Home
Show Map

China: Guăng'ān Shì / 广安市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guăng'ān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guăng'ān Qū广安区District858,159
Huáyíng Shì华蓥市County-level City278,359
Línshuĭ Xiàn邻水县County704,695
Qiánfēng Qū [← Guăng'ān Qū]前锋区District230,035
Wŭshèng Xiàn武胜县County585,624
Yuèchí Xiàn岳池县County778,639
Guăng'ān Shì广安市Prefecture-level City3,205,476

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guăng'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bā'ĕr Zhèn八耳镇TownLínshuĭ Xiàn10,639
Báimă Xiāng白马乡Rural TownshipGuăng'ān Qū10,399
Báimiào Zhèn白庙镇TownYuèchí Xiàn26,669
Báipíng Xiāng白坪乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn14,164
Báishì Zhèn白市镇TownGuăng'ān Qū14,418
Băozhēnsài Xiāng宝箴塞乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn14,893
Bāyī Xiāng八一乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn10,388
Bĕichéng Xiāng北城乡Rural TownshipYuèchí Xiàn6,832
Bĕichén Jiēdào北辰街道办事处Urban SubdistrictGuăng'ān Qū52,243
Cháng'ān Xiāng长安乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn11,746
Chángtān Xiāng长滩乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn9,690
Chángtián Xiāng长田乡Rural TownshipYuèchí Xiàn6,635
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipYuèchí Xiàn10,933
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownLínshuĭ Xiàn34,671
Chéngnán Zhèn城南镇TownLínshuĭ Xiàn31,079
Chóngwàng Xiāng崇望乡Rural TownshipGuăng'ān Qū6,505
Chuānshí Xiāng穿石乡Rural TownshipGuăng'ān Qū6,443
Chūnmù Xiāng椿木乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn6,750
Dà'ān Zhèn大安镇TownGuăng'ān Qū11,430
Dàfó Xiāng大佛乡Rural TownshipYuèchí Xiàn10,891
Dàishì Zhèn代市镇TownQiánfēng Qū51,114
Dàlóng Xiāng大龙乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,431
Dàshí Xiāng大石乡Rural TownshipYuèchí Xiàn9,567
Dàyŏu Xiāng大有乡Rural TownshipGuăng'ān Qū7,197
Dĭngpíng Zhèn鼎屏镇TownLínshuĭ Xiàn113,699
Dōngbăn Xiāng东板乡Rural TownshipYuèchí Xiàn4,569
Dōngyuè Xiāng东岳乡Rural TownshipGuăng'ān Qū12,042
Fāngpíng Xiāng方坪乡Rural TownshipGuăng'ān Qū15,006
Fēilóng Zhèn飞龙镇TownWŭshèng Xiàn19,252
Fēnghé Zhèn丰禾镇TownLínshuĭ Xiàn37,632
Fēngyā Xiāng风垭乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn5,479
Fúlóng Xiāng伏龙乡Rural TownshipYuèchí Xiàn29,784
Fùshèng Xiāng复盛乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn13,460
Gānbà Xiāng甘坝乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn6,668
Gānzi Zhèn柑子镇TownLínshuĭ Xiàn13,268
Gāoshí Xiāng高石乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn10,655
Gāotān Zhèn高滩镇TownLínshuĭ Xiàn20,691
Gāoxīng Zhèn高兴镇TownHuáyíng Shì18,667
Gŏujiăo Zhèn苟角镇TownYuèchí Xiàn34,023
Guāngé Zhèn观阁镇TownQiánfēng Qū20,163
Guăngfú Jiēdào广福街道办事处Urban SubdistrictGuăng'ān Qū70,499
Guānghuī Xiāng光辉乡Rural TownshipQiánfēng Qū8,346
Guăngluó Xiāng广罗乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,030
Guăngmén Xiāng广门乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,266
Guăngxīng Zhèn广兴镇TownQiánfēng Qū6,551
Guānhé Xiāng关河乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn7,700
Guānshèng Zhèn官盛镇TownGuăng'ān Qū5,403
Guāntáng Zhèn观塘镇TownQiánfēng Qū24,806
Guānyīnqiáo Zhèn观音桥镇TownLínshuĭ Xiàn17,351
Guānyīnxī Zhèn观音溪镇TownHuáyíng Shì19,825
Guìxīng Zhèn桂兴镇TownQiánfēng Qū15,190
Gŭjiàng Xiāng鼓匠乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn13,417
Gŭlù Xiāng古路乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn5,586
Gŭqiáo Jiēdào古桥街道办事处Urban SubdistrictHuáyíng Shì13,737
Gùxiàn Zhèn顾县镇TownYuèchí Xiàn29,529
Héliú Zhèn合流镇TownLínshuĭ Xiàn13,958
Héngshēng Zhèn恒升镇TownGuăng'ān Qū22,992
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipHuáyíng Shì2,727
Huābăn Xiāng花板乡Rural TownshipYuèchí Xiàn9,533
Huáfēng Zhèn华封镇TownWŭshèng Xiàn19,381
Huálóng Jiēdào华龙街道办事处Urban SubdistrictHuáyíng Shì17,804
Huàlóng Xiāng化龙乡Rural TownshipGuăng'ān Qū8,958
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipYuèchí Xiàn4,308
Hù'ān Zhèn护安镇TownQiánfēng Qū13,271
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownGuăng'ān Qū23,332
Huáyíng Xiāng华蓥乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn2,501
Huāyuán Zhèn花园镇TownYuèchí Xiàn30,723
Hŭchéng Xiāng虎城镇TownQiánfēng Qū11,150
Hùlín Xiāng护邻乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn8,753
Jiālíng Xiāng嘉陵乡Rural TownshipYuèchí Xiàn7,233
Jiēzi Zhèn街子镇TownWŭshèng Xiàn15,429
Jĭnghé Zhèn井河镇TownGuăng'ān Qū15,952
Jīngpíng Xiāng荆坪乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn8,316
Jīnguāng Xiāng金光乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn12,249
Jīnniú Zhèn金牛镇TownWŭshèng Xiàn15,025
Jiŭfēng Xiāng九峰乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn4,033
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownYuèchí Xiàn159,363
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownLínshuĭ Xiàn44,582
Jiùxiàn Xiāng旧县乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn9,376
Kŏnglóng Xiāng恐龙乡Rural TownshipYuèchí Xiàn6,592
Kuígé Jiēdào奎阁街道办事处Urban SubdistrictQiánfēng Qū6,872
Lĕngjiā Xiāng冷家乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn7,001
Lèshàn Zhèn乐善镇TownWŭshèng Xiàn18,985
Liángbăn Xiāng梁板乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn9,595
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn7,057
Liángshān Xiāng凉山乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn6,950
Lĭ'ān Zhèn礼安镇TownWŭshèng Xiàn10,055
Lièmiàn Zhèn烈面镇TownWŭshèng Xiàn32,374
Líjiā Xiāng黎家乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn8,314
Línxī Zhèn临溪镇TownYuèchí Xiàn13,450
Liŭtáng Xiāng柳塘乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn8,921
Lóng'ān Xiāng龙安乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,216
Lóng'ān Zhèn龙安镇TownLínshuĭ Xiàn10,943
Lóngkŏng Zhèn龙孔镇TownYuèchí Xiàn16,240
Lóngnǚ Zhèn龙女镇TownWŭshèng Xiàn25,090
Lóngqiáo Xiāng龙桥乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn11,015
Lóngtái Zhèn龙台镇TownGuăng'ān Qū28,736
Lóngtān Xiāng龙滩镇TownQiánfēng Qū9,493
Lóngtíng Xiāng龙庭乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn9,567
Luódù Zhèn罗渡镇TownYuèchí Xiàn22,344
Lùshì Zhèn禄市镇TownHuáyíng Shì15,727
Mĕngshān Xiāng猛山乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn10,900
Míngyuè Zhèn明月镇TownHuáyíng Shì16,668
Míngzhōng Xiāng鸣钟乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn14,350
Móujiā Zhèn牟家镇TownLínshuĭ Xiàn14,851
Nónghuí Jiēdào浓洄街道办事处Urban SubdistrictGuăng'ān Qū35,163
Nóngxī Zhèn浓溪镇TownGuăng'ān Qū11,925
Páilóu Xiāng排楼乡Rural TownshipYuèchí Xiàn9,405
Péngjiā Xiāng彭家乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,098
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipYuèchí Xiàn5,337
Píngtān Zhèn坪滩镇TownYuèchí Xiàn25,631
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownYuèchí Xiàn17,111
Púlián Xiāng蒲莲乡Rural TownshipGuăng'ān Qū6,870
Qiánfēng Zhèn奎阁街道办事处Urban SubdistrictQiánfēng Qū31,817
Qiáojiā Zhèn乔家镇TownYuèchí Xiàn20,028
Qífú Xiāng齐福乡Rural TownshipYuèchí Xiàn15,903
Qìnghuá Zhèn庆华镇TownHuáyíng Shì22,806
Qīngpíng Zhèn清平镇TownWŭshèng Xiàn13,308
Qínxī Zhèn秦溪镇TownYuèchí Xiàn12,261
Sàilóng Zhèn赛龙镇TownYuèchí Xiàn9,957
Sàimă Zhèn赛马镇TownWŭshèng Xiàn24,982
Sāngŭ Xiāng三古乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn11,579
Sānxī Zhèn三溪镇TownWŭshèng Xiàn15,617
Shènglì Zhèn胜利镇TownWŭshèng Xiàn29,644
Shígŭ Xiāng石鼓乡Rural TownshipYuèchí Xiàn7,623
Shípán Xiāng石盘乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn18,462
Shísŭn Zhèn石笋镇TownGuăng'ān Qū21,345
Shíyā Zhèn石垭镇TownYuèchí Xiàn27,090
Shíyŏng Zhèn石永镇TownLínshuĭ Xiàn20,779
Shízĭ Xiāng石滓乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn12,195
Shuānghé Jiēdào双河街道办事处Urban SubdistrictHuáyíng Shì76,305
Shuāngxīng Xiāng双星乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn14,758
Shuāngyān Xiāng双鄢乡Rural TownshipYuèchí Xiàn5,986
Sìhăi Xiāng四海乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn8,611
Sūxī Xiāng苏溪乡Rural TownshipGuăng'ān Qū5,091
Tàihé Xiāng太和乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn12,457
Tántóng Zhèn坛同镇TownLínshuĭ Xiàn28,559
Tiānchí Zhèn天池镇TownHuáyíng Shì14,797
Tiānpíng Zhèn天平镇TownYuèchí Xiàn19,477
Tóngshí Xiāng同石乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn3,626
Tóngxīng Zhèn同兴镇TownYuèchí Xiàn8,265
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipYuèchí Xiàn3,556
Wángjiā Zhèn王家镇TownLínshuĭ Xiàn16,760
Wànlóng Zhèn万隆镇TownWŭshèng Xiàn14,983
Wànshàn Zhèn万善镇TownWŭshèng Xiàn16,193
Wànshèng Jiēdào万盛街道办事处Urban SubdistrictGuăng'ān Qū41,604
Xiāohé Xiāng消河乡Rural TownshipGuăng'ān Qū9,554
Xiăojĭng Xiāng小井乡Rural TownshipQiánfēng Qū15,772
Xiàoxī Zhèn肖溪镇TownGuăng'ān Qū24,588
Xībăn Xiāng西板乡Rural TownshipYuèchí Xiàn13,667
Xiéxīng Zhèn协兴镇TownGuăng'ān Qū27,009
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownHuáyíng Shì22,888
Xīnchăng Zhèn新场镇TownYuèchí Xiàn19,338
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownYuèchí Xiàn15,420
Xīngpíng Zhèn兴平镇TownGuăng'ān Qū12,073
Xīngrén Zhèn兴仁镇TownLínshuĭ Xiàn17,736
Xīnqiáo Xiāng新桥乡Rural TownshipQiánfēng Qū15,490
Xīnxué Xiāng新学乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn9,031
Xīnzhèn Xiāng新镇乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn5,353
Xītiān Xiāng西天乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn7,164
Yánghé Zhèn阳和镇TownHuáyíng Shì17,413
Yángpíng Xiāng杨坪乡Rural TownshipGuăng'ān Qū8,803
Yánkŏu Zhèn沿口镇TownWŭshèng Xiàn108,582
Yŏngshèng Xiāng永胜乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn8,751
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownHuáyíng Shì18,995
Yŏuxī Zhèn酉溪镇TownYuèchí Xiàn18,257
Yuánshì Zhèn袁市镇TownLínshuĭ Xiàn19,040
Yuèlái Zhèn悦来镇TownGuăng'ān Qū18,936
Yúfēng Xiāng鱼峰乡Rural TownshipYuèchí Xiàn7,261
Yùlín Zhèn御临镇TownLínshuĭ Xiàn18,886
Yùmín Zhèn裕民镇TownYuèchí Xiàn23,125
Zăoshān Zhèn枣山镇TownGuăng'ān Qū21,203
Zhèngshān Xiāng郑山乡Rural TownshipGuăng'ān Qū6,989
Zhēnjìng Xiāng真静乡Rural TownshipWŭshèng Xiàn8,467
Zhènlóng Xiāng镇龙乡Rural TownshipYuèchí Xiàn7,732
Zhènyù Zhèn镇裕镇TownYuèchí Xiàn10,653
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYuèchí Xiàn20,738
Zhōngqiáo Jiēdào中桥街道办事处Urban SubdistrictGuăng'ān Qū19,375
Zhōngxīn Zhèn中心镇TownWŭshèng Xiàn27,296
Zizhōng Xiāng子中乡Rural TownshipLínshuĭ Xiàn9,051
Zòngbā Xiāng粽粑乡Rural TownshipYuèchí Xiàn15,600

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).