Home
Show Map

China: Fŭshùn Shì / 抚顺市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Fŭshùn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngzhōu Qū东洲区District320,949
Fŭshùn Xiàn抚顺县County162,588
Qīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn清原满族自治县Autonomous County290,370
Shùnchéng Qū顺城区District472,920
Wànghuā Qū望花区District384,514
Xīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn新宾满族自治县Autonomous County254,118
Xīnfŭ Qū新抚区District252,631
Fŭshùn Shì抚顺市Prefecture-level City2,138,090

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Fŭshùn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áojiābăo Xiāng敖家堡乡Rural TownshipQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn8,519
Bĕisānjiā Zhèn北三家镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn11,909
Bĕisìpíng Xiāng北四平乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn7,479
Căoshì Zhèn草市镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn13,126
Chángchūn Jiēdào长春街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū72,770
Dàgūjiā Zhèn大孤家镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn16,332
Dālián Jiēdào搭连街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū23,851
Dàsìpíng Zhèn大四平镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn15,959
Dàsūhé Xiāng大苏河乡Rural TownshipQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn7,389
Dōnggōngyuán Jiēdào东公园街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū32,392
Dōngzhōu Jiēdào东洲街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū64,784
Fŭdōng Jiēdào抚东街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū6,501
Fúmín Jiēdào福民街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū38,726
Fŭshùnchéng Jiēdào抚顺城街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū65,653
Gĕbù Jiēdào葛布街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū68,096
Gōngnóng Jiēdào工农街道Urban SubdistrictWànghuā Qū28,362
Gŏunăidiàn Xiāng枸乃甸乡Rural TownshipQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn6,255
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictWànghuā Qū20,879
Gŭchéngzi Jiēdào古城子街道Urban SubdistrictWànghuā Qū22,356
Hādá Zhèn哈达镇TownFŭshùn Xiàn18,461
Hăilàng Xiāng海浪乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn10,689
Hébĕi Xiāng河北乡Rural TownshipShùnchéng Qū23,965
Hédōng Jiēdào河东街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū42,986
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictWànghuā Qū49,690
Hóngmiàozi Xiāng红庙子乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn11,736
Hóngshēng Xiāng红升乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn6,520
Hóngtòushān Zhèn红透山镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn25,647
Hòu'ān Zhèn后安镇TownFŭshùn Xiàn15,669
Huìyuán Xiāng会元乡Rural TownshipShùnchéng Qū14,455
Jiāngjūnbăo Jiēdào将军堡街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū102,380
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictWànghuā Qū60,356
Jiùbīng Zhèn救兵镇TownFŭshùn Xiàn18,214
Lāgŭ Mănzú Xiāng拉古满族乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn14,653
Lánshān Xiāng兰山乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn5,089
Lăohŭtái Jiēdào老虎台街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū24,982
Lĭshí Jiēdào李石街道Urban SubdistrictWànghuā Qū73,922
Liúshān Jiēdào刘山街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū23,032
Lóngfèng Jiēdào龙凤街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū42,003
Măquānzi Xiāng马圈子乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn4,698
Mùqí Zhèn木奇镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn15,417
Nánhuāyuán Jiēdào南花园街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū8,950
Nánkŏuqián Zhèn南口前镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn19,578
Nánshānchéng Zhèn南山城镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn24,249
Nányáng Jiēdào南阳街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū26,910
Nánzámù Zhèn南杂木镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn20,159
Niănpán Xiāng碾盘乡Rural TownshipDōngzhōu Qū9,864
Píngdĭngshān Zhèn平顶山镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn15,163
Píngshān Jiēdào平山街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū14,906
Pòtún Jiēdào朴屯街道Urban SubdistrictWànghuā Qū41,078
Qiándiàn Zhèn前甸镇TownShùnchéng Qū25,572
Qiānjīn Jiēdào千金街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū23,889
Qiānjīn Xiāng千金乡Rural TownshipDōngzhōu Qū14,754
Qīngyuán Zhèn清原镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn92,201
Shàngjiāhé Zhèn上夹河镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn14,378
Shàngmă Zhèn上马镇TownFŭshùn Xiàn17,238
Shíwén Zhèn石文镇TownFŭshùn Xiàn21,976
Tāngtú Mănzú Xiāng汤图满族乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn6,263
Tăyù Zhèn塔峪镇TownWànghuā Qū16,192
Tiántún Jiēdào田屯街道Urban SubdistrictWànghuā Qū9,175
Tŭkŏuzi Xiāng土口子乡Rural TownshipQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn12,523
Wāndiànzi Zhèn湾甸子镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn13,349
Wàngqīngmén Zhèn旺清门镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn11,362
Wànxīn Jiēdào万新街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū24,937
Wĕiziyù Zhèn苇子峪镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn13,427
Wŭlăotún Jiēdào五老屯街道Urban SubdistrictWànghuā Qū23,921
Xiáhé Xiāng峡河乡Rural TownshipFŭshùn Xiàn7,673
Xiàjiābăo Zhèn夏家堡镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn25,434
Xiàjiāhé Xiāng下夹河乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn7,815
Xiăngshuĭhézi Xiāng响水河子乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn6,403
Xīnbīn Zhèn新宾镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn63,338
Xīnfŭ Jiēdào新抚街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū33,233
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictShùnchéng Qū57,043
Xīnmín Jiēdào新民街道Urban SubdistrictWànghuā Qū33,521
Xīntún Jiēdào新屯街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū35,031
Yănwŭ Jiēdào演武街道Urban SubdistrictWànghuā Qū5,062
Yīng'émén Zhèn英额门镇TownQīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn13,859
Yŏng'āntái Jiēdào永安台街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū38,972
Yŏnglíng Zhèn永陵镇TownXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn33,711
Yúlín Jiēdào榆林街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū10,319
Yúshù Xiāng榆树乡Rural TownshipXīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn11,251
Zhāngdăng Jiēdào章党街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū24,520
Zhāngdăng Zhèn章党镇TownFŭshùn Xiàn21,965
Zhāngdiàn Jiēdào张甸街道Urban SubdistrictDōngzhōu Qū2,834
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū48,190

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).