Home
Show Map

China: Gànzhōu Shì / 赣州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Gànzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyuăn Xiàn安远县County340,740
Chóngyì Xiàn崇义县County187,234
Dàyú Xiàn大余县County289,378
Dìngnán Xiàn定南县County172,771
Gànxiàn Qū赣县区District546,964
Huìchāng Xiàn会昌县County445,137
Lóngnán Xiàn龙南县County300,301
Nánkāng Qū南康区District787,636
Níngdū Xiàn宁都县County794,806
Quánnán Xiàn全南县County180,691
Ruìjīn Shì瑞金市County-level City618,885
Shàngyóu Xiàn上犹县County257,464
Shíchéng Xiàn石城县County278,246
Xìnfēng Xiàn信丰县County664,047
Xīngguó Xiàn兴国县County719,830
Xúnwū Xiàn寻乌县County288,207
Yúdū Xiàn于都县County853,457
Zhānggòng Qū章贡区District642,653
Gànzhōu Shì赣州市Prefecture-level City8,368,447

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Gànzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfú Xiāng安福乡Rural TownshipNíngdū Xiàn10,330
Ānhé Xiāng安和乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn8,046
Ānjīshān Línchăng安基山林场Township-like AreaLóngnán Xiàn307
Ānxī Zhèn安西镇TownXìnfēng Xiàn38,438
Bái'é Xiāng白鹅乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn16,661
Báilù Xiāng白鹭乡Rural TownshipGànxiàn Qū12,205
Bănshí Zhèn版石镇TownĀnyuăn Xiàn25,757
Báyīng Xiāng拔英乡Rural TownshipRuìjīn Shì7,840
Bùtóu Xiāng埠头乡Rural TownshipXīngguó Xiàn35,426
Càifāng Xiāng蔡坊乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn4,474
Càijiāng Xiāng蔡江乡Rural TownshipNíngdū Xiàn14,478
Chánggāng Xiāng长冈乡Rural TownshipXīngguó Xiàn38,673
Chánglóng Zhèn长龙镇TownChóngyì Xiàn10,591
Chángluò Xiāng长洛乡Rural TownshipGànxiàn Qū10,650
Chángníng Zhèn长宁镇TownXúnwū Xiàn68,809
Chāngpú Xiāng菖蒲乡Rural TownshipXúnwū Xiàn8,656
Chángshā Xiāng长沙乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn10,943
Chángshèng Zhèn长胜镇TownNíngdū Xiàn54,507
Cháyuán Xiāng茶园乡Rural TownshipXīngguó Xiàn17,923
Chénggăng Xiāng城岗乡Rural TownshipXīngguó Xiàn23,088
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownXúnwū Xiàn29,080
Chénglóng Zhèn程龙镇TownLóngnán Xiàn7,757
Chénguāng Zhèn晨光镇TownXúnwū Xiàn18,377
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownQuánnán Xiàn57,914
Chētóu Zhèn车头镇TownĀnyuăn Xiàn17,239
Chēxī Xiāng车溪乡Rural TownshipYúdū Xiàn23,597
Chíjiāng Zhèn池江镇TownDàyú Xiàn43,496
Chìtŭ Shēzú Xiāng赤土畲族乡Rural TownshipNánkāng Qū35,696
Chóngshí Xiāng重石乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn12,600
Chóngxiān Xiāng崇仙乡Rural TownshipXìnfēng Xiàn20,596
Chóngxián Xiāng崇贤乡Rural TownshipXīngguó Xiàn22,616
Chŭtán Zhèn储潭镇TownGànxiàn Qū17,853
Dà'ā Zhèn大阿镇TownXìnfēng Xiàn40,233
Dàbǎidì Xiāng大柏地乡Rural TownshipRuìjīn Shì9,716
Dàbù Xiāng大埠乡Rural TownshipGànxiàn Qū17,421
Dàgū Xiāng大沽乡Rural TownshipNíngdū Xiàn15,491
Dàjíshān Shèqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì大吉山矿社区管理委员会Township-like AreaQuánnán Xiàn6,207
Dàjíshān Zhèn大吉山镇TownQuánnán Xiàn12,767
Dānxī Xiāng丹溪乡Rural TownshipXúnwū Xiàn12,971
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipNánkāng Qū14,692
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownXìnfēng Xiàn20,302
Dàtángbù Zhèn大塘埠镇TownXìnfēng Xiàn56,216
Dàtián Xiāng大田乡Rural TownshipGànxiàn Qū12,387
Dàyóu Xiāng大由乡Rural TownshipShíchéng Xiàn19,476
Diàofēng Xiāng钓峰乡Rural TownshipNíngdū Xiàn11,400
Dĭnglóng Xiāng鼎龙乡Rural TownshipXīngguó Xiàn24,206
Dìngnánxiàn Gōngyèyuán定南县工业园Township-like AreaDìngnán Xiàn1,334
Dīngpō Xiāng丁陂乡Rural TownshipRuìjīn Shì9,452
Dōngcūn Xiāng东村乡Rural TownshipXīngguó Xiàn17,390
Dōngjiāng Xiāng东江乡Rural TownshipLóngnán Xiàn10,023
Dōngshānbà Zhèn东山坝镇TownNíngdū Xiàn24,168
Dōngshān Jiēdào东山街道办事处Urban SubdistrictNánkāng Qū90,541
Dōngshān Zhèn东山镇TownShàngyóu Xiàn80,934
Dōngsháo Xiāng东韶乡Rural TownshipNíngdū Xiàn20,195
Dòngtóu Xiāng洞头乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn7,845
Dōngwài Jiēdào东外街道办事处Urban SubdistrictZhānggòng Qū78,086
Dŏushuĭ Zhèn陡水镇TownShàngyóu Xiàn4,975
Duànwū Xiāng段屋乡Rural TownshipYúdū Xiàn17,910
Duìfāng Xiāng对坊乡Rural TownshipNíngdū Xiàn27,883
Dùjiāng Zhèn渡江镇TownLóngnán Xiàn18,323
Égōng Zhèn鹅公镇TownDìngnán Xiàn18,287
Fāngtài Xiāng方太乡Rural TownshipXīngguó Xiàn15,380
Fēngbiān Xiāng枫边乡Rural TownshipXīngguó Xiàn12,942
Fènggăng Zhèn凤岗镇TownNánkāng Qū38,418
Fèngshān Xiāng凤山乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn10,576
Fēngshān Xiāng丰山乡Rural TownshipShíchéng Xiàn16,501
Fēngzhōu Xiāng丰州乡Rural TownshipChóngyì Xiàn7,958
Fúchá Xiāng浮槎乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn15,514
Fùchéng Xiāng富城乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn11,652
Fújiāng Xiāng浮江乡Rural TownshipDàyú Xiàn9,343
Fúshí Xiāng浮石乡Rural TownshipNánkāng Qū17,962
Găngmiàn Xiāng岗面乡Rural TownshipRuìjīn Shì16,179
Gànjiāng Jiēdào赣江街道办事处Urban SubdistrictZhānggòng Qū75,301
Gànxiàn Jīngjì Kāifāqū赣县经济开发区Township-like AreaGànxiàn Qū1,577
Gāopái Xiāng高排乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn12,007
Gāotián Zhèn高田镇TownShíchéng Xiàn22,604
Gāoxīng Zhèn高兴镇TownXīngguó Xiàn54,000
Gāoyúnshān Xiāng高云山乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn6,957
Gĕ'ào Xiāng葛坳乡Rural TownshipYúdū Xiàn45,605
Gòngjiāng Zhèn贡江镇TownYúdū Xiàn220,482
Guāntián Zhèn关田镇TownChóngyì Xiàn8,420
Guānxī Zhèn关西镇TownLóngnán Xiàn5,193
Gùcūn Zhèn固村镇TownNíngdū Xiàn38,427
Gùhòu Xiāng固厚乡Rural TownshipNíngdū Xiàn21,980
Guìzhúmào Zhèn桂竹帽镇TownXúnwū Xiàn9,414
Gŭlónggāng Zhèn古龙冈镇TownXīngguó Xiàn34,573
Guòbù Zhèn过埠镇TownChóngyì Xiàn12,582
Gŭpō Zhèn古陂镇TownXìnfēng Xiàn32,335
Hánfāng Zhèn韩坊镇TownGànxiàn Qū33,199
Hédòng Xiāng河洞乡Rural TownshipDàyú Xiàn3,377
Héfēng Zhèn禾丰镇TownYúdū Xiàn45,918
Héngjiāng Zhèn横江镇TownShíchéng Xiàn40,030
Héngshì Zhèn横市镇TownNánkāng Qū17,950
Héngshuĭ Zhèn横水镇TownChóngyì Xiàn56,330
Héngzhài Xiāng横寨乡Rural TownshipNánkāng Qū14,983
Hèzi Zhèn鹤子镇TownĀnyuăn Xiàn13,066
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural TownshipRuìjīn Shì33,314
Huángbù Zhèn黄埠镇TownShàngyóu Xiàn14,224
Huángjīnlĭng (Gànzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Jiēdào黄金岭街道办事处(赣州经济技术开发区)Urban SubdistrictZhānggòng Qū46,358
Huánglín Xiāng黄麟乡Rural TownshipYúdū Xiàn26,757
Huánglóng Zhèn黄龙镇TownDàyú Xiàn16,765
Huángpō Zhèn黄陂镇TownNíngdū Xiàn37,711
Huángshí Zhèn黄石镇TownNíngdū Xiàn35,698
Húbiān (Gànzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Zhèn湖边镇(赣州经济技术开发区)TownZhānggòng Qū38,923
Huìchāngxiànyànziwō Gōngyèyuán会昌县燕子窝工业园Township-like AreaHuìchāng Xiàn243
Huìtóng Xiāng会同乡Rural TownshipNíngdū Xiàn29,197
Hújiāng Zhèn湖江镇TownGànxiàn Qū38,954
Hŭshān Xiāng虎山乡Rural TownshipXìnfēng Xiàn15,066
Jiādìng Zhèn嘉定镇TownXìnfēng Xiàn162,416
Jiāhú Xiāng夹湖乡Rural TownshipLóngnán Xiàn9,206
Jiāngbèi Zhèn江背镇TownXīngguó Xiàn26,030
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownGànxiàn Qū37,182
Jíbù Zhèn吉埠镇TownGànxiàn Qū27,757
Jícūn Zhèn吉村镇TownDàyú Xiàn14,850
Jiébà Xiāng杰坝乡Rural TownshipChóngyì Xiàn5,447
Jiécūn Xiāng杰村乡Rural TownshipXīngguó Xiàn18,510
Jiĕfàng Jiēdào解放街道办事处Urban SubdistrictZhānggòng Qū61,355
Jìngbà Zhèn镜坝镇TownNánkāng Qū28,784
Jìngshí Xiāng靖石乡Rural TownshipYúdū Xiàn22,084
Jīnkēng Xiāng金坑乡Rural TownshipChóngyì Xiàn6,270
Jīnlóng Zhèn金龙镇TownQuánnán Xiàn22,785
Jīntáng Kāifāqū金塘开发区Township-like AreaLóngnán Xiàn4,242
Jítán Zhèn吉潭镇TownXúnwū Xiàn19,831
Jiŭbăo Zhèn九堡镇TownRuìjīn Shì51,540
Jiŭliánshān Línchăng九连山林场Township-like AreaLóngnán Xiàn4,028
Jiŭlóng Gōngyèyuán九龙工业园Township-like AreaĀnyuăn Xiàn9
Jūncūn Xiāng均村乡Rural TownshipXīngguó Xiàn38,480
Kŏngtián Zhèn孔田镇TownĀnyuăn Xiàn26,419
Kuāntián Xiāng宽田乡Rural TownshipYúdū Xiàn30,365
Kuīmĕishān Zhèn岿美山镇TownDìngnán Xiàn8,497
Làicūn Zhèn赖村镇TownNíngdū Xiàn51,257
Lăochéng Zhèn老城镇TownDìngnán Xiàn10,245
Lèdòng Xiāng乐洞乡Rural TownshipChóngyì Xiàn2,505
Liángcūn Zhèn良村镇TownXīngguó Xiàn17,756
Liànjiāng Zhèn潋江镇TownXīngguó Xiàn123,195
Lìcūn Xiāng利村乡Rural TownshipYúdū Xiàn24,072
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇TownDìngnán Xiàn13,956
Lĭngbèi Zhèn岭背镇TownYúdū Xiàn48,409
Líntáng Xiāng临塘乡Rural TownshipLóngnán Xiàn12,529
Líntán Xiāng麟潭乡Rural TownshipChóngyì Xiàn6,028
Lĭrén Zhèn里仁镇TownLóngnán Xiàn19,703
Lìshì Zhèn历市镇TownDìngnán Xiàn95,034
Liúchē Zhèn留车镇TownXúnwū Xiàn28,120
Lóngbù Zhèn龙布镇TownĀnyuăn Xiàn22,175
Lónggăng Xiāng龙岗乡Rural TownshipShíchéng Xiàn9,628
Lónggōu Xiāng龙勾乡Rural TownshipChóngyì Xiàn13,114
Lónghuá Xiāng龙华乡Rural TownshipNánkāng Qū41,417
Lónghuí Zhèn龙回镇TownNánkāng Qū28,245
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownXīngguó Xiàn21,995
Lónglĭng Zhèn龙岭镇TownNánkāng Qū33,352
Lóngmù Xiāng隆木乡Rural TownshipNánkāng Qū13,922
Lóngnán Zhèn龙南镇TownLóngnán Xiàn117,486
Lóngpíng Xiāng隆坪乡Rural TownshipXīngguó Xiàn10,288
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownDìngnán Xiàn10,667
Lóngtíng Xiāng龙廷乡Rural TownshipXúnwū Xiàn3,906
Lóngxià Xiāng龙下乡Rural TownshipQuánnán Xiàn5,126
Lóngyuánbà Zhèn龙源坝镇TownQuánnán Xiàn12,804
Luó'ào Zhèn罗坳镇TownYúdū Xiàn38,554
Luójiāng Xiāng罗江乡Rural TownshipYúdū Xiàn27,779
Luòkŏu Zhèn洛口镇TownNíngdū Xiàn30,394
Luóshān Xiāng罗珊乡Rural TownshipXúnwū Xiàn8,504
Mă'ān Xiāng马安乡Rural TownshipYúdū Xiàn15,962
Máodiàn Zhèn茅店镇TownGànxiàn Qū26,417
Máshuāng Xiāng麻双乡Rural TownshipNánkāng Qū18,468
Mázhōu Zhèn麻州镇TownHuìchāng Xiàn27,349
Méijiāng Zhèn梅江镇TownNíngdū Xiàn170,960
Méijiào Zhèn梅窖镇TownXīngguó Xiàn22,560
Méilín Zhèn梅林镇TownGànxiàn Qū93,711
Méishuĭ Xiāng梅水乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn13,631
Mùlán Xiāng木兰乡Rural TownshipShíchéng Xiàn10,335
Nán'ān Zhèn南安镇TownDàyú Xiàn92,062
Nánhēng Xiāng南亨乡Rural TownshipLóngnán Xiàn10,556
Nánjìng Zhèn南迳镇TownQuánnán Xiàn18,538
Nánkāngshì Gōngyèyuán南康市工业园Township-like AreaNánkāng Qū1,087
Nánkēng Xiāng南坑乡Rural TownshipXīngguó Xiàn9,694
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownXúnwū Xiàn28,261
Nántáng Zhèn南塘镇TownGànxiàn Qū39,785
Nánwài Jiēdào南外街道办事处Urban SubdistrictZhānggòng Qū94,504
Nèiliáng Xiāng内良乡Rural TownshipDàyú Xiàn6,685
Nièdū Xiāng聂都乡Rural TownshipChóngyì Xiàn7,473
Níngdūxiànshuĭdōng Gōngyèyuán宁都县水东工业园Township-like AreaNíngdū Xiàn4,842
Pángŭshān Zhèn盘古山镇TownYúdū Xiàn18,729
Pánlóng (Gànzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Zhèn蟠龙镇(赣州经济技术开发区)TownZhānggòng Qū55,035
Píngfù Xiāng平富乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn8,558
Píngshān Zhèn屏山镇TownShíchéng Xiàn29,905
Píngshì Xiāng坪市乡Rural TownshipNánkāng Qū15,747
Pōtóu Zhèn陂头镇TownQuánnán Xiàn19,763
Qiānchăng Zhèn铅厂镇TownChóngyì Xiàn10,199
Qiáotóu Xiāng桥头乡Rural TownshipYúdū Xiàn12,266
Qílùshān Zhèn祁禄山镇TownYúdū Xiàn10,468
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownDàyú Xiàn25,924
Qīngtáng Zhèn青塘镇TownNíngdū Xiàn34,354
Qīngxī Xiāng清溪乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn3,774
Qínjiāng Zhèn琴江镇TownShíchéng Xiàn87,968
Quánnánxiàn Gōngyèyuán全南县工业园Township-like AreaQuánnán Xiàn2,388
Réntián Zhèn壬田镇TownRuìjīn Shì43,961
Rìdōng Xiāng日东乡Rural TownshipRuìjīn Shì16,052
Róngjiāng Jiēdào蓉江街道办事处Urban SubdistrictNánkāng Qū111,034
Ruìjīnshì Gōngyèyuán瑞金市工业园Township-like AreaRuìjīn Shì743
Ruìlín Zhèn瑞林镇TownRuìjīn Shì33,795
Sānbăishān Zhèn三百山镇TownĀnyuăn Xiàn14,369
Sānbiāo Xiāng三标乡Rural TownshipXúnwū Xiàn12,241
Sānjiāng Xiāng三江乡Rural TownshipNánkāng Qū30,218
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipGànxiàn Qū10,788
Shādì Zhèn沙地镇TownGànxiàn Qū35,961
Shāhé Gōngyèyuán沙河工业园Township-like AreaZhānggòng Qū749
Shāhé Zhèn沙河镇TownZhānggòng Qū33,597
Shàngbăo Xiāng上堡乡Rural TownshipChóngyì Xiàn9,828
Shàngyóuxiànhuángbù Gōngyèqū上犹县黄埠工业区Township-like AreaShàngyóu Xiàn296
Shāshí Zhèn沙石镇TownZhānggòng Qū36,668
Shāxīn Xiāng沙心乡Rural TownshipYúdū Xiàn6,837
Shāzhōubà Zhèn沙洲坝镇TownRuìjīn Shì24,802
Shèfù Xiāng社富乡Rural TownshipXīngguó Xiàn36,662
Shèjìng Xiāng社迳乡Rural TownshipQuánnán Xiàn10,095
Shèxī Zhèn社溪镇TownShàngyóu Xiàn26,723
Shíbātáng Xiāng十八塘乡Rural TownshipNánkāng Qū23,555
Shíshàng Zhèn石上镇TownNíngdū Xiàn28,350
Shíyán Xiāng石芫乡Rural TownshipGànxiàn Qū13,059
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn8,125
Shuāngyán Xiāng双芫乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn5,870
Shuĭdōng Zhèn水东镇TownZhānggòng Qū30,506
Shuĭnán Zhèn水南镇TownZhānggòng Qū62,302
Shuĭxī Zhèn水西镇TownZhānggòng Qū29,269
Shuĭyán Xiāng水岩乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn19,314
Shuĭyuán Xiāng水源乡Rural TownshipXúnwū Xiàn9,523
Sīshùn Xiāng思顺乡Rural TownshipChóngyì Xiàn9,078
Sìxià Zhèn寺下镇TownShàngyóu Xiàn13,472
Tàiwō Xiāng太窝乡Rural TownshipNánkāng Qū18,360
Tándōng (Gànzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Zhèn潭东镇(赣州经济技术开发区)TownNánkāng Qū33,426
Tángcūn Xiāng塘村乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn6,933
Tángjiāng Zhèn唐江镇TownNánkāng Qū82,158
Tánkŏu (Gànzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Zhèn潭口镇(赣州经济技术开发区)TownNánkāng Qū45,951
Táojiāng Xiāng桃江乡Rural TownshipLóngnán Xiàn16,094
Tiánbù Xiāng田埠乡Rural TownshipNíngdū Xiàn24,712
Tiáncūn Zhèn田村镇TownGànxiàn Qū40,097
Tiānjiŭ Zhèn天九镇TownDìngnán Xiàn14,751
Tiāntáishān Línchăng天台山林场Township-like AreaChóngyì Xiàn249
Tiántóu Zhèn田头镇TownNíngdū Xiàn38,709
Tiānxīn Zhèn天心镇TownĀnyuăn Xiàn31,851
Tiĕshānlŏng Zhèn铁山垅镇TownYúdū Xiàn15,886
Tiĕshíkŏu Zhèn铁石口镇TownXìnfēng Xiàn40,428
Wángmŭdù Zhèn王母渡镇TownGànxiàn Qū36,941
Wànlóng Xiāng万隆乡Rural TownshipXìnfēng Xiàn20,760
Wàntián Xiāng万田乡Rural TownshipRuìjīn Shì12,139
Wénfēng Xiāng文峰乡Rural TownshipXúnwū Xiàn25,289
Wènlóng Zhèn汶龙镇TownLóngnán Xiàn15,218
Wénwŭbà Zhèn文武坝镇TownHuìchāng Xiàn96,066
Wényīng Xiāng文英乡Rural TownshipChóngyì Xiàn5,916
Wŭdāng Zhèn武当镇TownLóngnán Xiàn11,098
Wŭyáng Zhèn武阳镇TownRuìjīn Shì28,988
Wŭyún Zhèn五云镇TownGànxiàn Qū20,715
Wŭzhĭfēng Xiāng五指峰乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn7,207
Xiànghú Zhèn象湖镇TownRuìjīn Shì183,062
Xiàngshān Xiāng项山乡Rural TownshipXúnwū Xiàn5,225
Xiānxià Xiāng仙下乡Rural TownshipYúdū Xiàn42,272
Xiăobù Zhèn小布镇TownNíngdū Xiàn15,020
Xiăohé Zhèn小河镇TownXìnfēng Xiàn33,626
Xiăojiāng Zhèn小江镇TownXìnfēng Xiàn33,685
Xiăolóng Xiāng晓龙乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn12,973
Xiăomì Xiāng小密乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn17,651
Xiăosōng Zhèn小松镇TownShíchéng Xiàn27,849
Xiàotián Xiāng肖田乡Rural TownshipNíngdū Xiàn9,733
Xiăoxī Xiāng小溪乡Rural TownshipYúdū Xiàn21,040
Xièfāng Zhèn谢坊镇TownRuìjīn Shì35,020
Xījiāng Zhèn西江镇TownHuìchāng Xiàn53,700
Xīnchéng Zhèn新城镇TownDàyú Xiàn55,770
Xīngguóxiàn Gōngyèyuán兴国县工业园Township-like AreaXīngguó Xiàn9,201
Xīngjiāng Xiāng兴江乡Rural TownshipXīngguó Xiàn25,584
Xīnglián Xiāng兴莲乡Rural TownshipXīngguó Xiàn16,899
Xīniú Zhèn西牛镇TownXìnfēng Xiàn58,026
Xīnlóng Xiāng新龙乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn10,710
Xīnpō Xiāng新陂乡Rural TownshipYúdū Xiàn18,450
Xīnshān Zhèn欣山镇TownĀnyuăn Xiàn92,001
Xīnshìjì Gōngyèyuán新世纪工业园Township-like AreaDàyú Xiàn1,562
Xīntián Zhèn新田镇TownXìnfēng Xiàn22,752
Yángbù Xiāng阳埠乡Rural TownshipGànxiàn Qū20,305
Yángcūn Zhèn杨村镇TownLóngnán Xiàn38,538
Yángméi Zhèn扬眉镇TownChóngyì Xiàn15,246
Yèpíng Xiāng叶坪乡Rural TownshipRuìjīn Shì55,397
Yíngqián Zhèn营前镇TownShàngyóu Xiàn23,005
Yínkēng Zhèn银坑镇TownYúdū Xiàn58,926
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipXīngguó Xiàn32,984
Yŏnglóng Xiāng永隆乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn6,537
Yóushān Zhèn油山镇TownXìnfēng Xiàn16,499
Yóushí Xiāng油石乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn16,614
Yòushuĭ Xiāng右水乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn13,809
Yúdū Gōngyèyuán于都工业园Township-like AreaYúdū Xiàn7,232
Yúnménlĭng Zhèn筠门岭镇TownHuìchāng Xiàn41,725
Yúnshíshān Xiāng云石山乡Rural TownshipRuìjīn Shì39,279
Zétán Xiāng泽覃乡Rural TownshipRuìjīn Shì17,606
Zhāngdòu Zhèn樟斗镇TownDàyú Xiàn12,065
Zhāngmù Xiāng樟木乡Rural TownshipXīngguó Xiàn13,775
Zhàntáng Xiāng站塘乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn15,173
Zhàntián Xiāng湛田乡Rural TownshipNíngdū Xiàn17,066
Zhèngăng Xiāng镇岗乡Rural TownshipĀnyuăn Xiàn13,277
Zhèngpíng Zhèn正平镇TownXìnfēng Xiàn52,669
Zhōngcūn Xiāng中村乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn6,849
Zhōngzhài Xiāng中寨乡Rural TownshipQuánnán Xiàn12,304
Zhōutián Zhèn周田镇TownHuìchāng Xiàn51,758
Zhuāngbù Xiāng庄埠乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn8,523
Zhuāngkŏu Zhèn庄口镇TownHuìchāng Xiàn25,874
Zhūfāng Xiāng朱坊乡Rural TownshipNánkāng Qū31,670
Zhūkēng Xiāng珠坑乡Rural TownshipShíchéng Xiàn13,950
Zhūlán Xiāng珠兰乡Rural TownshipHuìchāng Xiàn14,968
Zhúzé Xiāng竹笮乡Rural TownshipNíngdū Xiàn27,944
Zĭshān Zhèn梓山镇TownYúdū Xiàn53,857
Zĭyáng Xiāng紫阳乡Rural TownshipShàngyóu Xiàn12,340
Zuŏbá Zhèn左拔镇TownDàyú Xiàn7,479

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).