Home
Show Map

Qíhé Xiàn

County in Dézhōu Shì (Shāndōng)

County

The population of Qíhé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qíhé Xiàn齐河县County602,042
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,568,235

Contents: Townships

The population of the townships in Qíhé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntóu Xiāng安头乡Rural TownshipQíhé Xiàn21,609
Biăobáisì Zhèn表白寺镇TownQíhé Xiàn26,972
Dàhuáng Xiāng大黄乡Rural TownshipQíhé Xiàn26,609
Huádiàn Zhèn华店镇TownQíhé Xiàn23,684
Húguāntún Zhèn胡官屯镇TownQíhé Xiàn35,342
Jiāomiào Zhèn焦庙镇TownQíhé Xiàn50,590
Liúqiáo Zhèn刘桥镇TownQíhé Xiàn34,649
Măjí Zhèn马集镇TownQíhé Xiàn30,208
Pāndiàn Zhèn潘店镇TownQíhé Xiàn48,546
Rénlĭjí Zhèn仁里集镇TownQíhé Xiàn47,790
Xuānzhāngtún Zhèn宣章屯镇TownQíhé Xiàn22,506
Yànbĕi Jiēdào晏北街道Urban SubdistrictQíhé Xiàn61,485
Yànchéng Jiēdào晏城街道Urban SubdistrictQíhé Xiàn82,461
Zhàoguān Zhèn赵官镇TownQíhé Xiàn31,596
Zhù'ā Zhèn祝阿镇TownQíhé Xiàn57,995

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).