Home
Show Map

China: Fŭzhōu Shì / 抚州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Fŭzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngrén Xiàn崇仁县County347,837
Dōngxiāng Qū [← Dōngxiāng Xiàn]东乡区District438,319
Guăngchāng Xiàn广昌县County235,395
Jīnxī Xiàn金溪县County294,826
Lè'ān Xiàn乐安县County345,766
Líchuān Xiàn黎川县County230,086
Línchuān Qū临川区District1,089,888
Nánchéng Xiàn南城县County306,236
Nánfēng Xiàn南丰县County287,932
Yíhuáng Xiàn宜黄县County224,039
Zīxī Xiàn资溪县County111,983
Fŭzhōu Shì抚州市Prefecture-level City3,912,307

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Fŭzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoxī Zhèn鳌溪镇TownLè'ān Xiàn82,717
Báilù Xiāng白鹭乡Rural TownshipChóngrén Xiàn17,158
Báipō Xiāng白陂乡Rural TownshipChóngrén Xiàn11,501
Báishè Zhèn白舍镇TownNánfēng Xiàn36,830
Bāshān Zhèn巴山镇TownChóngrén Xiàn103,748
Chàngkăi Zhèn唱凯镇TownLínchuān Qū44,497
Chángqiáo Xiāng长桥乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn6,055
Chénfāngjī Xiāng陈坊积乡Rural TownshipJīnxī Xiàn10,765
Chéngxī (Jīncháokāifāqū) Jiēdào城西街道办事处(金巢开发区)Urban SubdistrictLínchuān Qū20,212
Chìshuĭ Zhèn赤水镇TownGuăngchāng Xiàn19,387
Chónggăng (Jīncháokāifāqū) Zhèn崇岗镇(金巢开发区)TownLínchuān Qū24,883
Cuìléishān Kĕnzhíchăng翠雷山垦殖场Township-like AreaGuăngchāng Xiàn957
Dàgăng Zhèn大岗镇TownLínchuān Qū30,920
Dàifāng Zhèn戴坊镇TownLè'ān Xiàn32,796
Dàmătóu Kĕnzhíchăng大马头垦殖场Township-like AreaLè'ān Xiàn1,572
Dèngjiā Xiāng邓家乡Rural TownshipDōngxiāng Qū21,006
Déshèngqĭyèjí Tuán德胜企业集团Township-like AreaLíchuān Xiàn1,905
Déshèng Zhèn德胜镇TownLíchuān Xiàn11,172
Dōngguăn Zhèn东馆镇TownLínchuān Qū18,745
Dōngpíng Xiāng东坪乡Rural TownshipNánfēng Xiàn5,809
Dōngpō Zhèn东陂镇TownYíhuáng Xiàn11,554
Dōngxiāngxiàn Jīngjì Kāifāqū东乡县经济开发区Township-like AreaDōngxiāng Qū313
Duìqiáo Xiāng对桥乡Rural TownshipJīnxī Xiàn17,362
Èrdū Zhèn二都镇TownYíhuáng Xiàn15,831
Fènggāng Zhèn凤冈镇TownYíhuáng Xiàn64,715
Fŭbĕi Zhèn抚北镇TownLínchuān Qū8,980
Fùfāng Xiāng付坊乡Rural TownshipNánfēng Xiàn13,344
Găngshàngjī Zhèn岗上积镇TownDōngxiāng Qū19,703
Gānkēng Línchăng甘坑林场Township-like AreaDōngxiāng Qū7,348
Gānzhú Zhèn甘竹镇TownGuăngchāng Xiàn25,164
Gāofù Zhèn高阜镇TownZīxī Xiàn16,102
Gāopíng Zhèn高坪镇TownLínchuān Qū25,201
Gāotián Xiāng高田乡Rural TownshipZīxī Xiàn13,459
Gōngfāng Zhèn龚坊镇TownLè'ān Xiàn18,868
Gōngxī Zhèn公溪镇TownLè'ān Xiàn27,554
Guăngchāngxiàn Gōngyèyuánqū广昌县工业园区Township-like AreaGuăngchāng Xiàn1,069
Gŭgăng Xiāng谷岗乡Rural TownshipLè'ān Xiàn11,937
Guōwéi Xiāng郭圩乡Rural TownshipChóngrén Xiàn14,869
Hángbù Zhèn航埠镇TownChóngrén Xiàn30,042
Hébù Xiāng河埠乡Rural TownshipLínchuān Qū7,630
Hèchéng Zhèn鹤城镇TownZīxī Xiàn42,141
Héshàng Zhèn河上镇TownChóngrén Xiàn25,117
Héshì Zhèn合市镇TownJīnxī Xiàn23,204
Héyuán Xiāng荷源乡Rural TownshipLíchuān Xiàn8,467
Héyuán Zhèn何源镇TownJīnxī Xiàn15,282
Hóngcūn Zhèn宏村镇TownLíchuān Xiàn13,518
Hóngguāng Kĕnzhíchăng红光垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū3,793
Hóngliàng Kĕnzhíchăng红亮垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū1,957
Hóngmén Zhèn洪门镇TownNánchéng Xiàn11,221
Hóngxīng Kĕnzhíchăng红星垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū14,624
Hòucūn Xiāng厚村乡Rural TownshipLíchuān Xiàn7,412
Huángbǎilĭng Kĕnzhíchăng黄柏岭垦殖场Township-like AreaYíhuáng Xiàn331
Huángpō Zhèn黄陂镇TownYíhuáng Xiàn23,494
Huángtōng Xiāng黄通乡Rural TownshipJīnxī Xiàn10,454
Huáqiáo Nóngchăng华侨农场Township-like AreaJīnxī Xiàn1,816
Huáshān Kĕnzhíchăng华山垦殖场Township-like AreaLíchuān Xiàn3,048
Húfāng Xiāng湖坊乡Rural TownshipLíchuān Xiàn8,599
Húnán Xiāng湖南乡Rural TownshipLínchuān Qū43,449
Húpíng Xiāng湖坪乡Rural TownshipLè'ān Xiàn17,516
Hŭwān Zhèn浒湾镇TownJīnxī Xiàn25,371
Hŭwéi Xiāng虎圩乡Rural TownshipDōngxiāng Qū16,588
Húxī Xiāng湖溪乡Rural TownshipLè'ān Xiàn10,635
Jiànchāng Zhèn建昌镇TownNánchéng Xiàn109,108
Jiānfēng Xiāng尖峰乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn13,234
Jiāngxīlínféichăng 江西磷肥厂Township-like AreaDōngxiāng Qū3,301
Jiāngxī Tóngyèjítuángōngsīdōngtóngkuàngyèyŏuxiànzérèn Gōngsī江西铜业集团公司东同矿业有限责任公司Township-like AreaDōngxiāng Qū3,740
Jīnggōnglù Jiēdào荆公路街道办事处Urban SubdistrictLínchuān Qū42,583
Jīnzhú Shēzú Xiāng金竹畲族乡Rural TownshipLè'ān Xiàn11,357
Kāifāqū 开发区Township-like AreaLínchuān Qū27
Láixī Xiāng莱溪乡Rural TownshipNánfēng Xiàn15,312
Lángjū Zhèn琅琚镇TownJīnxī Xiàn26,617
Liánchéng Xiāng连城乡Rural TownshipLínchuān Qū19,077
Lĭpō Zhèn礼陂镇TownChóngrén Xiàn11,895
Lĭtă Zhèn里塔镇TownNánchéng Xiàn17,707
Liùjiāqiáo Xiāng六家桥乡Rural TownshipChóngrén Xiàn18,791
Liúlí Xiāng琉璃乡Rural TownshipJīnxī Xiàn22,194
Liùshuĭqiáo Jiēdào六水桥街道办事处Urban SubdistrictLínchuān Qū42,419
Líwéi Zhèn黎圩镇TownDōngxiāng Qū14,219
Líxī Zhèn梨溪镇TownYíhuáng Xiàn18,272
Lóng'ān Zhèn龙安镇TownLíchuān Xiàn13,915
Lónghú Zhèn龙湖镇TownNánchéng Xiàn17,199
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownLínchuān Qū13,924
Lùfāng Xiāng陆坊乡Rural TownshipJīnxī Xiàn14,768
Luóhú Zhèn罗湖镇TownLínchuān Qū61,611
Luópō Xiāng罗陂乡Rural TownshipLè'ān Xiàn14,820
Luózhēn Zhèn罗针镇TownLínchuān Qū45,986
Mă'ān Zhèn马鞍镇TownChóngrén Xiàn18,431
Máopái Xiāng茅排乡Rural TownshipLínchuān Qū4,333
Mătóushān Zhèn马头山镇TownZīxī Xiàn11,207
Măwéi Zhèn马圩镇TownDōngxiāng Qū43,340
Náncūn Xiāng南村乡Rural TownshipLè'ān Xiàn20,408
Nánfēng Gōngyèyuánqū南丰工业园区Township-like AreaNánfēng Xiàn313
Nánfēngxiànchánghóng Kĕnzhíchăng南丰县长红垦殖场Township-like AreaNánfēng Xiàn232
Nányuán Xiāng南源乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn8,726
Niútián Zhèn牛田镇TownLè'ān Xiàn19,725
Péngtián Xiāng鹏田乡Rural TownshipLínchuān Qū7,954
Pògān Xiāng珀玕乡Rural TownshipDōngxiāng Qū15,896
Qiānshàn Xiāng千善乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn5,407
Qiàwān Zhèn洽湾镇TownNánfēng Xiàn15,825
Qīlĭgăng Kĕnzhíchăng七里岗垦殖场Township-like AreaLínchuān Qū221
Qīlĭgăng Xiāng七里岗乡Rural TownshipLínchuān Qū15,878
Qínchéng Zhèn琴城镇TownNánfēng Xiàn99,987
Qīngnián Kĕnzhíchăng青年垦殖场Township-like AreaYíhuáng Xiàn295
Qīngní Zhèn青泥镇TownLínchuān Qū18,473
Qīngyún Jiēdào青云街道办事处Urban SubdistrictLínchuān Qū104,154
Qiūxī Zhèn秋溪镇TownLínchuān Qū21,832
Rìfēng Zhèn日峰镇TownLíchuān Xiàn82,667
Róngshān Kĕnzhíchăng荣山垦殖场Township-like AreaLínchuān Qū389
Róngshān Zhèn荣山镇TownLínchuān Qū20,604
Sāngtián Zhèn桑田镇TownNánfēng Xiàn12,722
Sānshān Xiāng三山乡Rural TownshipChóngrén Xiàn12,921
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipNánfēng Xiàn10,152
Shāndàng Zhèn山砀镇TownLè'ān Xiàn21,630
Shàngdùndù Zhèn上顿渡镇TownLínchuān Qū117,438
Shàngtáng Zhèn上唐镇TownNánchéng Xiàn27,320
Shāzhōu Zhèn沙洲镇TownNánchéng Xiàn13,671
Shéngāng Xiāng神冈乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn10,402
Shèpíng Xiāng社苹乡Rural TownshipLíchuān Xiàn7,666
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipJīnxī Xiàn13,973
Shìshān Zhèn市山镇TownNánfēng Xiàn36,150
Shíxiá Xiāng石峡乡Rural TownshipZīxī Xiàn5,350
Shízhuāng Xiāng石庄乡Rural TownshipChóngrén Xiàn11,529
Shuāngtáng Zhèn双塘镇TownJīnxī Xiàn10,967
Shuĭnánwéi Xiāng水南圩乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn6,018
Sōnghú Xiāng嵩湖乡Rural TownshipLínchuān Qū17,001
Sōngshì Zhèn嵩市镇TownZīxī Xiàn9,563
Sūnfāng Zhèn孙坊镇TownChóngrén Xiàn20,232
Tàihé Zhèn太和镇TownNánfēng Xiàn20,197
Tàiyáng Zhèn太阳镇TownLínchuān Qū18,206
Tàiyuán Xiāng太源乡Rural TownshipNánfēng Xiàn8,280
Tángfāng Xiāng塘坊乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn19,252
Tángyīn Zhèn棠阴镇TownYíhuáng Xiàn16,193
Tánxī Xiāng潭溪乡Rural TownshipLíchuān Xiàn18,411
Táopō Xiāng桃陂乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn14,047
Táoyuán Xiāng桃源乡Rural TownshipChóngrén Xiàn16,039
Téngqiáo Zhèn腾桥镇TownLínchuān Qū26,284
Tiānjĭngyuán Xiāng天井源乡Rural TownshipNánchéng Xiàn13,367
Tóngyuán Xiāng桐源乡Rural TownshipLínchuān Qū23,776
Tóupō Zhèn头陂镇TownGuăngchāng Xiàn23,080
Wànchóng Zhèn万崇镇TownLè'ān Xiàn13,939
Wànfāng Zhèn万坊镇TownNánchéng Xiàn24,435
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownDōngxiāng Qū15,255
Wéishàngqiáo Zhèn圩上桥镇TownDōngxiāng Qū20,849
Wénchāng Jiēdào文昌街道办事处Urban SubdistrictLínchuān Qū45,059
Wēnquán Zhèn温泉镇TownLínchuān Qū29,932
Wūshí Zhèn乌石镇TownZīxī Xiàn14,161
Xiāngshān Zhèn相山镇TownChóngrén Xiàn23,296
Xiàogăng Zhèn孝岗镇TownDōngxiāng Qū127,076
Xiăohuáng Zhèn小璜镇TownDōngxiāng Qū36,765
Xiàoqiáo Zhèn孝桥镇TownLínchuān Qū25,078
Xīchéng Xiāng西城乡Rural TownshipLíchuān Xiàn8,646
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道办事处Urban SubdistrictLínchuān Qū47,071
Xīnfēngjiē Zhèn新丰街镇TownNánchéng Xiàn7,781
Xīnfēng Xiāng新丰乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn7,241
Xióngcūn Zhèn熊村镇TownLíchuān Xiàn14,146
Xiùgŭ Zhèn秀谷镇TownJīnxī Xiàn81,153
Xŭfāng Xiāng许坊乡Rural TownshipChóngrén Xiàn12,268
Xūjiāng Zhèn盱江镇TownGuăngchāng Xiàn87,459
Xújiā Xiāng徐家乡Rural TownshipNánchéng Xiàn21,521
Xúnkŏu Zhèn洵口镇TownLíchuān Xiàn10,050
Xúnxī Xiāng浔溪乡Rural TownshipNánchéng Xiàn6,502
Yángqiáodiàn Zhèn杨桥殿镇TownDōngxiāng Qū33,352
Yángxī Xiāng杨溪乡Rural TownshipGuăngchāng Xiàn5,050
Yáowéi Xiāng瑶圩乡Rural TownshipDōngxiāng Qū11,665
Yíhuángxiàn Gōngyèyuánqū宜黄县工业园区Township-like AreaYíhuáng Xiàn1,535
Yìqián Zhèn驿前镇TownGuăngchāng Xiàn23,263
Yúnshān Zhèn云山镇TownLínchuān Qū41,636
Zēngtián Zhèn增田镇TownLè'ān Xiàn18,073
Zhāngxī Xiāng樟溪乡Rural TownshipLíchuān Xiàn6,769
Zhănpíng Xiāng展坪乡Rural TownshipLínchuān Qū19,596
Zhānwéi Zhèn詹圩镇TownDōngxiāng Qū27,529
Zhāoxié Zhèn招携镇TownLè'ān Xiàn22,219
Zhènkŏu Xiāng圳口乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn11,181
Zhōnggăng Xiāng中港乡Rural TownshipYíhuáng Xiàn20,222
Zhōnglĭng (Jīncháokāifāqū) Jiēdào钟岭街道办事处(金巢开发区)Urban SubdistrictLínchuān Qū34,829
Zhōngtián Xiāng中田乡Rural TownshipLíchuān Xiàn13,695
Zhūliáng Zhèn株良镇TownNánchéng Xiàn36,404
Zĭxiāo Zhèn紫霄镇TownNánfēng Xiàn12,779
Zuŏfāng Zhèn左坊镇TownJīnxī Xiàn20,900

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).