Home
Show Map

China: Fúzhōu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Fúzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāngshān Qū仓山区District762,746
Chánglè Qū [← Chánglè Shì]长乐区District682,626
Fúqīng Shì福清市County-level City1,234,838
Gŭlóu Qū鼓楼区District687,705
Jìn'ān Qū晋安区District792,491
Liánjiāng Xiàn连江县County561,490
Luóyuán Xiàn罗源县County207,677
Măwĕi Qū马尾区District231,929
Mĭnhòu Xiàn闽侯县County662,118
Mĭnqīng Xiàn闽清县County237,643
Píngtán Xiàn平潭县County357,760
Táijiāng Qū台江区District446,891
Yŏngtài Xiàn永泰县County249,455
Fúzhōu Shì福州市Prefecture-level City7,115,369

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Fúzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānkăi Xiāng安凯乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn14,296
Āntài Jiēdào安泰街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū33,305
Áodōng Zhèn敖东镇TownPíngtán Xiàn20,453
Áofēng Jiēdào鳌峰街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū43,802
Áojiāng Zhèn敖江镇TownLiánjiāng Xiàn52,636
Àoqián Zhèn澳前镇TownPíngtán Xiàn42,856
Báiqīng Xiāng白青乡Rural TownshipPíngtán Xiàn12,271
Báishā Zhèn白沙镇TownMĭnhòu Xiàn31,811
Báită Xiāng白塔乡Rural TownshipLuóyuán Xiàn9,511
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn7,340
Báizhāng Zhèn白樟镇TownMĭnqīng Xiàn14,659
Báizhōng Zhèn白中镇TownMĭnqīng Xiàn16,733
Băndōng Zhèn坂东镇TownMĭnqīng Xiàn31,622
Bĕicuò Zhèn北厝镇TownPíngtán Xiàn21,915
Bìlĭ Xiāng碧里乡Rural TownshipLuóyuán Xiàn15,669
Cāngqián Jiēdào仓前街道Urban SubdistrictCāngshān Qū23,663
Cāngshān Zhèn仓山镇TownCāngshān Qū30,247
Cāngxiá Jiēdào苍霞街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū43,654
Chánglóng Zhèn长龙镇TownLiánjiāng Xiàn9,143
Chángqìng Zhèn长庆镇TownYŏngtài Xiàn10,081
Chátíng Jiēdào茶亭街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū34,441
Cháyuán Jiēdào茶园街道Urban SubdistrictJìn'ān Qū90,045
Chéngfēng Zhèn城峰镇TownYŏngtài Xiàn36,951
Chéngmén Zhèn城门镇TownCāngshān Qū96,539
Chéngtóu Zhèn城头镇TownFúqīng Shì42,188
Chìxī Xiāng赤锡乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn10,119
Chíyuán Zhèn池园镇TownMĭnqīng Xiàn21,317
Dàhú Xiāng大湖乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn14,824
Dàliàn Xiāng大练乡Rural TownshipPíngtán Xiàn4,505
Dānyáng Zhèn丹阳镇TownLiánjiāng Xiàn24,284
Dānyún Xiāng丹云乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn1,980
Dàyáng Zhèn大洋镇TownYŏngtài Xiàn18,101
Dōngdài Zhèn东岱镇TownLiánjiāng Xiàn18,791
Dōnggé Huáqiáo 东阁华侨Township-like AreaFúqīng Shì3,432
Dōnghàn Zhèn东瀚镇TownFúqīng Shì30,583
Dōnghú Zhèn东湖镇TownLiánjiāng Xiàn15,272
Dōngjiē Jiēdào东街街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū32,438
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownMĭnqīng Xiàn15,325
Dōngshēng Jiēdào东升街道Urban SubdistrictCāngshān Qū13,195
Dōngxiáng Xiāng东庠乡Rural TownshipPíngtán Xiàn6,391
Dōngyáng Xiāng东洋乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn5,515
Dōngzhāng Zhèn东张镇TownFúqīng Shì24,634
Duìhú Jiēdào对湖街道Urban SubdistrictCāngshān Qū35,785
Fēizhú Zhèn飞竹镇TownLuóyuán Xiàn7,109
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownLiánjiāng Xiàn75,553
Fèngshān Zhèn凤山镇TownLuóyuán Xiàn78,084
Fúkŏu Xiāng洑口乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn7,845
Fùquán Xiāng富泉乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn4,336
Gàishān Zhèn盖山镇TownCāngshān Qū122,018
Gàiyáng Xiāng盖洋乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn5,855
Găngtóu Zhèn港头镇TownFúqīng Shì57,888
Gānzhè Jiēdào甘蔗街道Urban SubdistrictMĭnhòu Xiàn50,974
Gāoshān Zhèn高山镇TownFúqīng Shì58,452
Gĕlĭng Zhèn葛岭镇TownYŏngtài Xiàn13,349
Guānbăn Zhèn官坂镇TownLiánjiāng Xiàn24,948
Guăntóu Zhèn琯头镇TownLiánjiāng Xiàn60,055
Gŭdōng Jiēdào鼓东街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū40,769
Gŭhuái Zhèn古槐镇TownChánglè Qū43,882
Gŭshān Zhèn鼓山镇TownJìn'ān Qū286,095
Gŭxī Jiēdào鼓西街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū67,420
Hăikŏu Zhèn海口镇TownFúqīng Shì60,367
Hángchéng Jiēdào航城街道Urban SubdistrictChánglè Qū71,320
Hèshàng Zhèn鹤上镇TownChánglè Qū51,323
Hónglù Jiēdào宏路街道Urban SubdistrictFúqīng Shì49,142
Hóngshān Zhèn洪山镇TownGŭlóu Qū143,535
Hóngwĕi Xiāng鸿尾乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn29,757
Hóngxīng Nóngchăng红星农场Township-like AreaCāngshān Qū6,633
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn5,529
Hóngyáng Xiāng洪洋乡Rural TownshipLuóyuán Xiàn8,356
Hóuyŭ Xiāng猴屿乡Rural TownshipChánglè Qū5,027
Hòuzhōu Jiēdào后洲街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū44,047
Huádà Jiēdào华大街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū101,489
Huángqí Zhèn黄岐镇TownLiánjiāng Xiàn23,368
Huànxī Zhèn宦溪镇TownJìn'ān Qū11,965
Húnán Zhèn湖南镇TownChánglè Qū27,375
Huòkŏu Shēzú Xiāng霍口畲族乡Rural TownshipLuóyuán Xiàn8,300
Jiāngjìng Huáqiáo 江镜华侨Township-like AreaFúqīng Shì4,318
Jiāngjìng Zhèn江镜镇TownFúqīng Shì75,919
Jiāngnán Xiāng江南乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn22,984
Jiāngtián Zhèn江田镇TownChánglè Qū44,552
Jiāngyáng Nóngchăng江洋农场Township-like AreaMĭnhòu Xiàn1,845
Jiāngyīn Zhèn江阴镇TownFúqīng Shì71,473
Jiànjiāng Zhèn鉴江镇TownLuóyuán Xiàn7,353
Jiànxīn Zhèn建新镇TownCāngshān Qū201,925
Jiélín Xiāng桔林乡Rural TownshipMĭnqīng Xiàn3,507
Jīnfēng Zhèn金峰镇TownChánglè Qū84,899
Jīngxī Zhèn荆溪镇TownMĭnhòu Xiàn56,872
Jìngyáng Zhèn镜洋镇TownFúqīng Shì33,754
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictCāngshān Qū80,791
Jīnshā Zhèn金沙镇TownMĭnqīng Xiàn9,285
Kēngyuán Zhèn坑园镇TownLiánjiāng Xiàn16,163
Lánchéng Xiāng岚城乡Rural TownshipPíngtán Xiàn23,741
Lángqí Zhèn琅岐镇TownMăwĕi Qū68,889
Liăoyán Xiāng蓼沿乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn24,216
Lĭnglù Xiāng岭路乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn6,407
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictCāngshān Qū29,598
Liúshuĭ Zhèn流水镇TownPíngtán Xiàn41,001
Lóngjiāng Jiēdào龙江街道Urban SubdistrictFúqīng Shì53,033
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictFúqīng Shì60,140
Lóngtián Zhèn龙田镇TownFúqīng Shì111,956
Luólián Xiāng罗联乡Rural TownshipChánglè Qū6,426
Luóxīng Jiēdào罗星街道Urban SubdistrictMăwĕi Qū60,117
Luóyuánwān 罗源湾Township-like AreaLuóyuán Xiàn7,752
Luózhōu Zhèn螺洲镇TownCāngshān Qū18,462
Lúyáng Xiāng芦洋乡Rural TownshipPíngtán Xiàn3,786
Măbí Zhèn马鼻镇TownLiánjiāng Xiàn26,516
Măwĕi Zhèn马尾镇TownMăwĕi Qū63,299
Méichéng Zhèn梅城镇TownMĭnqīng Xiàn39,213
Méihuā Zhèn梅花镇TownChánglè Qū14,216
Méixī Zhèn梅溪镇TownMĭnqīng Xiàn24,083
Nánhăi Xiāng南海乡Rural TownshipPíngtán Xiàn6,334
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū45,663
Nánlĭng Zhèn南岭镇TownFúqīng Shì4,484
Nántōng Zhèn南通镇TownMĭnhòu Xiàn36,867
Nányŭ Zhèn南屿镇TownMĭnhòu Xiàn60,707
Nínghuà Jiēdào宁化街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū34,540
Pāndù Xiāng潘渡乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn16,755
Pángŭ Xiāng盘谷乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn6,235
Píngyuán Zhèn平原镇TownPíngtán Xiàn15,041
Pŭkŏu Zhèn浦口镇TownLiánjiāng Xiàn27,955
Qĭbù Zhèn起步镇TownLuóyuán Xiàn22,230
Qīngkŏu Zhèn青口镇TownMĭnhòu Xiàn81,488
Qīngliáng Zhèn清凉镇TownYŏngtài Xiàn8,391
Rìxī Xiāng日溪乡Rural TownshipJìn'ān Qū3,912
Sānchājiē Jiēdào三叉街街道Urban SubdistrictCāngshān Qū23,993
Sānshān Zhèn三山镇TownFúqīng Shì83,732
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipMĭnqīng Xiàn4,791
Shàngdù Jiēdào上渡街道Urban SubdistrictCāngshān Qū43,622
Shànggān Zhèn尚干镇TownMĭnhòu Xiàn20,177
Shànghăi Jiēdào上海街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū73,010
Shàngjiē Zhèn上街镇TownMĭnhòu Xiàn165,860
Shàngjìng Zhèn上迳镇TownFúqīng Shì28,893
Shànglián Xiāng上莲乡Rural TownshipMĭnqīng Xiàn9,086
Shāpŭ Zhèn沙埔镇TownFúqīng Shì39,558
Shĕnghuáng Zhèn省璜镇TownMĭnqīng Xiàn11,172
Shízhú Jiēdào石竹街道Urban SubdistrictFúqīng Shì44,494
Shòushān Xiāng寿山乡Rural TownshipJìn'ān Qū8,091
Shŏuzhàn Zhèn首占镇TownChánglè Qū21,559
Shuĭbù Jiēdào水部街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū45,746
Sōngkŏu Zhèn嵩口镇TownYŏngtài Xiàn19,319
Sōngshān Zhèn松山镇TownLuóyuán Xiàn22,960
Sōngxià Zhèn松下镇TownChánglè Qū25,281
Sū'ào Zhèn苏澳镇TownPíngtán Xiàn17,834
Táilù Zhèn苔菉镇TownLiánjiāng Xiàn25,629
Tánchéng Zhèn潭城镇TownPíngtán Xiàn111,447
Tángqián Xiāng塘前乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn3,384
Tántóu Zhèn潭头镇TownChánglè Qū48,026
Tăzhuāng Zhèn塔庄镇TownMĭnqīng Xiàn14,339
Tíngjiāng Zhèn亭江镇TownMăwĕi Qū39,624
Tíngpíng Xiāng廷坪乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn13,393
Tóng'ān Zhèn同安镇TownYŏngtài Xiàn16,182
Tòubăo Zhèn透堡镇TownLiánjiāng Xiàn13,455
Wángzhuāng Jiēdào王庄街道Urban SubdistrictJìn'ān Qū46,980
Wénlĭng Zhèn文岭镇TownChánglè Qū27,680
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū67,911
Wénwŭshā Zhèn文武砂镇TownChánglè Qū19,985
Wŭfèng Jiēdào五凤街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū109,429
Wúháng Jiēdào吴航街道Urban SubdistrictChánglè Qū76,306
Wútóng Zhèn梧桐镇TownYŏngtài Xiàn24,613
Xiábá Xiāng霞拔乡Rural TownshipYŏngtài Xiàn9,578
Xiàdù Jiēdào下渡街道Urban SubdistrictCāngshān Qū36,275
Xiàgōng Xiāng下宫乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn11,180
Xiángqiān Zhèn祥谦镇TownMĭnhòu Xiàn52,556
Xiàngyuán Jiēdào象园街道Urban SubdistrictJìn'ān Qū48,717
Xiăo'ào Zhèn晓澳镇TownLiánjiāng Xiàn29,520
Xiăocāng Shēzú Xiāng小沧畲族乡Rural TownshipLiánjiāng Xiàn2,946
Xiăochéng Zhèn筱埕镇TownLiánjiāng Xiàn25,825
Xiăoruò Xiāng小箬乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn5,680
Xiàzhù Xiāng下祝乡Rural TownshipMĭnqīng Xiàn9,686
Xīlán Xiāng西兰乡Rural TownshipLuóyuán Xiàn10,628
Xīncuò Zhèn新厝镇TownFúqīng Shì25,178
Xīndiàn Zhèn新店镇TownJìn'ān Qū166,283
Xīngăng Jiēdào新港街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū49,609
Xióngjiāng Zhèn雄江镇TownMĭnqīng Xiàn3,087
Yánglĭ Xiāng洋里乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn13,743
Yángxià Jiēdào阳下街道Urban SubdistrictFúqīng Shì59,547
Yángzhōng Jiēdào洋中街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū29,195
Yīdū Zhèn一都镇TownFúqīng Shì8,796
Yíngqián Jiēdào营前街道Urban SubdistrictChánglè Qū35,408
Yíngzhōu Jiēdào瀛洲街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū54,186
Yīnxī Jiēdào音西街道Urban SubdistrictFúqīng Shì79,973
Yìzhōu Jiēdào义洲街道Urban SubdistrictTáijiāng Qū40,407
Yuèfēng Zhèn岳峰镇TownJìn'ān Qū130,403
Yúnlóng Xiāng云龙乡Rural TownshipMĭnqīng Xiàn9,738
Yùpíng Jiēdào玉屏街道Urban SubdistrictFúqīng Shì72,237
Yùtián Zhèn玉田镇TownChánglè Qū32,841
Yŭtóu Xiāng屿头乡Rural TownshipPíngtán Xiàn13,852
Yúxī Zhèn渔溪镇TownFúqīng Shì50,667
Zhāngchéng Zhèn樟城镇TownYŏngtài Xiàn28,345
Zhānggăng Jiēdào漳港街道Urban SubdistrictChánglè Qū46,520
Zhōngfáng Zhèn中房镇TownLuóyuán Xiàn9,725
Zhōnglóu Xiāng中楼乡Rural TownshipPíngtán Xiàn16,333
Zhúqí Xiāng竹岐乡Rural TownshipMĭnhòu Xiàn25,564

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.