Home
Show Map

China: Èzhōu Shì / 鄂州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Èzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Èchéng Qū鄂城区District668,727
Huáróng Qū华容区District237,333
Liángzihú Qū梁子湖区District142,608
Èzhōu Shì鄂州市Prefecture-level City1,048,668

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Èzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bìshí Zhèn碧石镇TownÈchéng Qū24,979
Chánggăng Zhèn长港镇TownÈchéng Qū13,273
Dōnggōu Zhèn东沟镇TownLiángzihú Qū20,860
Duàndiàn Zhèn段店镇TownHuáróng Qū34,601
Dùshān Zhèn杜山镇TownÈchéng Qū18,981
Èzhōu Jīngjì Kāifāqū鄂州经济开发区Township-like AreaÈchéng Qū31,013
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictÈchéng Qū138,032
Gĕdiàn Kāifāqū葛店开发区Township-like AreaHuáróng Qū2,561
Gĕdiàn Zhèn葛店镇TownHuáróng Qū62,173
Gŭlóu Jiēdào古楼街道Urban SubdistrictÈchéng Qū127,600
Huāhú Zhèn花湖镇TownÈchéng Qū34,634
Huáróng Zhèn华容镇TownHuáróng Qū58,401
Liángzi Shēngtài (Zhèn) Guănlĭqū梁子生态管理区(镇)TownLiángzihú Qū16,044
Línjiāng Xiāng临江乡Rural TownshipHuáróng Qū30,056
Miàolĭng Zhèn庙岭镇TownHuáróng Qū30,090
Pútuán Xiāng蒲团乡Rural TownshipHuáróng Qū19,451
Shāwō Xiāng沙窝乡Rural TownshipÈchéng Qū26,842
Tàihé Zhèn太和镇TownLiángzihú Qū45,473
Tīngzŭ Zhèn汀祖镇TownÈchéng Qū51,381
Tújiānăo Zhèn涂家垴镇TownLiángzihú Qū26,376
Xīnmiào Zhèn新庙镇TownÈchéng Qū20,133
Xīshān Jiēdào西山街道Urban SubdistrictÈchéng Qū68,767
Yángyè Zhèn杨叶镇TownÈchéng Qū22,606
Yànjī Zhèn燕矶镇TownÈchéng Qū40,286
Zélín Zhèn泽林镇TownÈchéng Qū50,200
Zhăoshān Zhèn沼山镇TownLiángzihú Qū33,855

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).