Home
Show Map

Mĭnhòu Xiàn

County in Fúzhōu Shì

County

The population of Mĭnhòu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Mĭnhòu Xiàn闽侯县County662,118
Fúzhōu Shì福州市Prefecture-level City7,115,369

Contents: Townships

The population of the townships in Mĭnhòu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownMĭnhòu Xiàn31,811
Dàhú Xiāng大湖乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn14,824
Gānzhè Jiēdào甘蔗街道Urban SubdistrictMĭnhòu Xiàn50,974
Hóngwĕi Xiāng鸿尾乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn29,757
Jiāngyáng Nóngchăng江洋农场Township-like AreaMĭnhòu Xiàn1,845
Jīngxī Zhèn荆溪镇TownMĭnhòu Xiàn56,872
Nántōng Zhèn南通镇TownMĭnhòu Xiàn36,867
Nányŭ Zhèn南屿镇TownMĭnhòu Xiàn60,707
Qīngkŏu Zhèn青口镇TownMĭnhòu Xiàn81,488
Shànggān Zhèn尚干镇TownMĭnhòu Xiàn20,177
Shàngjiē Zhèn上街镇TownMĭnhòu Xiàn165,860
Tíngpíng Xiāng廷坪乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn13,393
Xiángqiān Zhèn祥谦镇TownMĭnhòu Xiàn52,556
Xiăoruò Xiāng小箬乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn5,680
Yánglĭ Xiāng洋里乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn13,743
Zhúqí Xiāng竹岐乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn25,564

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.