Home
Show Map

Huángpŭ Qū

District in Guăngzhōu Shì (Guăngdōng)

District

The population of Huángpŭ Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huángpŭ Qū [incl. Luógăng Qū]黄埔区District831,586
Guăngzhōu Shì广州市Sub-provincial City12,701,948

Contents: Townships

The population of the townships in Huángpŭ Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángzhōu Jiēdào长洲街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū36,478
Dàshā Jiēdào大沙街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū44,641
Hóngshān Jiēdào红山街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū42,127
Huángpŭ Jiēdào黄埔街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū64,255
Liánhé Jiēdào联和街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū49,867
Luógăng Jiēdào萝岗街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū45,717
Nángăng Jiēdào南岗街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū76,747
Suìdōng Jiēdào穗东街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū45,025
Wénchōng Jiēdào文冲街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū46,877
Xiàgăng Jiēdào夏港街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū44,528
Xīnlóng Zhèn [Jiŭlóng Zhèn; incl. Jiǔfú Jiēdào, Lónghú Jiēdào]新龙镇TownHuángpŭ Qū93,265
Yŏnghé Jiēdào永和街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū55,044
Yúnbù Jiēdào [incl. Lìlián Jiēdào, Dōngqū Jiēdào]云埔街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū127,486
Yúzhū Jiēdào鱼珠街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū59,529

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).