Home
Show Map

Xiàjīn Xiàn

County in Dézhōu Shì (Shāndōng)

County

The population of Xiàjīn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiàjīn Xiàn夏津县County500,514
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,568,235

Contents: Townships

The population of the townships in Xiàjīn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăhú Zhèn白马湖镇TownXiàjīn Xiàn31,009
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictXiàjīn Xiàn45,241
Dōnglĭ Guāntún Zhèn东李官屯镇TownXiàjīn Xiàn27,055
Dùkŏuyì Xiāng渡口驿乡Rural TownshipXiàjīn Xiàn17,790
Léijí Zhèn雷集镇TownXiàjīn Xiàn37,630
Nánchéng Zhèn南城镇TownXiàjīn Xiàn39,507
Shuāngmiào Zhèn双庙镇TownXiàjīn Xiàn24,595
Sònglóu Zhèn宋楼镇TownXiàjīn Xiàn30,811
Sūliúzhuāng Zhèn苏留庄镇TownXiàjīn Xiàn46,965
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipXiàjīn Xiàn17,069
Xiāngzhàozhuāng Zhèn香赵庄镇TownXiàjīn Xiàn24,875
Xīnshèngdiàn Zhèn新盛店镇TownXiàjīn Xiàn50,556
Yínchéng Jiēdào银城街道Urban SubdistrictXiàjīn Xiàn83,990
Zhèngbăotún Zhèn郑保屯镇TownXiàjīn Xiàn23,421

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).