Home
Show Map

China: Gānnán Prefecture (Gānsù)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu (Tibetan autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Diébù Xiàn [Têwo]迭部县County52,166
Hézuò Shì合作市County-level City90,290
Líntán Xiàn临潭县County137,001
Lùqŭ Xiàn碌曲县County35,630
Măqŭ Xiàn玛曲县County54,745
Xiàhé Xiàn夏河县County86,670
Zhōuqŭ Xiàn [Zhugqu]舟曲县County132,108
Zhuóní Xiàn [Jonê]卓尼县County100,522
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu甘南藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture689,132

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālā Xiāng阿拉乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn3,136
Āmù Qùhū Zhèn阿木去乎镇TownXiàhé Xiàn12,623
Āwàncāng Zhèn阿万仓镇TownMăqŭ Xiàn6,619
Āxià Xiāng阿夏乡Rural TownshipDiébù Xiàn1,277
Āzitáng Zhèn阿子滩镇TownZhuóní Xiàn6,881
Bājiăo Zhèn八角镇TownLíntán Xiàn5,095
Bāléng Xiāng八楞乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,141
Bāzàng Zhèn巴藏镇TownZhōuqŭ Xiàn5,040
Biāowa Tŭzú Xiāng [Sháowā Tŭzú Xiāng]勺哇土族乡Rural TownshipZhuóní Xiàn1,808
Bólā Zhèn博拉镇TownXiàhé Xiàn5,746
Bóyù Zhèn博峪镇TownZhōuqŭ Xiàn4,623
Căirìmă Zhèn采日玛镇TownMăqŭ Xiàn5,463
Chāgăng Xiāng插岗乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn3,162
Chángchuān Xiāng长川乡Rural TownshipLíntán Xiàn10,037
Chéngguān Zhèn城关镇TownLíntán Xiàn23,035
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhōuqŭ Xiàn21,967
Dàchuān Zhèn大川镇TownZhōuqŭ Xiàn5,723
Dálā Xiāng达拉乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,142
Dámài Xiāng达麦乡Rural TownshipXiàhé Xiàn3,633
Dāngzhōu Jiēdào当周街道Urban SubdistrictHézuò Shì15,629
Dāogào Xiāng刀告乡Rural TownshipZhuóní Xiàn4,813
Dàyù Zhèn大峪镇TownZhōuqŭ Xiàn5,114
Diàngă Zhèn电尕镇TownDiébù Xiàn15,993
Diànzi Zhèn店子镇TownLíntán Xiàn4,722
Dōngshān Zhèn东山镇TownZhōuqŭ Xiàn10,639
Duō'ér Xiāng多儿乡Rural TownshipDiébù Xiàn3,751
Fēngdié Zhèn峰迭镇TownZhōuqŭ Xiàn10,945
Găhăi Zhèn尕海镇TownLùqŭ Xiàn5,257
Gānjiā Zhèn甘加镇TownXiàhé Xiàn7,334
Gŏngbà Zhèn拱坝镇TownZhōuqŭ Xiàn5,563
Guŏyē Zhèn果耶镇TownZhōuqŭ Xiàn9,063
Gŭzhàn Zhèn古战镇TownLíntán Xiàn4,717
Hānbān Zhèn憨班镇TownZhōuqŭ Xiàn4,907
Jiāngpán Zhèn江盘镇TownZhōuqŭ Xiàn5,149
Jiānmùkè'ĕr Jiēdào坚木克尔街道Urban SubdistrictHézuò Shì13,441
Jícāng Xiāng吉仓乡Rural TownshipXiàhé Xiàn4,650
Kăbà Xiāng卡坝乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,302
Kā'ĕrqīn Zhèn喀尔钦镇TownZhuóní Xiàn10,297
Kăjiādào Xiāng卡加道乡Rural TownshipHézuò Shì2,427
Kăjiāmàn Xiāng卡加曼乡Rural TownshipHézuò Shì2,986
Kāngduō Xiāng康多乡Rural TownshipZhuóní Xiàn2,348
Kēcái Zhèn科才镇TownXiàhé Xiàn3,729
Lābŭléng Zhèn拉卜楞镇TownXiàhé Xiàn22,970
Lángmùsì Zhèn郎木寺镇TownLùqŭ Xiàn5,054
Lārénguān Xiāng拉仁关乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn2,870
Làzikŏu Zhèn腊子口镇TownDiébù Xiàn3,331
Lèxiù Zhèn勒秀镇TownHézuò Shì9,057
Lìjié Zhèn立节镇TownZhōuqŭ Xiàn5,282
Liŭlín Zhèn柳林镇TownZhuóní Xiàn17,731
Liúshùn Zhèn流顺镇TownLíntán Xiàn8,876
Luòdà Zhèn洛大镇TownDiébù Xiàn6,078
Mă'ài Zhèn玛艾镇TownLùqŭ Xiàn10,988
Mádāng Zhèn麻当镇TownXiàhé Xiàn5,662
Mànrìmă Zhèn曼日玛镇TownMăqŭ Xiàn7,282
Mù'ĕr Zhèn木耳镇TownZhuóní Xiàn9,430
Mùxīhé Xiāng木西合乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn3,578
Nàlàng Zhèn纳浪镇TownZhuóní Xiàn7,275
Nányù Xiāng南峪乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,092
Nàwú Zhèn那吾镇TownHézuò Shì6,853
Ní'ào Xiāng尼傲乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,197
Níbā Zhèn尼巴镇TownZhuóní Xiàn5,251
Nímă Zhèn尼玛镇TownMăqŭ Xiàn17,820
Ōulāxiùmă Xiāng欧拉秀玛乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn3,183
Ōulā Zhèn欧拉镇TownMăqŭ Xiàn5,142
Píngdìng Zhèn坪定镇TownZhōuqŭ Xiàn5,091
Qiàgài Xiāng恰盖乡Rural TownshipZhuóní Xiàn3,353
Qíhāmă Zhèn齐哈玛镇TownMăqŭ Xiàn5,658
Qŭ'ào Xiāng曲奥乡Rural TownshipXiàhé Xiàn2,868
Qŭgàonà Zhèn曲告纳镇TownZhōuqŭ Xiàn11,581
Qŭwă Xiāng曲瓦乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,370
Sānchà Xiāng三岔乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,393
Sāngbà Xiāng桑坝乡Rural TownshipDiébù Xiàn3,525
Sāngkē Zhèn桑科镇TownXiàhé Xiàn7,236
Shēnzàng Zhèn申藏镇TownZhuóní Xiàn7,770
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipLíntán Xiàn7,156
Shuāngchà Zhèn双岔镇TownLùqŭ Xiàn5,398
Shùbù Xiāng [Chūbù Xiāng]术布乡Rural TownshipLíntán Xiàn3,377
Tánggă'áng Xiāng唐尕昂乡Rural TownshipXiàhé Xiàn2,774
Táobīn Zhèn洮滨镇TownLíntán Xiàn9,060
Táoyàn Zhèn洮砚镇TownZhuóní Xiàn5,329
Tōngqīn Jiēdào通钦街道Urban SubdistrictHézuò Shì17,910
Wánggé'ĕrtáng Zhèn王格尔塘镇TownXiàhé Xiàn3,750
Wángqí Zhèn王旗镇TownLíntán Xiàn11,941
Wàngzàng Zhèn旺藏镇TownDiébù Xiàn6,851
Wánmào Zhèn完冒镇TownZhuóní Xiàn3,804
Wŭpíng Zhèn武坪镇TownZhōuqŭ Xiàn5,656
Xīcāng Zhèn西仓镇TownLùqŭ Xiàn2,927
Xīnchéng Zhèn新城镇TownLíntán Xiàn20,535
Yángshā Zhèn羊沙镇TownLíntán Xiàn6,042
Yángyŏng Zhèn羊永镇TownLíntán Xiàn7,849
Yĕlìguān Zhèn冶力关镇TownLíntán Xiàn10,066
Yīhé'áng Jiēdào伊合昂街道Urban SubdistrictHézuò Shì12,168
Yìwā Zhèn益哇镇TownDiébù Xiàn4,719
Zàngbāwā Zhèn藏巴哇镇TownZhuóní Xiàn8,063
Zhāgŭlù Zhèn扎古录镇TownZhuóní Xiàn6,369
Zhāyóu Xiāng扎油乡Rural TownshipXiàhé Xiàn3,695
Zhuóluò Xiāng卓洛乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,100
Zuŏgài Duōmă Xiāng佐盖多玛乡Rural TownshipHézuò Shì3,940
Zuŏgài Mànmă Zhèn佐盖曼玛镇TownHézuò Shì5,879

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).