]官厅镇TownYuánzhōu Qū41,571
Guānzhuāng Xiāng观庄乡Rural TownshipLóngdé Xiàn17,592
Gŭchéng Zhèn古城镇TownPéngyáng Xiàn22,259
Hăoshuĭ Xiāng好水乡Rural TownshipLóngdé Xiàn6,878
Héchuān Xiāng河川乡Rural TownshipYuánzhōu Qū8,591
Hónghé Zhèn红河镇TownPéngyáng Xiàn17,833
Hóngyào Xiāng红耀乡Rural TownshipXījí Xiàn7,160
Huánghuā Xiāng黄花乡Rural TownshipJīngyuán Xiàn9,383
Huŏshízhài Xiāng火石寨乡Rural TownshipXījí Xiàn11,669
Jiāngtái Jiēdào [Jiāngtái Xiāng]将台堡镇Urban SubdistrictXījí Xiàn18,564
Jiāochà Xiāng交岔乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn4,554
Jīnghéyuán Zhèn泾河源镇TownJīngyuán Xiàn18,147
Jíqiáng Zhèn吉强镇TownXījí Xiàn79,348
Kāichéng Zhèn开城镇TownYuánzhōu Qū31,516
Liáncái Zhèn联财镇TownLóngdé Xiàn9,594
Liùpánshān Zhèn六盘山镇TownJīngyuán Xiàn13,344
Luówā Xiāng罗洼乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn5,008
Măjiàn Xiāng马建乡Rural TownshipXījí Xiàn13,961
Mălián Xiāng马莲乡Rural TownshipXījí Xiàn15,155
Mèngyuán Xiāng孟塬乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn11,365
Nánguān Jiēdào [incl. Zhōngshān Jiēdào, Gǔyàn Jiēdào, Běiyuán Jiēdào]南关街道Urban SubdistrictYuánzhōu Qū142,505
Péngbăo Zhèn彭堡镇TownYuánzhōu Qū21,652
Piānchéng Xiāng偏城乡Rural TownshipXījí Xiàn19,706
Píngfēng Zhèn平峰镇TownXījí Xiàn17,972
Sānyíng Zhèn三营镇TownYuánzhōu Qū43,237
Shāgōu Xiāng沙沟乡Rural TownshipXījí Xiàn12,500
Shānhé Xiāng山河乡Rural TownshipLóngdé Xiàn6,536
Shātáng Zhèn沙塘镇TownLóngdé Xiàn12,523
Shénlín Xiāng神林乡Rural TownshipLóngdé Xiàn8,832
Shízì Xiāng什字乡Rural TownshipXījí Xiàn16,727
Tànshān Xiāng炭山乡Rural TownshipYuánzhōu Qū9,490
Tiánpíng Xiāng田坪乡Rural TownshipXījí Xiàn9,130
Tóuyíng Zhèn头营镇TownYuánzhōu Qū43,698
Wángmín Xiāng王民乡Rural TownshipXījí Xiàn8,638
Wángwā Zhèn王洼镇TownPéngyáng Xiàn20,300
Wēnbăo Xiāng温堡乡Rural TownshipLóngdé Xiàn18,308
Xiāngshuĭ Zhèn香水镇TownJīngyuán Xiàn29,798
Xiăochà Xiāng小岔乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn4,317
Xiāohé Xiāng硝河乡Rural TownshipXījí Xiàn12,932
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXījí Xiàn35,705
Xīngpíng Xiāng兴平乡Rural TownshipXījí Xiàn15,633
Xīngshèng Xiāng兴盛乡Rural TownshipJīngyuán Xiàn8,486
Xīnjí Xiāng新集乡Rural TownshipPéngyáng Xiàn28,095
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipJīngyuán Xiàn11,667
Xīnyíng Xiāng新营乡Rural TownshipXījí Xiàn22,428
Xītān Xiāng西滩乡Rural TownshipXījí Xiàn9,796
Yánghé Xiāng杨河乡Rural TownshipLóngdé Xiàn10,585
Zhàikē Xiāng寨科乡Rural TownshipYuánzhōu Qū10,762
Zhāngchéng Xiāng张程乡Rural TownshipLóngdé Xiàn8,170
Zhāngyì Zhèn张易镇TownYuánzhōu Qū34,141
Zhènhú Xiāng震湖乡Rural TownshipXījí Xiàn13,632
Zhōnghé Xiāng中河乡Rural TownshipYuánzhōu Qū24,691

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).