Home
Show Map

Dégé Xiàn

County in Garzê Prefecture (Sìchuān)

County

The population of Dégé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dégé Xiàn [Dêgê]德格县County81,503
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture1,091,872

Contents: Townships

The population of the townships in Dégé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āxū Zhèn阿须镇TownDégé Xiàn2,602
Bābāng Xiāng八帮乡Rural TownshipDégé Xiàn2,638
Báiyā Xiāng白垭乡Rural TownshipDégé Xiàn1,744
Cuò'ā Zhèn错阿镇TownDégé Xiàn2,358
Dăgŭn Zhèn打滚镇TownDégé Xiàn2,220
Énán Xiāng俄南乡Rural TownshipDégé Xiàn1,456
Ézhī Xiāng俄支乡Rural TownshipDégé Xiàn4,313
Gèngqìng Zhèn更庆镇TownDégé Xiàn10,221
Gōngyā Zhèn龚垭镇TownDégé Xiàn3,517
Kăsōngdù Xiāng卡松渡乡Rural TownshipDégé Xiàn1,352
Kēluòdòng Xiāng柯洛洞乡Rural TownshipDégé Xiàn4,544
Làngduō Xiāng浪多乡Rural TownshipDégé Xiàn3,276
Màisù Zhèn [incl. Dámă Xiāng, Pŭmă Xiāng]麦宿镇TownDégé Xiàn4,014
Mănígāngē Zhèn马尼干戈镇TownDégé Xiàn2,988
Niángŭ Xiāng年古乡Rural TownshipDégé Xiàn3,119
Rángū Xiāng然姑乡Rural TownshipDégé Xiàn2,218
Suŏbā Xiāng所巴乡Rural TownshipDégé Xiàn1,873
Wāngbùdĭng Xiāng汪布顶乡Rural TownshipDégé Xiàn2,831
Wēntuō Zhèn温拖镇TownDégé Xiàn3,642
Wōgōng Xiāng窝公乡Rural TownshipDégé Xiàn2,179
Yàdīng Xiāng亚丁乡Rural TownshipDégé Xiàn3,915
Yuèbā Xiāng岳巴乡Rural TownshipDégé Xiàn1,814
Yùlóng Xiāng玉隆乡Rural TownshipDégé Xiàn2,128
Zhōngzhākē Zhèn中扎科镇TownDégé Xiàn4,459
Zhúqìng Zhèn竹庆镇TownDégé Xiàn6,082

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).