Home
Show Map

China: Guìyáng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guìyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyún Qū白云区District264,496
Guānshānhú Qū [← Wūdāng Qū]观山湖区District183,704
Huāxī Qū [incl. Xiăohé Qū]花溪区District607,051
Kāiyáng Xiàn开阳县County358,248
Nánmíng Qū南明区District829,326
Qīngzhèn Shì清镇市County-level City451,342
Wūdāng Qū乌当区District209,715
Xīfēng Xiàn息烽县County212,897
Xiūwén Xiàn修文县County248,926
Yúnyán Qū云岩区District956,906
Guìyáng Shì贵阳市Prefecture-level City4,322,611

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guìyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ànliú Zhèn暗流镇TownQīngzhèn Shì15,494
Băihuāhú Zhèn百花湖镇TownGuānshānhú Qū16,448
Băiyí Zhèn百宜镇TownWūdāng Qū8,484
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū41,879
Chángjiāng Jiēdào长江街道Urban SubdistrictHuāxī Qū60,571
Chéngguān Zhèn [incl. Zǐxìng Shèqū, Nánshān Shèqū]城关镇TownKāiyáng Xiàn92,956
Dànánmén Jiēdào大南门街道Urban SubdistrictNánmíng Qū13,769
Dăngwŭ Zhèn党武镇TownHuāxī Qū18,252
Dàshāndòng Jiēdào龚家寨街道Urban SubdistrictBáiyún Qū39,920
Dàshí Bùyīzú Xiāng大石布依族乡Rural TownshipXiūwén Xiàn8,339
Dōngfēng Zhèn东风镇TownWūdāng Qū30,860
Dūlā Bùyīzú Xiāng都拉布依族乡Rural TownshipBáiyún Qū13,408
Dūlāyíng Jiēdào都拉营街道Urban SubdistrictBáiyún Qū7,045
Èrgēzhài Jiēdào二戈寨街道Urban SubdistrictNánmíng Qū44,424
Féngsān Zhèn冯三镇TownKāiyáng Xiàn26,766
Gāopō Miáozú Xiāng高坡苗族乡Rural TownshipHuāxī Qū14,197
Gāoxīnlù Jiēdào高新路街道办事处Urban SubdistrictWūdāng Qū75,045
Gāozhài Miáozú Bùyīzú Xiāng高寨苗族布依族乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn17,679
Gōngjiāzhài Jiēdào龚家寨街道Urban SubdistrictBáiyún Qū39,232
Gŭbăo Zhèn谷堡镇TownXiūwén Xiàn17,172
Guìwūlù Jiēdào贵乌路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū96,917
Guìyáng Shì Sānjiāng Nóngchăng贵阳市三江农场Township-like AreaWūdāng Qū901
Guìzhù Jiēdào贵筑街道Urban SubdistrictHuāxī Qū68,866
Hébīn Jiēdào河滨街道Urban SubdistrictNánmíng Qū27,173
Héfēng Bùyīzú Miáozú Xiāng禾丰布依族苗族乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn11,085
Hóngfēnghú Zhèn红枫湖镇TownQīngzhèn Shì43,763
Hòucháo Xiāng后巢乡Rural TownshipNánmíng Qū124,924
Huāguŏyuán Jiēdào花果园街道Urban SubdistrictNánmíng Qū44,297
Huālí Zhèn花梨镇TownKāiyáng Xiàn18,444
Huánchéng Bĕilù Jiēdào环城北路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū19,540
Huánghé Jiēdào黄河街道Urban SubdistrictHuāxī Qū79,465
Húcháo Miáozú Bùyīzú Xiāng湖潮苗族布依族乡Rural TownshipHuāxī Qū25,376
Jīnguān Jiēdào金关街道Urban SubdistrictYúnyán Qū53,280
Jīnhuá Zhèn金华镇TownGuānshānhú Qū41,999
Jīnhuì Jiēdào金惠街道Urban SubdistrictYúnyán Qū9,418
Jīnyā Jiēdào金鸭街道Urban SubdistrictYúnyán Qū83,241
Jīnyáng Jiēdào金阳街道Urban SubdistrictGuānshānhú Qū100,976
Jīnzhōng Zhèn金中镇TownKāiyáng Xiàn24,163
Jīnzhú Jiēdào金竹街道Urban SubdistrictHuāxī Qū18,751
Jiŭ'ān Xiāng久安乡Rural TownshipHuāxī Qū12,373
Jiŭcháng Zhèn久长镇TownXiūwén Xiàn25,276
Jiŭzhuāng Zhèn九庄镇TownXīfēng Xiàn22,238
Liúcháng Miáozú Xiāng流长苗族乡Rural TownshipQīngzhèn Shì37,384
Liúcháng Zhèn流长镇TownXīfēng Xiàn15,432
Liùguăng Zhèn六广镇TownXiūwén Xiàn19,540
Liùtŏng Zhèn六桶镇TownXiūwén Xiàn17,936
Liùtún Zhèn六屯镇TownXiūwén Xiàn10,099
Líwō Zhèn犁倭镇TownQīngzhèn Shì30,365
Lóngchăng Zhèn [incl. Lónggǎng Shèqū]龙场镇TownXiūwén Xiàn83,215
Lóngdòngbǎo Jiēdào龙洞堡街道Urban SubdistrictNánmíng Qū26,551
Lónggăng Zhèn龙岗镇TownKāiyáng Xiàn29,359
Lóngshuĭ Xiāng龙水乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn8,517
Lùwō Zhèn鹿窝镇TownXīfēng Xiàn11,133
Màigé Miáozú Bùyīzú Xiāng麦格苗族布依族乡Rural TownshipQīngzhèn Shì16,422
Màijià Zhèn麦架镇TownBáiyún Qū32,470
Màipíng Zhèn麦坪镇TownHuāxī Qū15,960
Mălíng Bùyīzú Miáozú Xiāng马铃布依族苗族乡Rural TownshipHuāxī Qū6,683
Máoyún Xiāng毛云乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn8,145
Mèngguān Miáozú Bùyīzú Xiāng孟关苗族布依族乡Rural TownshipHuāxī Qū21,885
Mĭpíng Xiāng米坪乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn5,354
Nánjiāng Bùyīzú Miáozú Xiāng南江布依族苗族乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn14,265
Nánlóng Xiāng南龙乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn13,259
Nánmùdù Zhèn楠木渡镇TownKāiyáng Xiàn32,156
Niúchăng Bùyīzú Xiāng牛场布依族乡Rural TownshipBáiyún Qū9,873
Piānpō Bùyīzú Xiāng偏坡布依族乡Rural TownshipWūdāng Qū1,643
Píngqiáo Jiēdào平桥街道Urban SubdistrictHuāxī Qū64,433
Pŭtuólù Jiēdào普陀路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū29,801
Qiánlíng Dōnglù Jiēdào黔灵东路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū47,553
Qiánlíng Zhèn黔灵镇TownYúnyán Qū214,260
Qiántáo Bùyīzú Miáozú Xiāng黔陶布依族苗族乡Rural TownshipHuāxī Qū8,133
Qīnglóng Jiēdào青龙街道Urban SubdistrictQīngzhèn Shì133,053
Qīngshān Miáozú Xiāng青山苗族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn5,134
Qīngxī Jiēdào清溪街道Urban SubdistrictHuāxī Qū32,378
Qīngyán Zhèn青岩镇TownHuāxī Qū30,707
Sānjiāng Jiēdào三江街道Urban SubdistrictHuāxī Qū24,850
Sānqiáo Jiēdào三桥街道Urban SubdistrictYúnyán Qū42,707
Săpíng Zhèn洒坪镇TownXiūwén Xiàn10,932
Shāchōnglù Jiēdào沙冲路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū68,798
Shāwén Zhèn沙文镇TownBáiyún Qū25,841
Shíbăn Zhèn石板镇TownHuāxī Qū21,538
Shídòng Zhèn石硐镇TownXīfēng Xiàn17,330
Shìfŭlù Jiēdào市府路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū13,777
Shìxīlù Jiēdào市西路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū33,449
Shuāngliú Zhèn双流镇TownKāiyáng Xiàn28,656
Shuĭtián Zhèn水田镇TownWūdāng Qū12,986
Tàicíqiáo Jiēdào太慈桥街道Urban SubdistrictNánmíng Qū47,550
Tóuqiáo Jiēdào头桥街道Urban SubdistrictYúnyán Qū78,355
Wángzhuāng Bùyīzú Miáozú Xiāng王庄布依族苗族乡Rural TownshipQīngzhèn Shì17,512
Wèichéng Zhèn卫城镇TownQīngzhèn Shì46,825
Wēiqīnglù Jiēdào威清路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū23,439
Wēnquán Zhèn温泉镇TownXīfēng Xiàn17,934
Xiàbà Zhèn下坝镇TownWūdāng Qū11,560
Xiăobì Bùyīzú Miáozú Xiāng小碧布依族苗族乡Rural TownshipNánmíng Qū18,036
Xiăoqìng Zhèn小箐镇TownXiūwén Xiàn15,698
Xiăozhàibà Zhèn小寨坝镇TownXīfēng Xiàn32,020
Xībĕi Jiēdào溪北街道Urban SubdistrictHuāxī Qū70,436
Xīhúlù Jiēdào西湖路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū74,283
Xīnbăo Bùyīzú Xiāng新堡布依族乡Rural TownshipWūdāng Qū4,052
Xīnchăng Zhèn新场镇TownWūdāng Qū11,010
Xīndiàn Zhèn新店镇TownQīngzhèn Shì39,196
Xīngguānlù Jiēdào兴关路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū58,830
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū24,522
Xīntiān Jiēdào新添街道Urban SubdistrictWūdāng Qū43,426
Xīshān Zhèn西山镇TownXīfēng Xiàn12,980
Yán'ānzhōnglù Jiēdào延安中路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū21,215
Yángchāng Zhèn羊昌镇TownWūdāng Qū9,748
Yănglóngsī Zhèn养龙司镇TownXīfēng Xiàn18,139
Yànlóu Zhèn燕楼镇TownHuāxī Qū12,197
Yànshānhóng Jiēdào艳山红街道Urban SubdistrictBáiyún Qū31,775
Yànshānhóng Zhèn艳山红镇TownBáiyún Qū64,932
Yŏngjìng Zhèn [incl. Xīnhuá Shèqū]永靖镇TownXīfēng Xiàn60,557
Yŏnglè Xiāng永乐乡Rural TownshipNánmíng Qū13,438
Yŏngwēn Zhèn永温镇TownKāiyáng Xiàn14,394
Yóuzhàjiē Jiēdào油榨街街道Urban SubdistrictNánmíng Qū70,421
Yúnguān Xiāng云关乡Rural TownshipNánmíng Qū62,328
Zháijílù Jiēdào宅吉路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū68,388
Zháijí Xiāng宅吉乡Rural TownshipKāiyáng Xiàn13,050
Zhànjiē Zhèn站街镇TownQīngzhèn Shì71,328
Zhāzuŏ Zhèn扎佐镇TownXiūwén Xiàn40,719
Zhōngcáosī Jiēdào中曹司街道Urban SubdistrictNánmíng Qū32,439
Zhōnghuá Bĕilù Jiēdào中华北路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū9,046
Zhōnghuá Nánlù Jiēdào中华南路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū4,965
Zhōnghuá Zhōnglù Jiēdào中华中路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū16,052
Zhōngshān Dōnglù Jiēdào中山东路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū51,851
Zhōngshān Xīlù Jiēdào中山西路街道Urban SubdistrictYúnyán Qū16,515
Zhūchāng Zhèn朱昌镇TownGuānshānhú Qū24,281
Zūnyìlù Jiēdào遵义路街道Urban SubdistrictNánmíng Qū58,801

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.