Home
Show Map

Lèlíng Shì

County-level City in Dézhōu Shì (Shāndōng)

County-level City

The population of Lèlíng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lèlíng Shì乐陵市County-level City652,415
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,568,235

Contents: Townships

The population of the townships in Lèlíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàsūn Xiāng大孙乡Rural TownshipLèlíng Shì22,529
Dīngwù Zhèn丁坞镇TownLèlíng Shì37,573
Guōjiā Jiēdào郭家街道Urban SubdistrictLèlíng Shì15,710
Huàlóu Zhèn化楼镇TownLèlíng Shì36,917
Huángjiā Zhèn黄夹镇TownLèlíng Shì57,084
Huāyuán Zhèn花园镇TownLèlíng Shì43,233
Hújiā Jiēdào胡家街道Urban SubdistrictLèlíng Shì24,120
Kŏng Zhèn孔镇TownLèlíng Shì48,186
Shìzhōng Jiēdào市中街道Urban SubdistrictLèlíng Shì105,719
Tiĕyíng Zhèn铁营镇TownLèlíng Shì25,431
Xīduàn Xiāng西段乡Rural TownshipLèlíng Shì24,260
Yáng'ān Zhèn杨安镇TownLèlíng Shì47,374
Yúnhóng Jiēdào云红街道Urban SubdistrictLèlíng Shì29,424
Zhàitóubăo Xiāng寨头堡乡Rural TownshipLèlíng Shì19,744
Zhèngdiàn Zhèn郑店镇TownLèlíng Shì59,310
Zhūjí Zhèn朱集镇TownLèlíng Shì55,801

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).