Home
Show Map

China: Guăngyuán Shì / 广元市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guăngyuán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāngxī Xiàn苍溪县County559,180
Cháotiān Qū朝天区District174,333
Jiàngé Xiàn剑阁县County457,656
Lìzhōu Qū利州区District516,424
Qīngchuān Xiàn青川县County222,253
Wàngcāng Xiàn旺苍县County385,787
Zhāohuà Qū [Yuánbà Qū]昭化区District168,489
Guăngyuán Shì广元市Prefecture-level City2,484,122

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guăngyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báicháo Xiāng白朝乡Rural TownshipLìzhōu Qū5,093
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,531
Báihè Xiāng白鹤乡Rural TownshipCāngxī Xiàn9,797
Báijiā Xiāng白家乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn6,498
Bǎilíngōu Zhèn柏林沟镇TownZhāohuà Qū4,794
Báilóng Zhèn白龙镇TownJiàngé Xiàn14,085
Báiqiáo Zhèn白桥镇TownCāngxī Xiàn10,007
Báishān Xiāng白山乡Rural TownshipCāngxī Xiàn8,487
Báishuĭ Zhèn白水镇TownWàngcāng Xiàn11,044
Bǎiyáng Xiāng柏杨乡Rural TownshipCháotiān Qū3,635
Bǎiyā Xiāng柏垭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,341
Báiyì Zhèn白驿镇TownCāngxī Xiàn15,195
Bāmiào Zhèn八庙镇TownCāngxī Xiàn6,585
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn6,425
Băolún Zhèn宝轮镇TownLìzhōu Qū59,079
Bĕimiào Xiāng北庙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,712
Bēiyā Xiāng碑垭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,635
Cāngxīxiàn Liángzhŏngchăng苍溪县良种场Township-like AreaCāngxī Xiàn3,257
Cāngxīxiànsānxīkŏusēnlín Jīngyíngsuŏ苍溪县三溪口森林经营所Township-like AreaCāngxī Xiàn26
Chábà Xiāng茶坝乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn5,396
Chánglĭng Xiāng长岭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,435
Chánlín Xiāng禅林乡Rural TownshipCāngxī Xiàn5,789
Cháotiān Zhèn朝天镇TownCháotiān Qū29,424
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,884
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownJiàngé Xiàn11,490
Chénjiālĭngshèqū Jiēdào陈家岭社区街道办事处Township-like AreaWàngcāng Xiàn2,738
Chénjiāng Xiāng陈江乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,527
Chénjiā Xiāng陈家乡Rural TownshipCháotiān Qū5,109
Chìhuà Zhèn赤化镇TownLìzhōu Qū9,168
Chuíquán Xiāng垂泉乡Rural TownshipJiàngé Xiàn2,936
Dàbà Xiāng大坝乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn2,513
Dàcháo Xiāng大朝乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,283
Dàdé Xiāng大德乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,737
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn4,049
Dàliăng Xiāng大两乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn5,420
Dàshí Zhèn大石镇TownLìzhōu Qū20,440
Dàtān Zhèn大滩镇TownCháotiān Qū10,206
Dàyuàn Huízú Xiāng大院回族乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn5,097
Diànzi Zhèn店子镇TownJiàngé Xiàn7,373
Dīngjiā Xiāng丁家乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,103
Dōngbà Jiēdào东坝街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū111,452
Dōngbăo Zhèn东宝镇TownJiàngé Xiàn8,657
Dōnghé Zhèn东河镇TownWàngcāng Xiàn81,953
Dōngqīng Zhèn东青镇TownCāngxī Xiàn10,550
Dōngxīhé Zhèn东溪河镇TownCháotiān Qū7,543
Dōngxī Zhèn东溪镇TownCāngxī Xiàn26,607
Fángshí Zhèn房石镇TownQīngchuān Xiàn6,193
Fúqìng Xiāng福庆乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn7,628
Gāochí Xiāng高池乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,968
Gāoguān Zhèn高观镇TownJiàngé Xiàn6,486
Gāopō Zhèn高坡镇TownCāngxī Xiàn16,191
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownWàngcāng Xiàn7,137
Gōngdiàn Xiāng公店乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,423
Gōngnóng Zhèn工农镇TownLìzhōu Qū9,242
Gōngxīng Zhèn公兴镇TownJiàngé Xiàn8,594
Guăngpíng Xiāng广坪乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,938
Guānyīndiàn Xiāng观音店乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn4,539
Guānzhuāng Zhèn关庄镇TownQīngchuān Xiàn5,083
Gŭchéng Xiāng鼓城乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn4,180
Guóguāng Xiāng国光乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,053
Guóhuá Zhèn国华镇TownWàngcāng Xiàn6,947
Hànyáng Zhèn汉阳镇TownJiàngé Xiàn10,927
Hāoxī Huízú Xiāng蒿溪回族乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,781
Hédì Xiāng河地乡Rural TownshipCāngxī Xiàn7,074
Héfēng Xiāng禾丰乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,216
Hèlíng Zhèn鹤龄镇TownJiàngé Xiàn16,868
Héxī Jiēdào河西街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū11,212
Hóngguāng Xiāng红光乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn2,964
Hóngyán Zhèn红岩镇TownZhāohuà Qū3,153
Hŏushī Xiāng吼狮乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,858
Huàlóng Xiāng化龙乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn6,356
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,192
Huángmāo Xiāng黄猫乡Rural TownshipCāngxī Xiàn6,998
Huángpíng Xiāng黄坪乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn5,041
Huángyáng Zhèn黄洋镇TownWàngcāng Xiàn17,558
Huànmă Zhèn唤马镇TownCāngxī Xiàn7,859
Huāshí Xiāng花石乡Rural TownshipCháotiān Qū3,388
Huílónghé Jiēdào回龙河街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū7,808
Hŭtiào Zhèn虎跳镇TownZhāohuà Qū6,024
Jiāchuān Zhèn嘉川镇TownWàngcāng Xiàn38,421
Jiālíng Jiēdào嘉陵街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū60,974
Jiànfēng Xiāng建峰乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn6,087
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownJiàngé Xiàn9,794
Jiāngshí Xiāng江石乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,367
Jiànménguān Zhèn剑门关镇TownJiàngé Xiàn14,236
Jiănyínyánshèqū Jiēdào拣银岩社区街道办事处Township-like AreaZhāohuà Qū1,896
Jīndòng Xiāng金洞乡Rural TownshipLìzhōu Qū6,403
Jìnglèsì Jiēdào静乐寺街道办事处Township-like AreaWàngcāng Xiàn2,972
Jĭnpíng Xiāng锦屏乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,880
Jìnxián Xiāng晋贤乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,686
Jīnxiān Zhèn金仙镇TownJiàngé Xiàn5,340
Jīnxī Zhèn金溪镇TownWàngcāng Xiàn5,896
Jīnzishān Xiāng金子山乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn2,513
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownWàngcāng Xiàn11,224
Kāifēng Zhèn开封镇TownJiàngé Xiàn11,847
Kŏngxī Xiāng孔溪乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn6,707
Lè'ānsì Xiāng乐安寺乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn4,551
Liănghékŏu Xiāng两河口乡Rural TownshipCháotiān Qū7,779
Liángshān Xiāng凉山乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,356
Liángshuĭ Zhèn凉水镇TownQīngchuān Xiàn7,038
Líjiāng Zhèn漓江镇TownCāngxī Xiàn13,546
Lĭjiā Xiāng李家乡Rural TownshipCháotiān Qū7,960
Língjiāng Zhèn陵江镇TownCāngxī Xiàn122,811
Línxī Xiāng临溪乡Rural TownshipCháotiān Qū5,609
Liŭgōu Zhèn柳沟镇TownJiàngé Xiàn6,098
Liŭqiáo Xiāng柳桥乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,087
Liŭxī Xiāng柳溪乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn4,087
Lóngdòng Xiāng龙洞乡Rural TownshipCāngxī Xiàn5,258
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownWàngcāng Xiàn9,295
Lóngshān Zhèn龙山镇TownCāngxī Xiàn28,034
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural TownshipLìzhōu Qū14,557
Lóngwáng Zhèn龙王镇TownCāngxī Xiàn12,141
Lóngyuán Zhèn龙源镇TownJiàngé Xiàn10,323
Lóuzi Xiāng楼子乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn2,187
Mădēng Xiāng马灯乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,694
Măgōng Xiāng马公乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn1,138
Măjiābà Xiāng马家坝乡Rural TownshipCháotiān Qū3,342
Máliŭ Xiāng麻柳乡Rural TownshipCháotiān Qū6,278
Mălù Zhèn马鹿镇TownQīngchuān Xiàn9,942
Máobà Xiāng茅坝乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn4,258
Máobà Xiāng毛坝乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,716
Máyīng Xiāng麻英乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,948
Méishù Xiāng梅树乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,339
Méngzi Xiāng檬子乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,117
Míngjué Zhèn明觉镇TownZhāohuà Qū5,415
Mótān Zhèn磨滩镇TownZhāohuà Qū6,618
Móyánshèqū Jiēdào磨岩社区街道办事处Township-like AreaWàngcāng Xiàn288
Mùmă Zhèn木马镇TownJiàngé Xiàn6,882
Mùmén Zhèn木门镇TownWàngcāng Xiàn16,947
Mùyú Zhèn木鱼镇TownQīngchuān Xiàn6,193
Nánhé Jiēdào南河街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū54,189
Nóngjiàn Xiāng农建乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn4,556
Pánlóng Zhèn盘龙镇TownLìzhōu Qū18,193
Péngdiàn Xiāng彭店乡Rural TownshipCāngxī Xiàn6,364
Píngxī Xiāng平溪乡Rural TownshipCháotiān Qū4,584
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownJiàngé Xiàn42,577
Pújiā Xiāng蒲家乡Rural TownshipCháotiān Qū3,745
Pŭjì Zhèn普济镇TownWàngcāng Xiàn22,032
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,684
Qiáodiàn Xiāng樵店乡Rural TownshipJiàngé Xiàn6,196
Qiáolóu Xiāng桥楼乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn5,581
Qiáoxī Xiāng桥溪乡Rural TownshipCāngxī Xiàn7,042
Qiáozhuāng Zhèn乔庄镇TownQīngchuān Xiàn27,557
Qīfó Xiāng七佛乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn2,958
Qímă Xiāng骑马乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn7,174
Qīnglín Xiāng青林乡Rural TownshipCháotiān Qū2,761
Qīngniú Xiāng青牛乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,504
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipZhāohuà Qū6,891
Qīngxī Zhèn青溪镇TownQīngchuān Xiàn13,984
Qípíng Zhèn歧坪镇TownCāngxī Xiàn24,303
Quānlóng Xiāng圈龙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,224
Qŭhé Xiāng曲河乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,786
Róngshān Zhèn荣山镇TownLìzhōu Qū27,172
Sānchuān Zhèn三川镇TownCāngxī Xiàn11,129
Sānduī Zhèn三堆镇TownLìzhōu Qū21,640
Sānguō Zhèn三锅镇TownQīngchuān Xiàn7,628
Sānjiāng Zhèn三江镇TownWàngcāng Xiàn17,807
Sānxīkŏusēnlín Jīngyíngsuŏ三溪口森林经营所Township-like AreaCāngxī Xiàn13
Shābà Xiāng沙坝乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,846
Shāhé Zhèn沙河镇TownCháotiān Qū6,917
Shàngsì Xiāng上寺乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,595
Shàngwŭ Zhèn尚武镇TownWàngcāng Xiàn9,842
Shàngxī Jiēdào上西街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū24,053
Shāzhōu Zhèn沙州镇TownQīngchuān Xiàn9,608
Shèjiàn Xiāng射箭乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,553
Shíbà Xiāng石坝乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,671
Shíjĭngpū Zhèn石井铺镇TownZhāohuà Qū8,586
Shímă Zhèn石马镇TownCāngxī Xiàn14,090
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipCāngxī Xiàn8,564
Shízào Xiāng石灶乡Rural TownshipCāngxī Xiàn5,843
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipCāngxī Xiàn4,791
Shuānghuì Zhèn双汇镇TownWàngcāng Xiàn7,957
Shuĭmó Xiāng水磨乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn5,360
Sūhé Xiāng苏河乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,165
Tàigōng Zhèn太公镇TownZhāohuà Qū7,064
Tángjiāhéguójiājízìránbăohùqū 唐家河国家级自然保护区Township-like AreaQīngchuān Xiàn21
Tiánjiā Xiāng田家乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,039
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn5,644
Tíngzi Zhèn亭子镇TownCāngxī Xiàn6,668
Túshān Zhèn涂山镇TownJiàngé Xiàn5,761
Wălì Xiāng瓦砾乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn3,086
Wánghé Zhèn王河镇TownJiàngé Xiàn7,333
Wāngjiā Xiāng汪家乡Rural TownshipCháotiān Qū5,898
Wángjiā Zhèn王家镇TownZhāohuà Qū7,164
Wànjiā Xiāng万家乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn4,143
Wănquán Xiāng碗泉乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,429
Wànshān Xiāng万山乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,026
Wèizi Zhèn卫子镇TownZhāohuà Qū7,641
Wén'ān Xiāng文安乡Rural TownshipCháotiān Qū4,131
Wénchāng Zhèn文昌镇TownCāngxī Xiàn17,355
Wéncūn Xiāng文村乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,640
Wénxī Xiāng闻溪乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,126
Wŭlián Zhèn武连镇TownJiàngé Xiàn9,665
Wŭlóng Zhèn五龙镇TownCāngxī Xiàn13,241
Wŭquán Zhèn五权镇TownWàngcāng Xiàn13,867
Xiāngchén Zhèn香沉镇TownJiàngé Xiàn6,938
Xiāngxī Xiāng香溪乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,354
Xiăo'ān Xiāng小安乡Rural TownshipCháotiān Qū3,355
Xiàsì Zhèn下寺镇TownJiàngé Xiàn32,400
Xiàxī Jiēdào下西街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū24,495
Xībĕi Xiāng西北乡Rural TownshipCháotiān Qū4,087
Xīmiào Xiāng西庙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,915
Xīnguān Xiāng新观乡Rural TownshipCāngxī Xiàn5,412
Xiùzhōng Xiāng秀钟乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,508
Xuānhé Zhèn宣河镇TownCháotiān Qū7,858
Xuĕfēng Jiēdào雪峰街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū17,849
Yándiàn Zhèn盐店镇TownJiàngé Xiàn5,531
Yángcūn Zhèn杨村镇TownJiàngé Xiàn8,738
Yángjiāyán Jiēdào杨家岩街道办事处Urban SubdistrictLìzhōu Qū5,070
Yánglĭng Zhèn羊岭镇TownJiàngé Xiàn10,497
Yángmù Zhèn羊木镇TownCháotiān Qū13,348
Yánhé Xiāng盐河乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,128
Yănshèng Zhèn演圣镇TownJiàngé Xiàn6,955
Yànzi Xiāng燕子乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn5,678
Yáodù Zhèn姚渡镇TownQīngchuān Xiàn6,298
Yáojiā Xiāng姚家乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,755
Yáolíng Xiāng摇铃乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,179
Yīngcuì Zhèn英萃镇TownWàngcāng Xiàn8,192
Yíngpán Xiāng营盘乡Rural TownshipQīngchuān Xiàn5,513
Yíngshuĭ Xiāng迎水乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,190
Yìxīng Xiāng义兴乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,274
Yōnghé Xiāng雍河乡Rural TownshipCāngxī Xiàn5,078
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownCāngxī Xiàn7,250
Yuánbà Zhèn元坝镇TownZhāohuà Qū26,240
Yuánbà Zhèn元坝镇TownCāngxī Xiàn25,552
Yuánjiābà袁家坝办事处Township-like AreaLìzhōu Qū8,335
Yuánshān Zhèn元山镇TownJiàngé Xiàn20,080
Yuānxī Zhèn鸳溪镇TownCāngxī Xiàn7,960
Yúdòng Xiāng鱼洞乡Rural TownshipCháotiān Qū4,304
Yuèdōng Zhèn岳东镇TownCāngxī Xiàn16,083
Yuèshān Xiāng月山乡Rural TownshipCāngxī Xiàn16,007
Yúnfēng Zhèn云峰镇TownCāngxī Xiàn19,383
Yùnshān Zhèn运山镇TownCāngxī Xiàn8,260
Zăolín Xiāng枣林乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn3,714
Zēngjiā Zhèn曾家镇TownCháotiān Qū8,996
Zhānghuá Zhèn张华镇TownWàngcāng Xiàn10,020
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipZhāohuà Qū5,928
Zhāngwáng Zhèn张王镇TownJiàngé Xiàn5,708
Zhāohuà Zhèn昭化镇TownZhāohuà Qū14,774
Zhèbà Xiāng柘坝乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,603
Zhèngxīng Xiāng正兴乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,912
Zhèngyuán Xiāng正源乡Rural TownshipWàngcāng Xiàn5,879
Zhèshuĭ Xiāng浙水乡Rural TownshipCāngxī Xiàn6,901
Zhōngtŭ Zhèn中土镇TownCāngxī Xiàn5,679
Zhōngzi Zhèn中子镇TownCháotiān Qū9,152
Zhuăndòu Zhèn转斗镇TownCháotiān Qū4,924
Zhúyuán Zhèn竹园镇TownQīngchuān Xiàn14,395
Zĭyún Xiāng紫云乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).