Home
Show Map

China: Dìngxī Shì / 定西市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dìngxī Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndìng Qū安定区District420,614
Líntáo Xiàn临洮县County507,386
Lŏngxī Xiàn陇西县County453,259
Mín Xiàn岷县County450,654
Tōngwèi Xiàn通渭县County349,539
Wèiyuán Xiàn渭源县County324,215
Zhāng Xiàn漳县County192,957
Dìngxī Shì定西市Prefecture-level City2,698,624

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dìngxī Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilù Xiāng白碌乡Rural TownshipĀndìng Qū3,590
Bālĭpū Zhèn八里铺镇TownLíntáo Xiàn31,741
Băngluó Zhèn榜罗镇TownTōngwèi Xiàn31,373
Bĕichéngpū Zhèn北城铺镇TownTōngwèi Xiàn17,639
Bĕizhài Zhèn北寨镇TownWèiyuán Xiàn17,436
Bìyán Zhèn碧岩镇TownLŏngxī Xiàn19,711
Bìyù Zhèn碧玉镇TownTōngwèi Xiàn14,715
Càizi Zhèn菜子镇TownLŏngxī Xiàn33,159
Căotān Xiāng草滩乡Rural TownshipZhāng Xiàn11,054
Chábù Zhèn茶埠镇TownMín Xiàn23,137
Chánghé Zhèn常河镇TownTōngwèi Xiàn29,716
Chánkŏu Zhèn馋口镇TownĀndìng Qū22,273
Chēnggōuyì Zhèn称钩驿镇TownĀndìng Qū14,312
Dà'ān Xiāng大安乡Rural TownshipWèiyuán Xiàn10,939
Dàcăotān Zhèn大草滩镇TownZhāng Xiàn11,430
Déxīng Xiāng德兴乡Rural TownshipLŏngxī Xiàn10,019
Dōngquán Xiāng东泉乡Rural TownshipZhāng Xiàn8,323
Fèngxiáng Zhèn凤翔镇TownĀndìng Qū32,280
Fújiāchuān Zhèn符家川镇TownĀndìng Qū11,136
Fúxīng Zhèn福星镇TownLŏngxī Xiàn30,639
Gāofēng Xiāng高峰乡Rural TownshipĀndìng Qū7,092
Gĕjiāchà Zhèn葛家岔镇TownĀndìng Qū9,320
Gŏngchāng Zhèn巩昌镇TownLŏngxī Xiàn114,919
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipLŏngxī Xiàn10,927
Hétuó Zhèn禾驮镇TownMín Xiàn18,835
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipLíntáo Xiàn11,665
Hóngwĕi Xiāng宏伟乡Rural TownshipLŏngxī Xiàn10,875
Huálĭng Xiāng华岭乡Rural TownshipTōngwèi Xiàn13,850
Huìchuān Zhèn会川镇TownWèiyuán Xiàn41,559
Jīchuān Zhèn鸡川镇TownTōngwèi Xiàn17,053
Jīnzhōng Zhèn金钟镇TownZhāng Xiàn17,537
Kāngjiājí Xiāng康家集乡Rural TownshipLíntáo Xiàn14,022
Kēzhài Zhèn柯寨镇TownLŏngxī Xiàn11,289
Lián'érwān Xiāng连儿湾乡Rural TownshipLíntáo Xiàn15,306
Liánfēng Zhèn莲峰镇TownWèiyuán Xiàn41,115
Lĭdiàn Xiāng李店乡Rural TownshipTōngwèi Xiàn11,628
Lĭjiābăo Zhèn李家堡镇TownĀndìng Qū19,500
Lŏngchuān Zhèn陇川镇TownTōngwèi Xiàn11,479
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLíntáo Xiàn22,869
Lŏngshān Zhèn陇山镇TownTōngwèi Xiàn14,991
Lŏngyáng Zhèn陇阳镇TownTōngwèi Xiàn11,797
Lŭjiāgōu Zhèn鲁家沟镇TownĀndìng Qū11,614
Lǘjĭng Zhèn闾井镇TownMín Xiàn32,980
Lùyuán Zhèn路园镇TownWèiyuán Xiàn19,027
Măhé Zhèn马河镇TownLŏngxī Xiàn11,313
Májiājí Zhèn麻家集镇TownWèiyuán Xiàn15,952
Mànwā Xiāng漫洼乡Rural TownshipLíntáo Xiàn10,091
Măquán Xiāng马泉乡Rural TownshipZhāng Xiàn9,445
Măwù Zhèn马坞镇TownMín Xiàn11,015
Măyíng Zhèn马营镇TownTōngwèi Xiàn33,553
Mázichuān Zhèn麻子川镇TownMín Xiàn11,772
Méichuān Zhèn梅川镇TownMín Xiàn43,744
Mínyáng Zhèn岷阳镇TownMín Xiàn54,229
Nánpíng Zhèn南屏镇TownLíntáo Xiàn27,598
Nèiguān Zhèn内官镇TownĀndìng Qū50,989
Níngyuăn Zhèn宁远镇TownĀndìng Qū15,801
Píngxiāng Zhèn平襄镇TownTōngwèi Xiàn54,694
Púmá Zhèn蒲麻镇TownMín Xiàn22,481
Qiāoyù Zhèn锹峪镇TownWèiyuán Xiàn14,851
Qíjiāmiào Zhèn祁家庙镇TownWèiyuán Xiàn16,566
Qīnglánshān Xiāng青岚山乡Rural TownshipĀndìng Qū14,849
Qìngpíng Zhèn庆坪镇TownWèiyuán Xiàn14,188
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownMín Xiàn28,093
Qīngyuán Zhèn清源镇TownWèiyuán Xiàn50,371
Qínqí Xiāng秦祁乡Rural TownshipWèiyuán Xiàn8,784
Qínxŭ Xiāng秦许乡Rural TownshipMín Xiàn21,833
Quánjiāwān Zhèn权家湾镇TownLŏngxī Xiàn7,638
Sānchà Zhèn三岔镇TownZhāng Xiàn20,891
Sānpū Xiāng三铺乡Rural TownshipTōngwèi Xiàn12,855
Shàngwān Zhèn上湾镇TownWèiyuán Xiàn20,266
Shàngyíng Xiāng上营乡Rural TownshipLíntáo Xiàn16,055
Shēndū Xiāng申都乡Rural TownshipMín Xiàn8,870
Shíchuān Zhèn什川镇TownTōngwèi Xiàn16,026
Shíchuān Zhèn石川镇TownZhāng Xiàn12,436
Shílĭ Zhèn十里镇TownMín Xiàn38,623
Shíquán Xiāng石泉乡Rural TownshipĀndìng Qū13,164
Shíxiáwān Xiāng石峡湾乡Rural TownshipĀndìng Qū7,418
Shŏuyáng Zhèn首阳镇TownLŏngxī Xiàn43,006
Shuāngquán Zhèn双泉镇TownLŏngxī Xiàn11,345
Sìgōu Zhèn寺沟镇TownMín Xiàn21,829
Sìzichuān Xiāng寺子川乡Rural TownshipTōngwèi Xiàn12,490
Sìzú Zhèn四族镇TownZhāng Xiàn11,117
Suŏlóng Xiāng锁龙乡Rural TownshipMín Xiàn10,766
Tàishí Zhèn太石镇TownLíntáo Xiàn30,389
Táoyáng Zhèn洮阳镇TownLíntáo Xiàn109,300
Tiánjiāhé Xiāng田家河乡Rural TownshipWèiyuán Xiàn10,827
Tōng'ānyì Zhèn通安驿镇TownLŏngxī Xiàn21,448
Tuánjié Zhèn团结镇TownĀndìng Qū11,624
Wéixīn Zhèn维新镇TownMín Xiàn21,744
Wèiyáng Xiāng渭阳乡Rural TownshipLŏngxī Xiàn11,956
Wénfēng Zhèn文峰镇TownLŏngxī Xiàn76,844
Wŭdāng Xiāng武当乡Rural TownshipZhāng Xiàn9,753
Wŭyáng Zhèn武阳镇TownZhāng Xiàn29,960
Wŭzhú Zhèn五竹镇TownWèiyuán Xiàn13,715
Xiáchéng Xiāng峡城乡Rural TownshipWèiyuán Xiàn8,242
Xiákŏu Zhèn峡口镇TownLíntáo Xiàn13,434
Xiāngnán Zhèn襄南镇TownTōngwèi Xiàn18,066
Xiāngquán Zhèn香泉镇TownĀndìng Qū17,060
Xīgŏngyì Zhèn西巩驿镇TownĀndìng Qū17,872
Xījiāng Zhèn西江镇TownMín Xiàn26,862
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownLíntáo Xiàn34,268
Xìngyuán Xiāng杏园乡Rural TownshipĀndìng Qū6,659
Xīnjĭng Xiāng新景乡Rural TownshipTōngwèi Xiàn9,973
Xīnjí Xiāng新集乡Rural TownshipĀndìng Qū11,314
Xīnsì Zhèn新寺镇TownZhāng Xiàn22,829
Xīntiān Zhèn新添镇TownLíntáo Xiàn40,324
Xīnzhài Zhèn新寨镇TownWèiyuán Xiàn20,377
Xīzhài Zhèn西寨镇TownMín Xiàn18,400
Yánjĭng Zhèn盐井镇TownZhāng Xiàn13,371
Yáodiàn Zhèn窑店镇TownLíntáo Xiàn22,288
Yáxiàjí Zhèn衙下集镇TownLíntáo Xiàn41,454
Yìgăngchuān Zhèn义岗川镇TownTōngwèi Xiàn17,641
Yìhŭqiáo Zhèn殪虎桥镇TownZhāng Xiàn14,811
Yŏngdìnglù Jiēdào永定路街道办事处Urban SubdistrictĀndìng Qū67,890
Yŏngjí Xiāng永吉乡Rural TownshipLŏngxī Xiàn9,002
Yùjĭng Zhèn玉井镇TownLíntáo Xiàn35,043
Yúntián Zhèn云田镇TownLŏngxī Xiàn19,169
Zhàntān Xiāng站滩乡Rural TownshipLíntáo Xiàn13,356
Zhōnghuálù Jiēdào中华路街道办事处Urban SubdistrictĀndìng Qū54,857
Zhōngpū Zhèn中铺镇TownLíntáo Xiàn18,183
Zhōngzhài Zhèn中寨镇TownMín Xiàn35,441

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).